Psykiatri og dæmoner

Menighedens tjenere har fået opgaven at uddrive onde ånder og dæmoner.Vi har igen kunnet konstatere, at selv kristne afviser, at der i vores tid findes onde ånder og dæmoner – i sommers har ikke mindst Kristeligt Dagblads læserbrevsredaktør, psykiateren Jørgen Due Madsen, ytret sig om dæmoner og onde ånder.

Af Johan Poulsen
og Ole Lund
Pastor og evangelist ved
Stenlille Frikirke.

Efter vores opfattelse sammenblander han psykiatri og teologi på en måde, der ikke har hjemsted i Bibelen.
Jørgen Due Madsen er sikkert en respekteret og god psykiater og kristen, men det er skadeligt, at han afviser de bibelske beretninger om dæmoner og onde ånder som eksisterende i dag. Det tilkommer ingen at nedgøre Jesu ord om, at der findes en ond åndelig verden på såvel Jesu tid som på vores tid og i Danmark.

Uddriver dæmoner
og onde ånder

Da Jesus gik på jorden, uddrev Han selv de onde ånder af mennesker, men i forbindelse med himmelfarten fik kirken til opgave at handle på Hans vegne – både når det drejer sig om at forkynde evangeliet, og når det drejer sig om at uddrive dæmoner etc. Det fremgår klart af bl.a. Mark.16,17: Disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger,..
Mens Gud sender sine engle ud til værn for sit folk, så sender satan sine onde engle eller dæmoner ud for at skade mennesker og menigheder.
Sindslidelse er ikke nødvendigvis dæmonbesættelse eller besættelse af onde ånder, men det er ikke det samme, som at der ikke findes onde ånder og dæmoner uden for psykiatriens arbejdsfelt og måske også inden for psykiatrien, bare ikke erkendt som det, det er.
Hvordan kan Jørgen Due Madsen uden nogen personlig konsultation i Kristeligt Dagblad svare en ung pige, der indleder sin henvendelse med smerten ved måske at være besat, med ordene ”Du er ikke besat af den onde”.
I svaret til denne unge kvinde i foråret 2006 skriver Jørgen Due Madsen også, at ”mange oprigtigt troende mennesker i dag prøver at lave tre kategorier: fysisk syge, psykisk syge og dæmonbesættelse. Det synes vi både er dårlig teologi og dårlig psykiatri. For det har ikke sin baggrund i Det Nye Testamente…. På Jesu tid blev alle lidelser, som var uforståelige, anfaldsprægede og tidvis farlige, kaldt for dæmonbesættelse, herunder efter al sandsynlighed mange forskellige psykiatriske lidelser, epilepsi med mere.”
Et sådant svar er udtryk for åndelig umodenhed. Her gør psykiatrien mere skade end gavn – selvom den gode psykiatri er en gave fra Gud.
Det er rigtigt, at der yderst sjældent blev sat diagnose på de sygdomme, som Jesus helbredte, men der står adskillige gange, at Jesus helbredte alle slags sygdomme, og det er vel både kirurgiske, medicinske og psykiatriske sygdomme.
Dertil kom, at Han uddrev dæmoner og onder ånder, som det f.eks. fremgår af Markusevangeliet kap. 1.

På Jesu tid skelnede man

Det er glædeligt, at Gud har udrustet mennesker med nådegave til at uddrive dæmoner og onde ånder.
I Lukasevangeliet kapitel 8 fortælles det, at Jesus uddrev mange dæmoner af en mand og sendte dem over i en flok svin. Denne hændelse har vel ikke meget med psykiatri at gøre. Kan svin lide af psykisk sygdom?
Det er dog Guds hellige ord, der danner grundlag for en sand forståelse af den åndelige verden.
På Jesu tid skelnede man mellem besættelse af onde ånder og sygdomme (herunder psykiske sygdomme). Sådan skal det også være i vores tid.
Tidligere lægemissionær i Tanzania, Ernst Jacobsen skrev i KD den 26.juni, ”at det, at psykiske sygdomme ikke konkret er nævnt i NT, ikke er udtryk for, at de ikke fandtes, og at der kun findes psykiske sygdomme og ingen dæmoner i vores tid…”
Hvis man ikke tror, at der findes dæmoner, kan man ikke forvente at genkende dem, når de viser sig. Men det er ikke det samme som, at de ikke findes.
Tidligere missionær Bent Houmaa Jørgensen skriver i en artikel den 1. september i tidsskriftet ”Tro & Mission”, at han er overbevist om, at dæmonbesættelser også findes i Danmark. ”Problemet i Danmark er, at vi ikke erkender, at Djævelen eksisterer.”
Bent Houmaa Jørgensen har selv mødt mennesker i Danmark, der er besatte af dæmoner. Han blander sig ikke i psykiatrien, men han aflægger vidnesbyrd om, at djævelen og de onde ånder er en virkelighed, som mennesker er blevet friet fra, for Jesus sagde, at ”i mit navn skal I uddrive dæmoner”.

Frådede og
råbte voldsomt

Altså har menighedens tjenere fået opgaven at uddrive onde ånder og dæmoner, og det er ikke en afsluttet opgave for 2000 år siden. Jesus Kristus har sendt menighedens tjenere ud for at gøre det – med ordene om, at vi har fået det for intet, giv det [gør det] for intet.
I foråret oplevede vi selv, at en mand midt under den aronitiske velsignelse i Forum faldt sammen og frådede og råbte voldsomt. En tilstedeværende læge konstaterede, at der ikke var tale om et epileptisk anfald eller andet sygdomsudbrud. Der var tydeligt tale om besættelse af dæmoner.
Der skulle fire stærke mænd til at holde manden og bære ham ned ad trapperne. Han sparkede, hans krop blev anspændt og helt stiv, han kæmpede for at komme fri og han frådede og udtalte grusomme forbandelser over både Gud og mennesker. Da han lå på gulvet, blev han genstand for intens forbøn af en gruppe kristne, mens en af os efter bibelsk vejledning beordrede de onde ånder til at forlade manden i Jesu navn. Efter omkring ½ time fik han et lyst og venligt ansigtstræk og slappede af med ordene ”Tak, tak Jesus”. Jesus havde befriet ham for flere onde ånder og dæmoner.

Kloger sig på den
åndelige virkelighed

Dette er kun et lille vidnesbyrd om Guds handling mod dæmoner i Danmark anno 2006.
Vi mener, at Guds hellige ord er sandt og taler ind i vores verden – også med myndighed over urene ånder og dæmoner, og menighedens Herre har givet sine disciple ret og pligt og magt til at handle i Hans navn, som det fremgår af Mattæusevangeliet kapitel 10. Også når det handler om uddrivelse af dæmoner i Herren Jesu Kristi navn.
Det er åbenbart et kendetegn ved de onde ånder og dæmoner, at de véd, hvem Jesus er – Acta 19. 15: Men den onde ånd svarede dem: »Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?« (Læs eventuelt hele afsnittet).
I denne sidste tid samler de onde ånder og dæmoner sig til kampen mod Gud den Almægtige. Det fremgår bl.a. af Åbenbaringsbogens kapitel 16.
Hvis psykiatrien ”kloger” sig på den åndelige virkelighed om dæmonbesættelser etc., vil både psykiatrien og teologien tabe til skade for de mennesker, som Gud elsker.