Det er tid for vægtertjenesten i Danmark

”Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere, aldrig skal de tie, hverken dag eller nat.” Esajas’ Bog 62, 6.

Af Anette Holt Larsen. En del af ledelsen i Næstved Bykirke

Bedehus Danmark og Næstved Bykirke afholder en vægterkonference i Kolding d. 9. september 2023. I den anledning har Anette Holt Larsen skrevet en kronik om at være vægter. En særlig tjeneste i den kristne menighed.

Det første, der lød til mennesket efter dets skabelse og placering i den skønne Edens have, var:” I skal dyrke og vogte den.” De skulle selvfølgelig dyrke haven, så der kom mange træer og frugter, så haven kunne udvides til hele jorden. Det var Guds plan fra begyndelsen. Derfor var det også vigtigt at vogte haven, så ingen fjender fik adgang.

Vogte er på originalsproget: Shamar og bliver første gang brugt i 1. Mosebog 2,15 og senere, da Kain spørger Gud: ”Skal jeg vogte (shamar) min bror?” Vogte eller shamar er et fantastisk ord med flere betydninger. Det betyder blandt andet: Beskytte mod skade, mod ødelæggelse, mod fare, mod ondskab. Det betyder også: At overse, være på vagt overfor, dække, sikre, være et skjold, sørge for, bevare.

Det kan også betyde: At sætte et hegn omkring, at bevogte, observere, passe på, at redde. Dét er, hvad vægtertjenesten går ud på.

Vægterne er på forkant

Elisa, som vi kan læse om i 1. og 2. Kongebog i Det Gamle Testamente, var en vægter, og der står i 2. Kongebog 6,12, at han fortalte Israels konge, hvad fjenden talte om i sit soveværelse. Vægtere observerer, læner sig frem for at lytte til Helligånden, de er vågne og bruger alle deres åndelige sanser. De er på udkig efter fjenden.

I Es. 21,6 står der: ”Dette siger Herren til mig, sæt en vagtpost ud, han skal melde, hvad han ser.” Og i Es. 21,8: ”Da råbte han som holder udkig: Herre dag efter dag står jeg på vagt, nat efter nat er jeg på min post.”

Vægtere får drømme

Mange vægtere får drømme om natten, som kan være advarsler. Som vægter er det klogt at skrive sine drømme ned og drøfte dem med andre, så man kan få den rette udlæggelse og kan gå i forbøn eller advare. Vægtere, eller man kan kalde dem shamar-profeter, bliver ikke uddannet på en dag. Det er en lang proces ligesom med andre tjenester. Man skal vokse i troen, blive moden og få en sund bedømmelse.

Vægtere er ofte det, som vi kalder en iagttager. Det er en af motivationsgaverne, som er beskrevet i Romerbrevet kapitel 12 vers 6-8. En iagttager er en meget følsom person, som ser alt, registrerer alt og ofte kommenterer alt. De to første er fødselsgaven fra Gud, den tredje, om at kommentere alt, skal justeres, så man lærer, hvad der er klogt at gøre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vægtere er ofte det, som vi kalder en iagttager. Det er en af motivationsgaverne, som er beskrevet i Romerbrevet kapitel 12 vers 6-8. De mærker det gode og det onde. Derfor er en vægter meget følsom og kan nogle gange mærke andres tanker og følelser.

Vægtere kan opleve usikkerhed

Det er kendetegnende for en vægter, at de opfatter alt og mærker alt. De mærker det gode og det onde. Derfor er en vægter meget følsom og kan nogle gange mærke andres tanker og følelser. Det kan gøre en vægter lidt usikker, for hvor kommer alle disse følelser fra? Er det mine egne tanker og følelser eller er det andres, som man skal hjælpe med et kundskabsord eller gå i forbøn for.

Det er derfor meget vigtigt, at en vægter har sin fulde identitet i sin himmelske far og har fået helbredt sine egne traumer og forkerte følelser, så personen kan bruges optimalt i vægtertjenesten. Det er vigtigt, at vægtere får en forståelse for, hvorfor de tænker, føler og reagerer, som de gør. At de forstår, at det er bedømmelse og ikke, fordi de er negative.

