Tro møder tro:
Kirken og indvandrerne

Fire forholdsvis nye udgivelser byder på både gammelt og nyt om indvandrere, og udbyttet af læsningen af dem er meget forskelligtFire forskellige danske nyudgivelser tager emnet ‘kirken og indvandrerne’ op. De fire bøger er vidt forskellige, men ligger på en måde i forlængelse af hinanden.

Grundbog i mission

Bogen – eller hæftet, som vi nærmest må kalde det – er delt op i seks hovedafsnit, der med udgangspunkt i hver sin bibeltekst behandler centrale aspekter af kristen mission/evange-lisering.
Hvert afsnit indledes med en bøn og afsluttes med arbejdsspørgsmål og forslag til videre læsning.
Med velvalgte bibeltekster kommer Harald Nielsen godt rundt om nogle centrale spørgsmål vedr. kirkens og den kristnes sendelse med evangeliet til verden. De indledende bønner virker imidlertid malplacerede i sammenhæng med en principiel og nøgtern diskussion. De ville måske gøre sig godt i en liturgisk gudstjeneste, men i hæftet virker de påklistrede og lidt for ‘følte’.
Ud fra titlen og bagsideteksten havde man forventet en lidt mere målrettet behandling af spørgsmålet om, hvordan kirken kan og skal forholde sig til indvandrerne og deres religiøsitet. Dette nås der imidlertid ikke rigtig frem til før i arbejdsspørgsmålene, og det er ligesom for sent.
Det er således svært at se, at hæftet tilføjer debatten kirke/indvandrer så meget nyt, men som en indføring i grundlæggende problematikker vedr. mission generelt er den for så vidt udmærket.
Grundbog i islam
I elleve kapitler gennemgår Schantz islams historie lige fra religionens fødsel i første del af det 7. årh. og frem til i dag. Samtidig giver han læseren et grundigt indblik i religionens karakter, dens læresætninger og muslimens liv og tankegang.
I bogens to sidste kapitler behandler han spørgsmålet om ligheder/forskelle mellem islam og kristendommen og spørgsmålet om, hvordan den kristne skal møde herboende muslimer med evangeliet.
Schantz ved tydeligvis, hvad han taler om, og bogen giver en glimrende, kortfattet fremstilling af islam. Schantz hverken polemiserer eller ‘missio-nerer’ for en bestemt holdning, og han stikker ikke noget under stolen. Bogen er god at få forstand af og kan uforbeholdent anbefales.

Teoretiske overvejelser

Bogen er en samling af elleve artikler/essays om kirken og indvandrerne af elleve forskellige forfattere. Bagerst gives en kort præsentation af de elleve bidragydere.
I en lille indledning citerer Harald Nielsen det vers af Grundtvig, hvorfra bogens titel er hentet, og forklarer i umiddelbar forlængelse heraf, at en af bogens væsentligste forudsætninger er, at indvandrerne for en stor dels vedkommende er danske statsborgere: „De er ikke fremmede. De er danskere. De hører med til det fælles folk.“ Det må siges at være en tilsnigelse af de større at tage Grundtvig til indtægt på den måde. Jeg skal ikke generelt gøre mig klog på, hvad den gamle åndskæmpe ville have haft at sige om dagens situation, men han ville i hvert fald have lagt andre kriterier end statsborgerskab til grund for en vurdering af, hvorvidt en given person hørte til folket. Det illustrerer fortsættelsen af verset tydeligt:
Til et folk de alle hører,
som sig regne selv dertil,
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild …
Mon ikke Grundtvig ville have ment, at tilhørsforholdet skulle have været kriterium for tildelingen af statsborgerskab og ikke omvendt?
Hvad bogens indlæg angår, så er de (naturligvis) af varierende kvalitet, uden at man kan kalde nogen af dem dårlige. Kvaliteten er desværre næsten det eneste, der varierer. Det grundlæggende synspunkt og behandlingen af emnet er meget det samme fra den ene til den anden. Efter at have læst elleve indlæg føler man, at der er blevet tærsket for meget langhalm på emnet, og at man med fordel kunne have begrænset sig til de fem bedste indlæg. Samtidig havde det været forfriskende med et enkelt eller to mere kontroversielle synspunkter.
Niels Henrik Arendts indlæg fortjener at blive fremhævet som et af de bedre.

Praktisk vejledning

Hæftet er et arbejdshæfte til brug for personer og organisationer i kirken, som har mod på at engagere sig i arbejdet med indvandrerbørn og -unge.
I hæftet får en række indvandrerforældre og indvan-drerbørn lov at komme til orde og fortælle om sig selv og deres baggrund, Herefter følger nogle principielle overvejelser vedr. det at præsentere kristendommen for indvandrerbørn og -unge. Der gives en række beskrivelser af igangværende initiativer på området og bagerst i hæftet finder man et appendix med faktuelle oplysninger.
Hæftet udmærker sig ved på ganske få sider at give et stort udbytte – både hvad viden og inspiration angår. En af de ting, man virkelig får åbnet øjnene for, er, at mange af indvandrerne er kristne, og at den danske kirke har et naturligt ansvar for at hjælpe disse mennesker ind i en ny kirkelig sammenhæng.
„I Danmark er man ikke normal, når man har en tro,“ konstaterer en kristen indvandrer. Det er ydmygende at måtte indrømme sandheden i de ord, og det må kalde os til at vise indvandrerne, at vi faktisk er nogle få her i landet, der har en tro og også er villige til at komme vores trosfæller fra andre lande i møde. Det vil også komme os ‘indfødte’ til gavn. De kristne indvandrere kan blive en hårdt tiltrængt saltvandsindsprøjtning i vores afkristnede land. De kan hjælpe os med at finde tilbage til og fastholde de værdier, vi er ved at miste.
Muslimerne er en anden snak – og dog. „Som muslim har jeg mere til fælles med danskere, der går i kirke, end med dem, der ikke gør,“ siger én. I den udstrækning, den holdning fæster rod hos muslimer såvel som hos kristne, er der basis for et begrænset fællesskab og en gensidig respekt.
Faktaboksene er gode at få forstand af, og her lægges der ikke skjul på de negative/problematiske aspekter ved mødet mellem kulturer og religioner.
Ellers anlægger hæftet en udpræget positiv og praktisk vinkel på integrationsproblematikken. Dette i kombination med fokuseringen på børn og unge er meget forfriskende og inspirerende. Afsnittet med eksempler på praktiske tiltag er lige til at tage og bruge og udmærker sig ved i hvert tilfælde at angive en kontaktperson, hvor man kan få yderligere oplysninger.
Alt i alt et helt nødvendigt hæfte for enhver i kirken, der beskæftiger sig med indvandrerbørn og -unge – og for enhver, der ikke gør det, men som kunne inspireres dertil.

Harald Nielsen: Tro møder tro • 63 sider • 75 kr. Unitas
Børge Schantz: Muslimer blandt kristne i Danmark • 134 sider • 120 kr. • Dansk Bogforlag
Harald Nielsen (red.): Til et folk de alle hører • 167 sider • 198 kr. • Unitas
Lise-Lotte Nielsen og Birthe Munck-Fairwood (red.): Religionsmøde i børnehøjde • 77 sider • 30 kr. • Tværkulturelt center