Iver oversætter Bibelen, så den ka’ forstås

I alt for stor ubemærkethed er en helt ny oversættelse af Ny Testamente på hverdagsdansk udkommet.

Iver Larsen opfordrer læseren til at tænke med på den nye hverdagsdanske bibeloversættelse

Den er endnu bedre end den første hverdagsdanske udgave, som kom i 1985.
Når Forlaget Scandinavia holder igen med markedsføringen, skyldes det, at man endnu har et lager af den første udgave. Og så venter man på, at hele Bibelen snart vil udkomme på hverdagsdansk.
Nede i den afrikanske hede i Nairobi i Kenya sidder Iver Larsen og sveder, mens han vers for vers arbejder sig igennem den sidste trediedel af Gamle Testamente, som endnu mangler at blive revideret.
Den garvede bibeloversætter har hovedansvaret for det store oversættelsesarbejde.

En lang proces

– Hvor længe har I arbejdet med den nye oversættelse?
– NT på hverdagsdansk udkom første gang i 1985. Alice og jeg havde også en finger med i spillet dengang, men det var andre, som udførte det meste af arbejdet.
I 1986 lavede vi notater til en række mulige forbedringer, men det var for tidligt at komme med en revision.
Vi brugte det meste af 2001 og halvdelen af 2002 til revisionen. Vi har også gjort brug af forslag fra adskillige, der har læst udkastet igennem. Desuden har vi bibeholdt en del af formuleringerne fra den tidligere hverdagsdanske, og vi har gjort flittigt brug af mange engelske oversættelser og de ressourcer, der er lavet specielt for bibeloversættere.

Hvem er de?

Alice er lærer med dansk som hovedfag og har desuden læst hebraisk på universitetet og moderne hebraisk på aftenskole. (Hun har også studeret medicin.)
Iver har to universitetsgrader, den ene i matematik og datalogi, den anden i sprogvidenskab. Desuden har han arbejdet med græsk, siden han læste klassisk og nytestamentlig græsk på Århus Universitet i 1969-70.
Alice og Iver har også gennemgået SIL’s bibeloversætteruddannelse. SIL er den videnskabelige, akademiske gren af Wycliffe Bibeloversættere. De var på kurser i England i sommeren 1972, -73 og -74. Siden 1981 har de arbejdet med bibeloversættelse i Kenya til en række forskellige sprog, og Iver er i øjeblikket international konsulent i bibeloversættelse for SIL.
De bor stadig i Kenya, selv om de jævnligt er i Danmark, hvor deres fire børn nu bor.

Den levende bibel

– Den første hverdagsdanske oversættelse af NT kom i 1985 (hele Bibelen i 1992). Hvad var det gode ved den?
– At den brugte et godt og klart sprog til at kommunikere Bibelens budskab til almindelige mennesker.
Den byggede især på to engelske oversættelser: Living Bible fra 1969 og Good News fra 1966. Den første af disse blev oversat eller rettere omskrevet fra King James Version af Kenneth Taylor, og den anden blev udarbejdet af Det amerikanske Bibelselskab. Begge er kommunikative gengivelser, der anvender almindeligt anerkendte principper for kommunikation og oversættelse.

Ordret oversættelse
er ikke det bedste

– Derefter kom der en forbedret oversættelse af den autoriserede. Men var det en væsentlig forbedring?
– Nej, det mener jeg ikke. Ganske vist blev ordforrådet moderniseret, men selve oversættelsen er flere steder endnu mere ordret og udansk end den tidligere autoriserede.
Dog må jeg sige, at der er stor forskel fra den ene bibelbog til den anden, fordi forskellige personer står bag. Apostlenes Gerninger og til dels evangelierne har nogle forbedringer, men der er stadig mange steder, hvor oversættelsen lægger et tågeslør over grundtekstens mening, specielt i Paulus’ breve.
Det er et generelt princip, at jo mere ordret en oversættelse er, jo mere taber den af den oprindelige mening, fordi en gengivelse ikke samtidig kan være ordret og kommunikere den oprindelige mening klart og tydeligt. De to ting udelukker hinanden.

