Præsten må tage føringen

Folkekirkepræsten skal ikke kun agere ceremonimester, mener Carsten Haugaard Nielsen.Folkekirken er i krise. Selv om 83 pct. af den danske befolkning er medlemmer, går kun 10 pct. jævnligt i kirke. Og antal faste gudstjenestedeltagere er helt nede på 2 pct.For nogle er kirkelukninger løsningen – men ikke for Carsten Haugaard Nielsen, der er præst i Tyrstrup-Hjerndrup sogn i Christiansfeld. Han opfordrer præsterne til at tage et ”pastoralt ansvar” for deres kirke i en ny bog fra ProRex Forlag: Ledelse i menigheden.
Præster skal ikke blot være ceremonimestre i en servicekirke for hele sognet, men tage lederansvar for, at menigheden udvikler sig i tråd med kirkebegrebet i Bibelen:
– Kirken må tilbage til sine rødder i Ny Testamente, hvor den består af et fællesskab af disciple, der er tæt knyttet til Kristus, siger Carsten Haugaard Nielsen.

Forandring

Og det er den vision, der må drive præsterne og gøre dem til gode ledere. Ledelse er nemlig i Haugaard Nielsens optik ”vision for fremtiden og ledelse gennem forandring”.
– Kirken er ikke blot en institution, men en bevægelse. Det er vigtigt, at præsterne sammen med menighederne finder frem til den vision, der kan bære menigheden videre, mener han.
Og hvordan skal præsterne lede, helt konkret?
– Præster har både en symbolsk, en fortolkende og en samarbejdende lederrolle. Symbolsk ved blot at være til stede, fortolkende gennem forkyndelse og samarbejdende med alle ansatte og frivillige i sognet. Helt konkret er det præstens ansvar at finde frem til hvilke nådegaver, der er repræsenteret i menigheden og bringe dem i spil.
Folkekirkens menigheder må bliver mere udadvendte:
– Kirken er i krise, fordi vi som resten af den vestlige verden er på vej væk fra en enhedskultur, præget af kristendommen, hen imod et multikulturelt samfund med mange religioner. Selv om der stadig er bred opbakning til Folkekirken i den danske befolkning, er der også tydelige krisetegn: Kirkegangen er dalende, mange kirker har ikke et ungdomsarbejde og i flere landsogne er kirkegangen så lav, at der ofte er messefald. De 10 kirkelukninger i København er blot begyndelsen…
– Her skal præsten udnytte den goodwill, der er i befolkningen, ved at deltage i byens liv så meget som muligt. I gamle dage var præsten den naturlige leder i kraft af sin position – sådan er det ikke mere. Og han skal ikke sættes op på en piedestal. Men han skal tage et pastoralt ansvar!