Hvordan oplever døende den åndelige dimension?

Sjælden bog om livsfortællingens og religionens betydning anmeldes her af afdelings-
sygeplejerske på Arresødal hospice, Karen Sangild StølenRita Nielsens bog er en bearbejdning af en videnskabelig undersøgelse af den åndelige dimension hos døende mennesker. Forfatteren har nænsomt spurgt ind til det ”allerhelligste” hos alvorligt syge og døende mennesker på hospice.

”Kom i den sidste nattevagt / i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side, / og tal til mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen / og glemme al vor kvide!”
(Grundtvig: At sige verden ret farvel, v ers 6)

En midaldrende kvinde, som er alvorligt syg og skal dø, får sagt:
”Jeg synes, at det, der har allermest betydning, det er måden, personalet gør tingene på. Det er måden at give et bad på. Det er måden at servere et måltid mad på. Det er måden at håndtere det, at man sidder på toilet og har så svært ved, at man ikke længere har et privatliv, og man bare har så ondt….”
Rita Nielsen får på fremragende vis præciseret, hvordan åndelig omsorg handler om et følgeskab. Et følgeskab, hvor den, der følger, er aktivt lyttende og spørgende, er fysisk og mentalt nærværende og evner at skabe rum og tid.

Bred definition af det åndelige

Med afsæt i den norske teolog Hans Stifoss-Hanssen defineres det åndelige hos mennesker bredt. Det handler om både eksistentielle og religiøse aspekter.
Rita Nielsen inddeler på baggrund af sine interviews religiøsiteten i forskellige kategorier og får beskrevet, hvordan den personlige religiøsitet spiller en stor rolle for det døende menneske, om end den kan se meget forskellig ud fra menneske til menneske. Vigtigheden af at lytte sig ind til og respektere den enkeltes livssyn bliver derfor afgørende for at kunne yde åndelige omsorg.
Der redegøres blandt andet for den døendes ændrede selvbillede og identitet og gives gode vejledninger i, hvordan identitet og selvbillede kan styrkes, blandt andet gennem en værdig form for kropspleje.

Rum for den unikke livsfortælling

Rita Nielsen (f. 1949) har siden 1997 været sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice. Hendes undersøgelse af den åndelige dimension hos døende mennesker regnes for en milepæl i dansk hospicepleje

At skabe rum for det enkelte menneskes unikke livsfortæl-ling beskrives som en metode i den åndelige omsorg, fordi netop fortællingen skaber forløsning, mening og sammenhæng og hjælp til at forsone sig med både livet og døden. Religiøse handlinger har betydning, men først og fremmest påpeges vigtigheden af, at det enkelte menneske kan få lov at være sig selv og udfolde egen tro og livssyn.
Bogen henvender sig særligt til sygeplejersker, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker, men vil også være meget nyttig læsning for præster, psykologer og andre faggrupper, som arbejder med mennesker med livstruende sygdom. Hvordan et hospice på særlig måde er en ramme, hvori den åndelige omsorg kan udfolde sig, fremgår tydeligt af bogen. Samtidig er der dyrebare indsigter, som sagtens kan overføres til andre sammenhænge, hvor der drages omsorg for alvorligt syge og døende mennesker.

Rita Nielsen:
At være sig selv – at blive sig selv
136 sider • 168 kr. • Unitas


Artiklen fortsætter efter annoncen: