Christfulness© har intet med hinduisme eller okkultisme at gøre

Artiklen i sidste uge, som Lars Mollerup Degn henviser til.
Artiklen i sidste uge, som Lars Mollerup Degn henviser til.

Lars Mollerup Degn forklarer, at Christfullness er et kristent alternativ – bl.a. til mennesker, der kommer i berøring med Mindfullness.

Af Lars Mollerup-Degn
Landsleder og dialogsekretær
www.areopagos.dk

Jeg var målløs, da jeg læste Udfordringens ”debatside” den 7. februar! Halvdelen af siden var en artikel om ”Farlige religiøse budskaber på helsemessen i Gram”.
Det var vanskeligt at se, om der var tale om et debatindlæg eller en redaktionel artikel, for den indeholdt helt kritikløst citater fra to personers debatindlæg i lokalavis og på Facebook, men var samtidig underskrevet af Udfordringens egen skribent, som om det var en journalistisk bearbejdet og researchet artikel.
Jeg kan ikke tro, at Udfordringen vil lægge navn til den stribe af usandheder, fejlagtige antydninger og misforståelser, som artiklen indeholder og regner med, at det derfor skal forstås som et debatindlæg for skribentens egen regning? Efter telefonisk samtale med pågældende skribent kan jeg forstå, at der stort set ikke er foretaget undersøgende research på artiklens indhold, og at en række indlysende forkerte informationer blot er bragt videre, uden at undersøge nærmere eller at spørge de folk, man hænger ud, om deres forståelse af sagen.
Artiklen har alene været drevet af et ønske om at advare og skabe klarhed i den forvirring som opstår, når folk blander religiøse forestillinger og ikke kan skelne mellem sandt og falsk. Det er mig en gåde, hvordan frembringelse af åbenlyst faktuelle fejl og usande påstande om medkristne, skulle hjælpe til at skabe klarhed?

Christfulness©

Helt ukritisk fremføres Andreas Slot-Henriksens påstand, at Christfulness© er ”en kristen udgave af det hinduistiske ”Mindfulness”. Det er på flere punkter det rene vrøvl, og det er at bringe falsk vidnesbyrd mod sin næste at påstå noget sådant!
Christfulness© betyder ”Kristi fylde” og beskriver en tilstand eller en tilgang til livet, som handler om at være og blive en Jesu discipel, at leve i Kristus, at lade Kristus leve i mig, at forstå, at vi hører sammen med alle kristne i Kristus og at se Kristus i mit medmenneske. Det er ren Paulus, og det er helt og aldeles bibelsk! Enhver, som kan tænke selv, kan forvisse sig om dette ved at læse introduktionshæftet, som definerer Christfulness-begrebet, og erfare det ved at følge den 248-siders store Christfulness-bønnebog, som over 4 uger leder brugerne gennem en klassisk tidebønstradition med bøn 3 gange dagligt, indeholdende Davidssalmer, bibellæsning, fri bøn m.v. Begge bøger kan købes på www.christfulness.dk under menuen Ressourcer/Bøger. Mange i de nyåndelige miljøer kender ikke til andagtstradition, og målet med Christfulness© bønnebogen er at hjælpe folk ind i en sådan praksis. Således står der forklaret i forordet, at vi bruger en nytestamentlig tekst som antifon (omkvæd) til de gammeltestamentlige Davidssalmer ”sådan at salmerne tolkes i lyset af troen på den korsfæstede, men genopstandne frelser, Jesus Kristus.” Og om begrundelsen for at bede dagligt, står der: ”Fordi en vis disciplin omkring vores bønspraksis indøver en gavnlig rytme, og fordi brugen af de bibelske tekster knytter vores trospraksis sammen med Jesus og hans første disciple; vi beder sådan som de! Og vi udtrykker et fællesskab med alle disciple af Jesus op gennem kirkens historie, fordi de også har bedt i denne tradition”. Hvordan man kan få det til at blive okkultisme eller hinduisme er mig en gåde!!
Slot-Henriksen slår sig på ordet Christfulness©, som naturligvis minder om ordet mindfulness. Han forstår bare ikke, at Christfulness© netop er et forsøg på at synliggøre for mennesker, der enten selv opsøger eller af deres arbejdsplads pålægges at deltage i mindfulness, at der findes en anden vej; at der i kristen tradition findes erfaringer, som kan give det samme, som mindfulness (tilstedeværelse, fokuserethed, ikke-dømmende opmærksomt nærvær i dine gøremål og dine relationer), og at det er at finde netop i Kristi fylde, som også giver så meget andet i tillæg. Når Slot-Henriksen er skeptisk over for Christfulness©, er det fordi han mener, det er ”en kristen udgave af det hinduistiske mindfulness (en gren af yoga)”. Igen noget sludder og vrøvl. Christfulness© er ikke en kristen udgave af mindfulness, men står i sin egen ret. Mindfulness er desuden ikke hinduistisk, men buddhistisk i sin oprindelse. Det er nemlig det 7. led i buddhismens 8-foldige vej. På Sanskrit hedder det Smriti. Sanskrit er det oprindelige sprog, som en del både hinduistiske og buddhistiske skrifter er forfattet på, men det gør ikke sproget i sig selv religiøst, lige så lidt som latin eller hebraisk er det i en kristen sammenhæng. Slot-Henriksen vil måske mene, at det er et fedt, om det er buddistisk eller hinduistisk; men det er det selvfølgelig ikke, og hvis man ikke skiller skæg og snot for sig, fremstår man som om, man ikke ved, hvad man taler om og vil aldrig blive taget alvorligt at de mennesker, som kender til mindfulness, og som man – formoder jeg – gerne vil have i tale og tages alvorligt af. Det er lige som hvis folk kritiserer kristendommen med henvisning til noget, Jehovas Vidner eller Scientology siger. Vil vi så tage deres kritik og udtalelser alvorligt? Nej vel! Vi vil tænke, at de ikke aner, hvad de taler om. Det samme vil bekendte med mindfulness tænke om en forvrøvlet kritik som den, der frembringes af Slot-Henriksen, og som Udfordringen gør sig til mikrofonholder for.
Sloth-Henriksen er også faldet over, at der præsenteres et ”Christfulness-mantra” på christfulness.dk. Han mener, at mantraer pr. definition har at gøre med hjernevask, okkultisme og at sætte sig selv i trance, hvor man åbner sig for onde ånders magt. Det er en utrolig forsimplet og fordomsfuld tolkning. Vi, der arbejder med Christfulness© og forkyndelse i nyåndelige miljøer er fuldt bevidste om de åndelige kræfter, der er på spil. Derfor kender vi også til værdien af forbøn og at bede om beskyttelse, ligesom kristne har gjort det i årtusinder før os. Ordet mantra stammer i sin grundform ganske rigtigt fra sproget Sanskrit og betyder ”redskab for tanken”. Vi har i Vesten lært ordet at kende igennem østlige religiøse bevægelser, hvor man bruger gudenavne og hellige sætninger – med fællesbetegnelsen mantraer – på den måde, som Sloth-Henriksen beskriver, selv om hans beskrivelse som sagt både er forsimplet og fordomsfuld. Men mantra er for længst blevet optaget i almindeligt dansk sprogbrug, helt løsrevet fra religiøs kontekst, hvor det ifølge Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) har betydningen ”principiel idé, begreb eller forestilling, der vedblivende og utrætteligt fremhæves som vigtig for ens virke eller adfærd”. Beslægtede ord er ”kongstanke” og ”motto”. Og det er sådan, man skal forstå Christfulness-mantraet fra hjemmesiden. Og det mantra – eller motto – der præsenteres der, er en gammel kristen bøn, der kaldes ”Sankt Patricks brynje” og netop er en bøn om beskyttelse, om at Kristus vil være foran, bagved, ved min side, under mig, over mig og i mig. En bøn om at leve i Kristi fylde, omsluttet af ham, fyldt af ham, beskyttet af ham. Det er det, vi ønsker i vore egne liv, og det er det, vi ønsker at invitere andre ind til. Vi synes, det er helt fint at gentage denne bøn igen og igen, at fremhæve den ”vedblivende og utrætteligt” og derved vaske sin hjerne og sin tanke ren for falske gudebilleder, misforståelser og vrangforestillinger om sig selv og andre. Det er, hvad Christfulness© går ud på. Det er at forkynde evangeliet i et sprog og en kulturel iklædning, som forstås og opleves relevant i en nyåndelig sammenhæng. Det er kontekstuel mission, og det leder mennesker til kristne fællesskaber og til discipelskab af Jesus Kristus. Det er vores mission og intension. Og vi troede – og tror stadig – at det er en mission, vi deler med Udfordringen og mange af jeres læsere. Derfor har vi brug for forbøn og medarbejderskab, ikke at vi kristne falder hinanden i ryggen og binder hinanden alt muligt ondt på ærmet, som ikke har hold i sandheden.

