Boganmeldelse
Privat mand tilbyder stor bog gratis om hvad kristendom er

Gennem længere tid har der kørt en annonce i Udfordringen for bogen „Menighedens stilling i Guds plan“. Af annoncen fremgår det, at man kan få bogen tilsendt gratis – dog skal man betale 35 kr. for postforsendelsen – hvis man lover at læse bogen. Det er meget utradionelt, men det er også spændende. Jeg er netop blevet færdig med de 424 sider, og jeg må sige, at jeg er blevet udfordret, og jeg har haft en række aha-oplevelser, hvor jeg fik sat nogle ting på plads. Jeg har nogle steder været dybt uenig med forfatteren, men det har været en del af udfordringen, for jeg har måttet efterprøve egne synspunkter.
Personligt finder jeg det meget vigtigt, når man bliver udfordret af en teologisk bog – og en teologisk bog er det, ja det er vel nærmest en dogmatik, en systematisk fremstilling af den kristne troslære udviklet ud fra Bibelens budskab. Men det er også et meget radikalt opgør med vor tids kirkeliv, som har fjernet sig alt for langt fra menigheden i Apostlenes Gerninger.

Troslære i 7 afsnit

Bogen er opdelt i 7 afsnit: Guds evige plan – Skabelsen – Forsoningen – Discipelskab – Menigheden – Tusindårsriget – Det nye Jerusalem.
Gennemgangen af troslæren gennem de 7 hovedafsnit udspringer af Guds eget ord, som vi finder det i Bibelen. Forfatteren tager ordet meget bogstaveligt og lægger stor vægt på den enkeltes tilegnelse af ordet og livet i Kristus og på menighedens liv i henhold til skriften.

Én gang frelst altid frelst

Skabelsesafsnittet opererer med den oprindelige skabelse og genskabelsen, noget som der i teologiske kredse er megen uenighed om.
Personligt er jeg meget fascineret af denne teori og kan godt se, at der kan være skriftmæssig belæg for den. Her havde jeg min første aha-oplevelse i den tykke bog.
Med forsoningen får vi barnekår, og her giver forfatteren udtryk for holdningen „én gang frelst, altid frelst“.
Det er for den frelste ikke muligt at falde ud af nåden, og jeg tror, at forfatteren har ret så langt, at Gud vil strække sig meget langt for at holde fast ved sine børn. Men jeg tror også, at Gud vil respektere et menneske, der efter at have „smagt nåden“ senere bevidst og kontinuerligt vender sig fra Gud. Jeg er overbevist om, at Gud også her respekterer den frie vilje, men han bedrøves, når mennesker på ny vender sig bort fra ham.

Købt til barnekår, men kaldet til discipelskab

Afsnittet om forsoningen har iøvrigt et meget spændende afsnit om „sejrende kristenliv“. Jeg ville ønske, at alle kristne læste dette afsnit, for vi har brug for at leve et sejrende kristenliv.
Det fører også over i næste hovedafsnit om discipelskab. Her bevæger man sig som kristen fra barnekår til egentlig discipelskab og lever et liv i lydighed mod Gud, hvor Kristus tager mere og mere skikkelse i den enkelte frem mod målet. Vi bliver købt til barnekår, men er kaldede til discipelskab.

Gør op med måden at være kirke på i dag

Afsnittet om menigheden gør meget kraftigt op med vores måde at være kirke på i dag. Forfatteren mener, at vi har fjernet os meget langt fra menighederne i Apostlenes Gerninger, hvor der var lokale menigheder, der bestod af alle troende i en by eller bydel.
I hver menighed var der indsat ældste, der var hyrder for menigheden. Nådegaverne var i funktion hos menighedens ældste og øvrige medlemmer, så man betjente hinanden.
Der var ingen kirkebygninger og ingen lønnede præster. De troende mødtes i hjemmene, og missionsarbejdet fandt sted på torve og stræder, i synagoger og søjlegange.
Forfatteren lægger meget op til, at vi kommer tilbage til strukturen i de første menigheder og væk fra kirker, kirkesamfund og missionsorganisationer.
„I en bibelsk menighed er alle aktive i den tjeneste, hvis mål er at opbygge Kristi legeme“, noget der er fjernt fra mange af vore dages præstestyrede menigheder med mange passive kirkegængere.
De første kristne gik ikke i kirke, de var kirken.

I afsnittet om menigheden vendes der op og ned på nutidens måde at være menighed på. Her bliver han for alvor udfordrende, og jeg er overbevist om, at vi som menigheder og kirker har godt af at blive udfordrede på netop dette område.

Afsnittene om Tusindårsriget og Det nye Jerusalem er en gennemgang af profetier omkring endetiden, den første bortrykkelse, den store trængsel, Kristi Domstol, Kristi synlige komme, Israels samling og Nationernes dom, Tusindårsriget og Det nye Jerusalem.
Jeg har gennem mine mange år som kristen læst mange udlægninger af de sidste tider. Der er naturligvis nogle hovedlinier, der går igen, men ellers er der en række varierende opfattelser af detaljerne. Personligt er jeg nået dertil, hvor jeg egentlig beskæftiger mig meget lidt med denne side af skriften, men koncentrerer mig om at tjene, så længe det er dag, og lever i forventning om livet i evigheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg glæder mig meget over, at Sven-Jørn Hougaard har taget sig tid til at skrive denne dogmatik.
Sven-Jørn Hougaard er vokset op i et folkekirkehjem, men har siden 14-15 års alderen været tilsluttet pinsevækkelsen i Danmark og kommer i dag i pinsemenigheden i Mariager. Han har gennem 15 år været lærer på efterskolen i Mariager, men tog så orlov i en periode for at studere skriften nøjere. Han gik i den forbindelse i gang med at skrive „Menighedens stilling i Guds plan“. Processen tog 1½ år, og derefter tog han sig et praktisk arbejde.
Bogen uddeles gratis, og det er for at sende et signal om, at han ikke ønsker at tjene penge på den, men at han til gengæld ønsker, at den skal blive læst af flest mulige kristne.
Bogens første oplag på 1.000 eksemplarer er væk, og det nuværende 2. oplag er også på 1000.
Jeg kan kraftigt anbefale, at man rekvirerer den og lader sig udfordre gennem læsningen.

Sven-Jørn Hougaard:
Menighedens stilling i Guds plan
424 sider. Egen udgivelse.
Kan rekvireres ved at ringe på
98 54 20 09 (bedst mellem kl. 19.00 og 20.00, i week-enden mellem kl. 12.00 og 16.00)