Augustin: Bibelen kan kun forstås af et ærligt hjerte

Helge Haystrup har med sit 11. bind Augustin Studier skrevet en værdifuld indføring i Augustins arbejde med BibelenEmnet bibelsyn dukker med jævne mellemrum op som et af de spørgsmål, der kan give anledning til uoverensstemmelse kristne imellem. Det er derfor meget belejligt, at netop denne bog af dr.theol Helge Haystup om Augustin Studier 11 er kommet på markedet. Den har som undertitel: Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse.Helge Haystrup har siden 1989 flittigt udarbejdet sine „Augustinstudier“ og bebudet, at der kan ventes et bind mere. Med de hidtil udsendte, har han forlængst gjort sig gældende som den absolut førende på dette område, og givet menigheden et arbejds-materiale for mange år om Augustins liv og virke. At Augustin nu er blevet kendt som oldkirkens største teolog blandt kirkefædrene, er hævet over enhver tvivl, og at han har et budskab i dag, kan vi takke Haystrups studier for.

Augustins bibelsyn

I ungdomsårene var Augustin præget af den tids nyreligiøsitet, Manikæismen, men efter hans omvendelse blev Bibelen for ham det helt centrale i menneskesyn og teologi. Deraf udsprang så også hans skriftsyn, udlægning og forkyndelse. Han vidste med sig selv, at mennesket er en flygtning, i stadig uro og samvittighedsnag, som vi vil søge at dulme ved adspredelser, samtidig med, at vi fortsætter med vor jagt efter flere verdslige goder. Sålænge vi ikke forstår os selv, begriber vi heller ikke, hvordan Gud er, før vi med de få udvalgte finder os selv i Gud, bekender han.
For så vidt er Augustins syn på Skriften ganske enkelt, hedder det. Den er Guds ufejlbare bog, og den øjensalve, der alene kan åbne vore øjne for sandheden om os selv og om Gud, men som også viser os, at en nødvendig forudsætning for, at vi forstår Bibelens befalinger og ser vor egen synd, er, at vi renser vort sind til en ret modtagelse af det budskab, der vil drive os til tro på den Kristus, der skænker os kraft til et nyt liv i kærlighed og i kamp mod synden. Bibelen giver os indsigt i troens hemmeligheder, og til slut fører den os til det evige livs glæder. Videre siger han, at Helligånden ikke blot er Skriftens egent-lige forfatter, men også den, der skaber Skriftens modtagelse og forståelse hos os.
Skriftudlægningen og – forkyndelsen
På denne baggrund er det, vi møder skriftudlægningen hos Augustin som forkynder. Som en gennemgående hovedregel gælder for ham, at de dunkle steder i Skriften skal forstås i lyset af de klare og umisforståelige. Vi skal vogte os for at udlægge Skriften bogstaveligt, men holde os apostelens ord for øje: „Bogstaven ihjelslår; men Ånden gør levende“ (2 Kor 3,6).
Ret indgående bringer Helge Haystrup en gennemgang af Augustins skriftudlægning og prædikenvirksomhed. Vi møder her en forkyndelse om lov og evangelium, som helt er på linje med reformationstidens evangelieforståelse. Forkynderen står overfor en menighed af syndere. Hans opgave bliver imidlertid ikke, at fordømme dem, men i kærlighed til de fortabte får at fordømme deres synder. Det er den bedste tjeneste han kan gøre dem. For alle er vi på én gang Guds skabninger og dog syndere. Det gælder da netop at slå synden ned, så vi i os selv, som Guds gode skabninger, kan blive sat i frihed til et nyt liv.
Skriftforståelse
Som udtryk for Augustins skriftforståelse anføres et sted i bogen:
”Til vore forudsætninger for at forstå skriften ret hører da ærbødighed og frygt for Gud, så vi gør os klart, at vi engang skal dø og derfor nagler alle vore tanker om eget værd fast til Kristi kors. Vi skal fromt lade os sige af Skriftens trusler, og ikke mene at vi selv ved bedre. Nej, Skriften afslører os; den skal dømme os og ikke omvendt, selv om det er skjult for os, hvor dybt vi ved egen kraft kan trænge ind i den“.
På trods af århundreders afstand i tid, er der mange lighedspunkter i retning af strømninger og religiøse tilbud fra omverdenen. Men intet af denne hedenske og verdslige påvirkning fik Augustin til at fravige den centrale forkyndelse af den korsfæstede og opstandne Kristus. Det er i denne sammenhæng, Augustin har et budskab til os i dag, og som denne bog giver os en værdifuld håndsrækning til at gøre brug af. Det er en studiebog. Så man kommer ikke sovende til indholdet!

Helge Haystrup:
Augustin Studier 11
Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse
218 sider – 250 kr
C.A. Reitzels Forlag 1999
% 3312 2400