Profetiske udfordringer til Danmark

Pernille Liland har ligesom en del andre profeteret, at der er en ny stor vækkelse på vej. Her uddyber hun.

Pernille Liland fortalte i sin klumme i Udfordringen uge 5 om en drøm, hvor hun fra sit barndomsvindue så et hav af hvide, blomstrende kirsebærtræer. Hun opfattede dette som et tegn på åndeligt forår. Næste morgen fortalte de i morgen-tv, at kirkebærtræerne på Bisbjerg helt uden for det normale var sprunget ud i februar. Hun ser det som en bekræftelse på, at drømmen var profetisk.

I de seneste år har der lydt stærke profetiske ord til kirkerne verden over om en kommende stor indhøstning af sjæle, en vækkelsestid for Europa, om Guds nærvær med herlighed, tegn, undere og mirakler.

Mange steder bryder det også igennem, og vi kan bare begynde med de vidnesbyrd, som lyder fra Mellemøsten lige nu – om muslimer, der bliver kristne.

Danmark – det gælder også dig!

I Danmark har vi hørt og hører fortsat, at løftet om vækkelse også gælder Norden. Der er kommet flere profetier og syn fra profeter i andre lande, men også blandt os selv, om, at Gud vil berøre Danmark med en besøgelsestid ”nu” og i nær fremtid. Profetiske syn af tsunamibølger, en ny Guldalder, en opvågning af de kristne og en vækkelse af danskerne til frelse blot for at nævne nogle få.

Det er et herligt løfte, som vi skal glæde os over, og det kommer til at ske ved Hans nåde og gennem de høstarbejdere, som stiller sig til rådighed.

Hør hvad Ånden siger

Når vi hører noget gentagne gange, må vi tage det alvorligt og lytte efter igen, for måske lader Gud i sin nåde og tålmodighed budskabet lyde, fordi vi stadig ikke rigtig har hørt?

De, som hører, hvad Ånden siger til menighederne – og forhåbentlig er vi selv blandt dem – må også høre fra forskellige kilder, så vi kan lægge to og to sammen og forstå, at det virkelig ER Ham, som taler og bevæger sig ved sin Ånd. Bibelen advarer os flere gange om ikke at gøre vores hjerte hårdt og frasige os Hans tiltale ”i dag”, så vi går glip af Hans vilje og planer for vores nation.

For Gud har en herlig bestemmelse og plan for hvert enkelt land, by, kirke, familie, ægteskab og individ, ligesom Han stadig har det for hele Israel som nation. Vi ved, at Gud ønsker, at ALLE mennesker kommer til tro, men vi læser desværre også, at det ikke er alle, som vil åbne deres hjerte og tage imod frelsen.

Kan vi gå glip af  besøgelsestiden?

Jesus sagde, at Han i flere byer ikke kunne gøre sine mirakler på grund af vantro, og Han revsede de byer, som ikke troede. Når vi modtager løfter og profetier om besøgelsestid, fremgang og herlighed, så må vi ikke lade Ham gå forbi vores og vores nabos hus, men nøde Ham med vores tro og åbne hjerter til at ”besøge os” og gøre sit værk i os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har et ansvar for, at Han ikke finder os og ”alle de danske kristne” i en tilstand af vantro og skepticisme.

Zakarias svarede englen med vantro, da han fik et profetisk budskab om sin søns fødsel. Budskabet overgik hans ”forstand”. Men Maria, derimod, tog imod ordet fra englen i tro, imens hun forsøgte at begribe, hvordan det skulle gå til… Zakarias’ svar behagede ikke Gud, og det fik han at føle.

Har vores bøn medindflydelse?

Gud taler altid, FØR Han handler; ”Han talte og det skete”, og i Amos 3:7 siger profeten, at ”Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor skal vi bede; ”Hans vilje ske i os og på jorden, som det sker i himlen”, så Han igen kan svare på bøn og udføre sine planer ved vores hænder som lovet! Gud arbejder i team, se bare på Treenigheden. Hans vilje er, at du og jeg skal have medindflydelse gennem Hans gerninger på jorden!

Vi kan nøde Herren til at stoppe op og gå helt ind i vores byer, kirker og hjerter, for vi har alle medindflydelse på Herrens virke, som da Abraham gik i forbøn for Sodoma og Gomorra.

Vores indstilling er altafgørende for, om Guds tale til et land, en kirke, en person – ja, hvem profetien end lyder til, bliver taget imod, og vi SER Hans løfte opfyldt. Når man først bedømmer, at det ER Herren, som taler, bøjer man sig for Hans vilje og planer om guddommelig indgriben med tak og stadig bøn i tro, indtil det sker!

