En pædagogisk tænker på kristen grund

Carsten Hjort Pedersen har skrevet en væsentlig bog om påvirkning.For nogle måneder siden havde jeg fornøjelsen af at lytte til en af de få, som har formået at lade pædagogikken og teologien „befrugte“ hinanden.Anledningen var en pædagogisk weekend på Lukas-skolen, hvor jeg arbejder, og taleren var Carsten Hjort Pedersen. Mit kendskab til forfatteren stammede fra den første boganmeldelse jeg lavede for Udfordringen af bogen Pædagogik i kristent perspektiv, og jeg var derfor interesseret i at finde ud af, om den grundige teoretiske behandling af pædagogikken og kristendommens livs- og menneskesyn kunne omformes til noget mere praktisk anvendeligt. Dette praktiske bud findes i bogen Påvirkning med respekt.

Indoktrinering, hjernevask
og påvirkning

Kan man undervise eller opdrage uden at påvirke?
Med jævne mellemrum dukker diskussionen om indoktrinering o.l. op. Dette blev således i 2002 forfatterens ansporing til at starte arbejdet med bogen. På dette tidspunkt handlede debatten om det „legitime“ i den påvirkning, der foregik på de religiøse skoler og især de kristne friskoler. Det fastslås fra begyndelsen, at undervisning er påvirkning, at dette er ikke blot nødvendigt og uundgåeligt, men det er også ønskeligt med bevidsthed og åbenhed omkring denne påvirknings ideologiske eller religiøse udgangspunkt. Til gengæld kan det godt glæde denne boganmelder – med en fortid som skoleelev i folkeskolen og en nutid som lærer på en kristen friskole – at den usaglige kritik, som alene bunder i majoriteternes fordomme og mangel på selvkritik, får et modsvar, som giver lidt at tænke over:
„Majoriteternes ansvar er at gøre sig selv og alle dem, de påvirker, klart, at også majoritetens ‘religion’ blot er en blandt mange. Det forhold, at ingen har patent på sandheden gælder jo også majoriteterne“.

Påvirkning er at ville nogen noget

Når læreren ønsker, at eleverne skal lære noget faktuelt, er der næppe nogen, som vil anfægte det, som siges. „Jamen, 3 + 3 kan altså ikke give 5“.
Men ideologi er efter forfatterens mening heller ikke reserveret til politisk snak blandt voksne. Det er jo strengt taget et udtryk for et værdisæt, når eleverne formanes til at behandle andre, som de gerne selv vil behandles, sortere affaldet o.l. Det interessante er, at konfrontering faktisk er et brugbart redskab.

Konfrontering

Konfrontering defineres således:
„Den voksnes nødvendige, konstruktive eller legitime anvendelse af autoritet, modenhed, viden, involvering og forkyndelse, som tjener barnets og andres bedste“.
Således bliver læreridealet ikke neutralitet, men respektfuld involvering i eleven. Som nogle af informanterne (tidligere elever) siger: „Børn har brug for tydelige voksne … med en ægte interesse, som man har et tillidsforhold til“. Det modsatte er farligt, da den implicitte (skjulte) påvirkning er meget stærk og i modsætning til den eksplicitte konfrontation ikke giver eleverne mulighed for at reagere.

En håndsrækning til den lærerstuderende

De to omtalte bøger af forfatteren har skaffet ham titel af „Første lektor“, hvilket da også er helt på sin plads, da bøgerne er grundige og bygger på en akademisk tilgang, som gør dem anvendelige på seminarierne.
Påvirkning med respekt er til dels en teoretisk beskrivelse af begreberne: undervisning, opdragelse, forkyndelse, inti-midering, konfrontering, desertering, tilbagetrækning, svigt og respekt. Samt en ligeledes teoretisk relatering til beslægtede undersøgelser og litteratur, som fx „Den autentiske lærer“. 2. del er forfatterens egen undersøgelse, hvor han gennem interviews med tidligere elever på kristne og politiske skoler, har afdækket påvirkningens mange sider. 3. del er den mest interessante for praktikeren, for her opstiller forfatteren en ganske interessant model for påvirkningen og en række praktiske overvejelser om, hvordan man kan påvirke på den gode måde – altså med respekt. At bogen er udgivet af Gyldendal under deres lærerbibliotekssamling, giver den automatisk en grad af accept, som gør, at den ikke afvises på forhånd.

En vigtig bog

Bogen er vigtig, da den er et indspark til en debat, som ofte savner nuancer, til en skoleverden, som har brug for at vedkende sig påvirkningens værdi, og til alle, som ønsker at give noget videre til andre.

Carsten Hjort Pedersen:
Påvirkning med respekt
256 sider • 199 kr.
Gyldendal