s16_christfulnessbogEt sandhedsvidne?

Sloth-Henriksen bruger som udgangspunkt et møde med en person på alternativmessen på Gram Slot, som sandhedsvidne for, hvad Christfulness© står for. Vedkommende har afvist at blive bedt for eller blive konfronteret med Bibelens tale, med den begrundelse, at han nu har lært at meditere i Kristus-energien via Christfulness. Som det er tydelig dokumenteret ovenfor, er fokus i Christfulness© ikke at lede folk væk fra at læse i Bibelen, tværtimod! Og vi henviser igen og igen til Bibelen i vore materialer og vores undervisning. Men vi kan naturligvis ikke tage ansvar for, hvis folk misforstår eller vælger at forstå begrebet anderledes, lige så lidt som Sloth-Henriksen kan drages til ansvar for alle de forskellige måder, hans prædiken og undervisning bliver opfattet og forstået på. Når jeg læser historien, tænker jeg umiddelbart, at det lyder som en person, der har følt sig presset til noget, han ikke havde det godt med, og derfor har forsøgt sig – med det sprog han nu har og kender – at komme uden om en forbøn i Sloth-Henriksens stand på messen. Jeg er glad for, at han tilsyneladende er begyndt at bruge inspiration fra Christfulness til sin meditations-praksis. Det er vores erfaring, at det over tid vil føre ham ind i en stadigt tættere og mere levende relation til Jesus Kristus og den kristne tradition, og langsomt vil hans sprog og udtryk også ændre sig til det, vi andre er fortrolige med. Lad os fryde os over, at han er begyndt en vandring og i sin bøn og meditation søger Kristi Fylde, og lad os bede om, at Helligånden igennem hans bøn og længsel vil fuldende den gode gerning, som Han selv har begyndt.

Fakta:

Christfulness© er et projekt i Areopagos/I Mesterens Lys, som har til formål at præsentere kristent discipelskab af Jesus Kristus som både en individuel og relationel trospraksis.
Christfulness© har sit udgangspunkt i en erfaring af, at Kristus er med os, og munder ud i et liv i Kristus.
Christfulness© blev første gang præsenteret af I Mesterens Lys på Mystikkens Univers i november 2011.
I Mesterens Lys/Areopagos ejer varemærket Christfulness© og brug af begrebet på anden måde eller med anden intension end beskrevet i hæftet Christfulness©, udgivet af Areopagos og I Mesterens Lys i 2012, er ikke tilladt, og Areopagos og I Mesterens Lys kan ikke drages til ansvar for anden eller vildledende brug af begrebet.