Luthers bibel ville
tale folkets sprog

Luther ønskede med sin oversættelse at kommunikere til menigmand, og det ønsker oversættelsen til hverdagsdansk også.
Det var biskopperne Resen og Svane, der i første halvdel af 1600-tallet forkastede Luthers ellers udmærkede oversættelse og erstattede den med en meget ordret og temmelig uforståelig gengivelse. De autoriserede oversættelser til og med den sidste fra 1992 følger den Resen-Svaningske tradition i stedet for Luthers principper for oversættelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nødvendig revision af den hverdagsdanske

– Hvorfor var det nødvendigt med en ny / revideret oversættelse af den hverdagsdanske?
– Der er sket meget inden for bibeloversættelse og forståelsen af det græske sprog i de sidste årtier.
Good News oversættelsen er blevet revideret 4-5 gange, med foreløbigt sidste udgave i 1994.
Living Bible er blevet grundigt revideret ud fra grundteksten af 90 evangelikale (bibeltro) teologer fra hele den engelsk-talende verden. Det arbejde tog 7 år fra 1989 til 1996, hvor New Living Translation (NLT) blev udgivet.
Anden reviderede udgave af NLT er netop færdig, men endnu ikke udgivet.
Det er noget af baggrunden for, at International Bible Society (IBS) bad os om at forestå en grundig revision af Bibelen på hverdagsdansk. IBS er i gang med at revidere samtlige Living Bibles, som udkom i Europa i 70-erne og 80-erne, og som de har copyright på, efter at de fusionerede med Living Bibles organisationen.
Den norske udgave følger snart i hælene på den danske. Også i Sverige er man godt i gang med at revidere den tilsvarende oversættelse.
IBS har også udgivet den populære NIV oversættelse, som dog er noget mere traditionel end Bibelen på hverdagsdansk. NIV er primært en kirkebibel, mens Bibelen på hverdagsdansk især har kirkefremmede mennesker som målgruppe og derfor kan betegnes som en folkebibel.

Tættere på grundtekst og nu med fodnoter

– Hvad er det nye i jeres oversættelse i forhold til den tidligere?
– Det væsentligste nye er nok, at revisionen bygger direkte på grundteksten og gør brug af den nyeste forskning inden for både bibeloversættelse og græsk/hebraisk.
Desuden er der indført en række fodnoter, som giver en yderligere forklaring og baggrund for nogle af de valg, som oversættere altid må tage.
Vi har forsøgt at oversætte de poetiske afsnit mere poetisk, end den tidligere udgave gjorde, og teksten er mange steder strammet op for at komme nærmere grundteksten og være mindre omstændelig i sin stil. Dog er der altid lagt vægt på grundtekstens mening, og det har betydet, at vi ikke har følt os tvunget til at følge grundtekstens grammatik, hvis det betød en vanskeligt forståelig oversættelse.
Nogle gange er der byttet om på rækkefølgen af de enkelte elementer for at få meningen klart frem på dansk.
Oversættelsen er heller ikke så bundet af den specielle lutherske tradition, som den autoriserede er det. I stedet er den inspireret af en lang række evangelikale engelske oversættelser, især New Living Translation.

– Kan du nævne nogle eksempler, hvor den nye oversættelse får tekstens mening bedre frem?
De største forskelle finder man i brevene og i de vanskelige tekster. (Det er sikkert også dem, der vil give anledning til mest debat.)
– Jeg vil foreslå, at man sammenligner for eksempel Rom 3,21-25 i de forskellige oversættelser.
Den gamle hverdagsdansk er for omstændelig og går for vidt i sine forsøg på forklaringer. Den autoriserede fra 1992 er temmelig uforståelig og direkte forkert på visse punkter.
Hele afsnittet bør læses i sin sammenhæng, men lad mig nævne vers 23. Den autoriserede fra 1992 siger: „for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.“ Den fra 1948 sagde: „Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud.“ Den gamle hverdagsdansk sagde: „for alle – både jøder og hedninger – har jo syndet og mistet den menneskelige skønhed og værdighed, som Gud engang gav os.“
Den nye hverdagsdansk siger: „Vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard.“ Det græske verbum betyder ikke „miste“, men „mangle, komme til kort over for, ikke nå frem til“. Og i sammenhængen er „Guds herlighed“ sandsynligvis et udtryk for den standard som Gud havde sat i Toraen (Loven, Mosebøgerne), men som mennesker ikke var i stand til at leve op til, hverken jøder eller ikke-jøder. NLT siger „For all have sinned; all fall short of God’s glorious standard.“


Artiklen fortsætter efter annoncen:Moderkald…?

