Frikirkenetværk i bero – men drømmen lever

Folk fra Apostolsk Kirke og Pinsebevægelsen undersøger om trosmenigheder, uafhængige frikirker og husmenigheder vil være med i „Kristne Kirkers Netværk“Selv om der fortsat er åbenhed for et tættere samarbejde kirkerne imellem, kan der ikke pt. skabes flertal hos Baptisterne for at tilslutte sig Kristne Kirkers Netværk. Det har også bevirket, at Mis-sionsforbundet er hoppet af… Men kontaktpersonerne fra hhv. Apostolsk kirke og Pinsebevægelsen oplever fortsat opbakning til at fortsætte.Derfor har kontaktpersoner fra de to kirkesamfund netop haft samtaler med repræsentanter fra trosbevægelsen, uafhængige frikirker og husmenigheder for at dele visionen og se, om de vil være med – og tilmed forme udviklingen i det, der kaldes ”en paraply for karismatiske menigheder”.
– Som frikirker har vi brug for en større identitet, sagde Johannes Hansen fra Apostolsk kirke ved et møde for uafhængige frikirker og husmenigheder torsdag. – I almindelige menneskers bevidsthed eksisterer kun tre kasser: Folkekirken, Katolsk kirke og muslimerne. Men hvor er frikirkerne?
– Samtidig har vi brug for et større rum at spille i. Nogen har udtrykt det sådan: ”Jeg dør, hvis jeg kun skal tænke indenfor mit eget kirkesamfunds ’kasse’”. Vi må skabe rammer for interaktion.
Men hvem kan være med?
– Vi har fra starten ment, at det skulle være menighedsbaseret. Derfor kan enkeltmenigheder melde sig på, også i de kirkesamfund, som ikke formelt har kunnet tilslutte sig.
Mere end samtaleforum
– Visionen er, at det skal være et handlingsorienteret fællesskab, som står sammen om mission i Danmark, supplerede Tonny Jacobsen, forstander for Pinsevækkelsens Højskole i Mariager. – Der er så mange ting, vi kan stå sammen om, så den enkelte menighed ikke behøver at ”opfinde den dybe tallerken” hver gang. F.eks. i forholdet til flygtninge og indvandrere. Når de kommer til landet og måske ikke passer ind i vore kirkesamfundskasser, kan de bare få lov til at være bibeltro, åndsfyldte kristne i netværk med andre menigheder.
Letbenet karismatik?
Men kan det ikke give bagslag, var en af indvendingerne fra en husmenighedsrepræ-sentant. Bliver man ikke slået i hartkorn med ”letbenet karismatik”, som går ud over troværdigheden?
– Her kommer værdierne ind, svarede Jürgen Eisen fra Apostolsk Kirke i Århus, også medlem af initiativgruppen. – Menigheder, som vil være med, skal kunne vedkende sig de værdier, netværket står for.
I et arbejdsdokument fra ”Kristne Kirkers Netværk” fremgår det, at samarbejdet skal være missionsorienteret, dvs. at alle initiativer skal have mission som endemål. Det skal desuden være relationsorienteret: ”Vi ønsker at vise ansvar overfor hinanden og invitere til at tale ind i hinandens liv”, hedder det bl.a.
Baptistisk dåbssyn, men åbent medlemskab
Rent teologisk arbejder man med fire grundpiller: Udover det missionale bygges på det evangelikale, dvs. et konservativt bibelsyn – det karismatiske, troen på at Helligånden i dag udruster mennesker med åndelige gaver til kirkens opbyggelse, – og ”et baptistisk dåbssyn” i forkyndelse og praksis, ikke som medlemsbetingelse. Apostolsk Kirke har de senere år accepteret medlemmer, som ikke er døbt som voksne, og det slår nu igennem i samarbejdet. Også Pinsevækkel-sen, der for ca. 10 år siden udelukkede et par menigheder af samme grund, accepterer nu åbent medlemskab i netværkssamarbejdet.
Drømmen lever altså videre, og responsen fra repræsentanterne fra trosmenigheder, uafhængige frikirker og husmenigheder var overvejende positiv. De udgør tilsammen omkring 50 menigheder, heraf er de 25 små husmenigheder.
En lederkonference d. 1.-2. november vil så vise, hvor mange af menighederne der vil være med, også enkeltmenigheder fra de etablerede frikirkesamfund.