Norea indskrænker mandskab for at bruge penge på mission

Den kristne radio vil af med sin gældNorea Radio Danmarks bestyrelse har besluttet at skære hårdt ned på udgifterne for at få nedbragt sin gæld.

Forretningsfører Ole Sørensen skal overtage den daglige ledelse af Norea, mens Kjeld Wiwe skal arbejde mere udadrettet

Der er derfor vedtaget et meget stramt budget for 2004, hvori der indgår en kraftig reduktion af omkostningerne.
– Bestyrelsen ønsker, at der, for de midler der er til rådighed, skal drives mest mulig mission i både ind- og udland, oplyser formand, Jan Nielsen.
– Det har derfor været nødvendigt at reducere bl.a. på lønomkostningerne.
Medarbejderne har af bestyrelsen altid været anset som en ressource, og det er derfor med beklagelse, at NRD pr. 30. april 2004 må tage afsked med Heidi Refslund-Nørgaard, der har været ansat som sekretær i en deltidsstilling. Daglig leder Kjeld Wiwe, der har været fuldtidsansat, vil fra 1. juli overgå til en 55% ansættelse med fokus på udadrettet informationsaktivitet. Forretningsfører Ole Sørensen vil sideløbende med en del af sine nuværende opgaver overtage den daglige ledelse. Anette Jensen vil fortsat fungere som informationsmedarbejder, og radioprogrammet Sene Samtaler fortsætter som hidtil med Jette Techow som studievært, oplyser Jan Jensen.
Regnskabet for 2003 vil trods alt ende med et positivt resultat, så den oparbejdede gæld bliver lidt mindre.
– Det skyldes medleven og offervilje fra mange venner, og bestyrelsen retter en tak til både Gud og mennesker for forbøn og gaver til radiomissionsarbejdet, siger Jan Jensen, der opfordrer til at man bakker op om det kristne radio-arbejde og beder for de ansatte og frivillige.
– Bed også for bestyrelsen at den må få nåde og visdom til at forvalte de midler, der stilles til rådighed for radiomissionsarbejdet, så mest muligt bruges til at sende budskabet om Jesus derud, hvor radioen er den eneste prædikestol, der findes.