I 1 Tim 2,15 sagde den gamle fra 1948: „Men hun skal frelses under opfyldelsen af sit moderkald – hvis de da…“ Det er uklart, hvad „frelse“ her betyder, men ellers er det ikke så dårligt. Den fra 1992 siger: „Men frelses skal hun, ved barnefødslen – hvis de da…“ Det er uforståeligt – eller kan let misforstås som om kvinder kun bliver frelst hvis de føder børn.
Den gamle hverdagsdansk sagde: „Kvinden har fået sin særlige opgave som mor; og Gud vil frelse hende, hvis hun…“ Den nye hverdagsdansk siger: „Men kvinder som er gift, vil nå frem til det evige liv ved at værne om kaldet som opdrager for deres børn, hvis de da…“ Det er stort set det samme som 1948 oversættelsen, blot sagt på en anden måde. Det kunne sikkert siges på en endnu bedre og kortere måde, så send gerne jeres forslag til forlaget eller til os. (Iver@Wycliffe.dk)
NT bliver revideret endnu en gang når hele Bibelen er klar til udgivelse.

I Joh 21,11 har den autoriserede og den gamle hverdagsdansk uden grund tilføjet ordene „i båden“ som ikke står i grundteksten. På dette sted er det Seidelins oversættelse og den reviderede hverdagsdansk der er korrekt, for Peter gik op på land, ikke op i båden.

– Foreløbig er det kun Det nye Testamente, der er udkommet. Hvad med det gamle?
– Det kommer senere. Vi mangler endnu at revidere en fjerdedel.

– Hvilke fordele er der ved henholdsvis de ordrette og de kommunikative oversættelser?
De ordrette kan hjælpe læseren til at få en fornemmelse af den oprindelige kultur og udtryksmåde i Bibelen. De kommunikative hjælper læseren til at forstå meningen.
En ordret oversættelse bliver man meget hurtigt træt af at læse i, men en kommunikativ oversættelse kan man tage med i toget, og man kan uden besvær læse en eller flere bøger i stræk. På den måde får man et værdifuldt overblik over teksten og et godt indblik i det samlede budskab.
Hverdagsdansk er især beregnet for kirkefremmede, unge mennesker og nye kristne, men er alligevel nøjagtig efter grundtekstens mening, så den forhåbentlig kan bruges til at prædike fra – for dem, der holder fast på, at de gerne vil prædike. Dog anbefaler vi, at prædikanter og bibelstuderende gør brug af flere forskellige oversættelser, både på dansk og andre sprog. På engelsk er NLT den foreløbigt bedste sammen med NIV og NET Bibelen som kan ses på www.bible.org.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sammenligning af Romerbrevet 3, 21-26 i tre oversættelser:

Her er teksten i
Bibelen på hverdagsdansk fra 1985/92:

21-22 Men nu har Gud vist os en anden retfærdighed, d.v.s. den måde, hvorpå han selv fører os ind i et ret forhold til sig – ikke ved at vi skulle leve op til det, som loven forlanger, men en ny måde (skønt den egentlig ikke er så ny, for skrifterne har for længst talt derom): Nu siger Gud, at han uafhængig af loven vil tage imod os, der tror på Jesus Kristus. 23 Det spiller ingen rolle, hvem vi er, for alle – både jøder og hedninger – har jo syndet og mistet den menneskelige skønhed og værdighed, som Gud engang gav os. 24 Vi kommer kun til at stå retfærdiggjorte over for Gud af nåde og uden nogen fortjeneste; Jesus Kristus sætter os i frihed!
25 For Gud sendte Jesus for at tage straffen for vore synder. Derfor døde Jesus. Hvis vi kan gribe det i tro, så er dette forsonende offer nok til at frelse os fra Guds vrede. Derigennem viser Gud os sin retfærdighed! Tålmodigt bar han over med de synder, der tidligere var begået, idet han så frem til den tid, da Kristus skulle komme og ved sin korsdød borttage disse synder. 26 Og nu i disse dage kan han tage imod syndere på samme måde, fordi Jesus har borttaget deres synd. Dermed viser Gud sin retfærdighed: at han retfærdiggør den, der tror på Jesus, d.v.s., at Gud forliger ham med sig selv.

Her th. er teksten i den nye hverdagsdanske udgaves smukke og letlæselige typografi – her gengivet i ca. 75 pct. størrelse.

Her er den samme tekst i den autoriserede bibel fra 1992/98:
v21 Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22 Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23 for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, v24 og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. v25 Ham gjorde Gud ved hans blod til et  sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, v26 dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.