Det gælder hele skaberværket

Evangeliet handler også om oprettelsen af Guds Rige i alle hjørner af samfundslivetLad det være sagt med det samme, at denne bog handler om en af mine personlige „favoritter“, nemlig Guds Rige. Forfatterens hovedpointe er, at evangeliet ikke kun handler om enkeltmenneskers frelse, men om oprettelsen af Guds Rige, dvs. af Guds indflydelse udstrakt til hele skaberværket og til alle hjørner af samfundslivet.
Naturligvis vejer den enkeltes evige salighed tungere end f.eks. kirkens samfundsenga-gement eller kristnes positive påvirkning af deres omgivelser. Dette er også både underteg-nedes og forfatterens syn. Men samtidig påpeger han, at det at være kristen burde påvirke vore liv på andre måder, end at vi begynder at vidne for mennesker – men f.eks. også i form af den måde, vi arbejder på, studerer på eller driver virksomhed på. Forfatteren behandler også på en udmærket måde allerede/endnu-ikke problematikken. Altså at Guds Rige endnu ikke er brudt igennem i fuldt omgang, men dog alligevel allerede manifesterer sig i og igennem den troende og kirken.
Må ikke bandlyse „Harvard og Holly-wood“
En af bogens stærkeste pointer er understregningen af de kristnes betydning indenfor uddannelsessektoren og medieverdenen. Forfatteren understreger, at dagens trendset-tere er „Harvard og Holly-wood“, og hvor vigtigt det derfor er, at kristne ikke bandlyser disse områder i foragt eller frygt for gudløse idéer og påvirkninger fra disse. Tværtimod må idealet være, at vi som kristne går ind på sådanne områder og påvirker dem med Guds Riges normer og tanker.

Om uretfærdighederne i samfundet

Forfatterens vægtlægning af fattigdoms- og racismeproble-mer tilskriver jeg hans amerikanske baggrund og den særlige betydning, disse forhold har her. Når han imidlertid konsekvent efterlyser, at kirken er med til at forandre grundlæggende uretfærdige strukturer i samfundet og i verden, så er det mindre indlysende, hvad alternativet er, og hvornår noget er uretfærdigt. Trods principiel enighed om at udbrede Guds Rige kan der derfor herske forskellige opfattelser af, hvad det konkret indebærer.

Men hvad med evangelisationen?

Bogens største svaghed er dog, at forfatteren ikke i nævneværdig grad får integreret evangelisation og udbredelsen af Guds Rige. Menneskers frelse er jo dog et aspekt af Guds Riges udbredelse, hvor der så at sige etableres et brohoved for Guds Rige i den enkelte. Og de kristne, der ser evangelisation som den eneste eller langt vigtigste opgave, vil jo have ret i, at Guds Rige også (burde) etableres omkring mennesker, i takt med at de bliver frelst, helliggøres og fornyes i deres sind. Sjælevinding og udbredelse af Guds Rige er efter undertegnedes mening to alen af samme stykke, det ene blot i forlængelse af det andet.

Meget spændende emne

Det ændrer imidlertid ikke på, at bogen alt i alt er en kapabel indføring i et meget, meget spændende emne, som der fortjener at komme mere fokus på, hvilket bogen forhåbentlig kan være medvirkende til.

Allen M. Wakabayashi:
Riget – fremtiden er begyndt
192 sider • 180 kr.
Credo