Paulus’ forestilling om kristent fællesskab

Inspirerende og tankevækkende bog om husmenigheder.Temaet for bogen er Paulus’ syn på menigheden, eller menighederne, og stilen lægger sig mellem den tunge, teologiske afhandling og den letlæste introduktion til emnet.Bogens engelske titel er „Paul’s Idea of Community: The Early House Churches in Their Cultural Setting“ – altså en bog om huskirker. Dette er godt at have in mente, og det fremgår dårligt af bogens præsentation af sig selv på dansk.
Forfatterens sigte er at beskrive den første kirke, primært med udgangspunkt i Paulus’ beskrivelser. Under den paraply berører forfatteren en mangfoldighed af områder.
Et tema, som går igen gennem bogen, er forfatterens syn på, at der er sket en udvikling i Paulus’ sprogbrug og dermed i hans teologi. Forfatteren tager først udgangspunkt i de breve, man mener, Paulus skrev først, og dernæst dem, som blev skrevet senere, og analyserer forskellene. Dette går igen flere gange i bogen, hvor henvisning til tidlige hhv. sene breve af Paulus spiller ind. Det kan måske diskuteres, om denne tilgang er optimal, men det må man som læser abstrahere fra. Når det er sagt, må det dog også siges, at der er masser af pointer og bibeludlægning, som ikke er afhængige af denne præmis.

Skilte sig klart ud

I sin beskrivelse af den første kirkes virke sammenligner forfatteren med andre samtidige forsamlinger og trosretninger. Dette være sig møder i synagogen, almene familieforhold, jøderne i Qumran, græske filosoffers verdensanskuelser eller mysteriekulternes ritualer. Det giver en interessant baggrundsviden og understreger, at den kristne kirke på afgørende måde skilte sig ud fra sine samtidige og ikke teologisk eller historisk kan betragtes som en videreførelse af nogle af disse. Dette er klar og god undervisning og ikke uspændende.
Forfatteren gør ikke højlydt op med praksis indenfor traditionel kristendom, men der ligger dog en understrøm af korrektion i bogen, som bedst forstås, når man husker den engelske titels henvisning til huskirker. Forfatteren fokuserer meget på, at kirken samledes i hjemmene, og at Paulus kun rent undtagelsesvist brugte kirken som en betegnelse for alle kristne, eller for de troende i et område, men alene brugte ordet om de troendes regelmæssige samlinger.

Intet skel mellem
lægfolk og præster

Der er flere andre punkter, som er værd at fremhæve, og som afspejler bogens stil og vinkling: Bogen ser nadveren som et „regulært, almindeligt måltid“, fremfor som en symbolsk handling, selvom der naturligvis var religiøse elementer heri. Der er ifølge forfatteren „ingen antydning af, at ansvaret for det lå i hænderne på embedsindehavere af nogen art“. Et andet karakteristisk punkt er afvisningen af skellet mellem lægfolk og præster, hvor forfatteren afviser eksistensen af deciderede embeder. Forfatteren understreger også det sandsynlige i, at kvinder spillede en fremtrædende rolle i den første menigheds samlinger, idet disse typisk skete i hjemmene, og at det ifølge forfatteren virker usandsynligt, at f.eks. Nympha som vært skulle spille en mindre betydningsfuld rolle end socialt lavere rangerende gæster.
Endelig skelner forfatteren klart mellem kirkerne lokalt og Paulus’ tjenesteteam, som åbenlyst var organiseret på forskellig måde. Hvor de første lagde vægt på alles deltagelse, var det andet ubetinget centreret omkring Paulus’ autoritet. Der er her mange paralleller til Watchman Nee’s skelnen mellem „menigheden“ og „arbejdet“.

Særdeles grundig

Disse eksempler, med vægten lagt på det uformelle og relationsbaserede og med distance til det mere etablerede kirkelige, harmonerer med den gængse teologi indenfor huskirker, selvom forfatteren ikke specifikt gør sig til talsmand for disse eller argumenterer for nedlæggelsen af etablerede kirker. Man må formode, at også nyere og knap så traditionelt opbyggede kirker, der lægger vægt på den enkeltes engagement, som betoner cellegrupper mv., og som distancerer sig overfor det mere højkirkelige, vil kunne favne bogens eksempler og finde inspiration heri. Bogen er velforsynet med kildehenvisninger og ordforklaringer, og behandler stoffet med stor grundighed. Overordnet set er det en inspirerende og tankevækkende bog.

Robert Banks:
Fællesskab ifølge Paulus
240 sider
225 kr.
Randkløve Bogeri