Brudepar

Marianna og Kenneth Bierregaard Schmidt viet i Kirken i Byen, Kolding den 25. august 2012

Christina og Jeppe Bierregaard Mejrup viet i Kirken i Byen, Kolding den 6. oktober 2012