Hvordan bedømmer man profeti

Vi har fået Ånden fra Gud, så vi kan (gen)kende Ham og sige JA og AMEN, når Han taler. Uden Ånden kan vi ikke høre, så derfor må vi alle kontinuerligt fyldes af Ånden for at forblive vågne og opmærksomme åndelige mennesker, som ikke løber tør for olie, som de 5 brudepiger gjorde ved Brudgommens komme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelen lærer os, at vi ”ikke må udslukke Ånden, ikke ringeagte profetisk tale, prøve alt og holde fast ved det gode” (1 Thess 5:19-22), og at enhver sag står fast på to eller tre vidners udsagn.

I det ”åndelige teamfællesskab” bedømmer vi sammen, om det er Herrens tale til os, og dertil ved vi også, at Gud altid opmuntrer, styrker og trøster gennem profetisk tale (1 Kor 14:3), og at Han underviser og udfordrer os, dog aldrig gennem fordømmelse og frygt!

Han opdrager os stadig som sønner, fordi vores tro skal styrkes, så vi kan arve løfterne og kontinuerligt leve i et tættere fællesskab med Ham. For kristendom har aldrig handlet om en religion – men om en relation!

Danmark sættes på valg

Profetier om vækkelse, tsunamibølger af Guds nærvær og mirakler i Danmark, om nedbrydelse af fæstningsværker, som holder danskerne fangne i falske identiteter, og om blomstrende kirsebærtræer så langt øjet rækker, handler om det sande evangeliums forkyndelse til en hel nation og den frugt, det vil afføde, når mennesker ta´r imod frelsen i tro.

For evangeliet skal igen forkyndes ved Åndens hjælp, så danskerne selv kan høre og vælge Ham til eller fra! Ingen kan vælge frelsen til for nogen, for Gud har skabt os med fri vilje. Bibelens budskab står fast: (Joh 3:16) ”..for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv..”

Det valg bliver nu og i den kommende tid tydeliggjort i hele Danmark, og derfor kaldes det en vækkelsestid. Profetierne handler om hele Danmark – fordi Gud kalder på ALLE danskere nu.

Bryllupsforberedelser

Selve frelsen – klimaks i hele verdenshistorien – skete den dag, Han naglede vores syndige legeme med sig selv til korset. Dér døde synden og det syndige menneske med Ham (Rom 6:6). Og Han oprejste os – med Ham til et helt nyt liv, ja, til en helt ny skabning; forsonede, helliggjorte og retfærdige. Både her i livet, men også i det evige himmelske, for ALLE som tror!

Han rev den mur af fjendskab ned, som skilte Danmark og resten af verden fra Ham, og vi ER ALLE nu ”hellige nok” i Ham! Han har rakt tilbuddet ud til hele menneskeheden, og det koster ”kun” vores tro på Ham, for at stå pletfri og uden fejl for Ham som Hans brud.

Som forberedelse til bryllupsdagen kommer der en vækkelse af hjerterne i Danmark, inden Jesu synlige komme på jorden igen. Forkyndelsen skal lyde frimodigt og klart til dem, som endnu ikke har hørt… ”Vil du sige JA til din sande brudgom, Jesus Kristus? – Og fornægte dine afguder, anklagere og løgne i dit liv…? ”

Opfyldelse af profeti er betinget

Nogle løfter og profetier kan man kun afvente og se, at de sker, fx Herrens fysiske komme. Men de profetier, som lyder i dag om vækkelse, fremgang og herlighed, må man gribe i taknemmelighed, som Maria gjorde det, for at ”sæden, Ordet” kan blive undfanget og vokse op til fuld modenhed i en ”livmoder af tro”.

Der er sket mange åndelige ”aborter”, fordi mennesker ikke hørte og tog imod i tro! De opfandt deres egen ”erfaringsteologi” og sluttede, at Guds Ord og profetier kan man ikke helt stole på.

Mange har forsøgt at tro, men frugten blev ikke synlig, som de havde forventet… Men lad Guds Ord og Hans tiltale forblive SANDHED – og vi vil forblive i tro og taknemmelighed. Derfor har Danmark tidligere aborteret løfter om herlighed, fremgang og vækkelse, fordi vi rynkede på næsen, misforstod timen af Hans løftes komme, eller ikke kunne VENTE i tro… og måske fordi vi ikke stod sammen og nødte Herrens komme til byen i énhed, forventning og bøn…

Fødselskraften udeblev – og barnets hjerte stoppede med at slå.
Men bruden i Danmark siger i dag; ”Amen, kom, Herre Jesus”! For her er stadig en rest, som tror…