Mange ser sig selv som negative

Gud bruger alle vægterens åndelige sanser, syn, hørelse, lugt, smag og følelser for at opfange, hvad der sker i den åndelige verden. Mange vægtere har oplevet, at de er blevet afvist af kirkeledere og andre, netop fordi de ofte ser farerne og det negative. Derfor er der også mange vægtere, der opfatter sig selv som negative, men hvis man skal redde mennesker, ser man ofte farerne først, og derefter kan man hjælpe og opbygge mennesket, når man har reddet mennesket væk fra ulykken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kampen foregår i portene

Det er meget vigtigt for kirkeledere, at der bliver et godt samarbejde og forståelse for vægtertjenesten i Danmark. Vægterne forstår, at kampen foregår i portene. Enhver menighed har en port, ja enhver tjeneste i menigheden har en port. Det er derfor vigtigt med beskyttelse og profetisk forbøn for alle tjenesterne i menigheden, så portene er lukkede.

Som der står i Amos 5, 10: ”Fjenden hader dem, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr de.” I Es. 22, 7 kan vi læse om, hvordan fjenden lægger planer for at ødelægge menigheden: ”De tog opstilling foran portene og fjernede Judas forsvarsværker.” Jeremias skriver i Jer. 11, 19: ”Jeg forstod ikke, at de lagde (udtænkte) planer imod mig. Lad os ødelægge træet og dets skud. Lad os udrydde ham fra de levendes land.”

Udtænke (på originalsproget: shashab) betyder væve eller gennemtrænge, så fjenderne væver planer for ødelæggelse af Guds forsamlinger. Det er derfor supervigtigt med vægtere eller shamar- profeter, som kan opdage fjendens planer, inden de bliver udført. At de finder ud af, hvad og hvor porten er og kan få lukket porten, inden fjenden angriber. Vægterne har en stor forståelse for porte, både ind i menighederne, i byerne, i områder og i landet.

Danmark har lukket op for mange porte

Vi læser i Esthers bog 2, 21-23, hvor Mordokaj sad i kongens port og fik nys om to af kongens eunukker, som blev vrede på kongen og ville lægge hånd på ham.
Mordokaj opdagede det og sagde det til Esther, som igen sagde det videre til kongen. De to, som ville ødelægge kongen, blev hængt, og alt det blev skrevet i krønikken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er et stærkt billede på, hvad en vægtertjeneste er, og hvor vigtigt samarbejdet er. Danmark har desværre lukket op for mange porte, hvor fjenden har fået indgang. Det gælder bl.a. virksomheder, skoler, gymnasier, universiteter, uddannelser, vores sundhedsvæsen, familier, økonomi, regeringen osv.
Det er tiden nu, hvor vægterne skal være med til at lukke nogle af de porte og være med til også at forløse kapital, så menighederne kan begynde at have indflydelse i samfundet på en anden måde end før.

Det er tid for at Guds rige, med alle rigets ressourcer, bliver synligt i landet. Derfor er det nødvendigt med et gensidigt samarbejde med kirkeledere og vægtere, for at Guds planer for vores land bliver gennemført. Der skal være en forståelse og en ydmyghed overfor hinanden og den måde, vi hver især tjener på.

Hvordan lukkes portene?

Hvordan overvinder vi fjenden og får lukket portene?

1. Ved bedømmelse, profetisk forbøn og krigsførelse
2. Ved tungetale, sang i ånden og profetiske handlinger
3. Ved lovsang og tilbedelse (dine mure skal hedde frelse, og dine porte kaldes lovsang, Es 60, 18)
4. Ved faste
5. Ved undervisning og prædiken
6. Evt. ved korrektion.

En del af Guds natur

Vægtere er en del af Guds natur. Det kan vi læse om i Salme 121 vers 4:

”Han, som bevarer (shamar) Israel, han falder ikke i søvn, han sover ikke.”
Hans natur er at beskytte, og det er, hvad vægterne er kaldet til.
I Salme 124 står der:
”Løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind.”

Hvem er ærens konge? Det er Herren stærk og vældig. Herren vældig i krig. Han er hærskarers Herre. Det er også vægternes kald.

Alle, som oplever kald til at være vægter, er velkomne til konferencen i Kolding den 9. september. Kirkeledere er også velkomne, så der kan komme et gensidigt samarbejde i fremtiden. Se mere info på bedehus.dk