Imponerende og særdeles læseværdig kirkehistorie

”Kirkens Historie” i to bind er et værk, det kan anbefales alle at læse.Det er et imponerende værk, som viser, hvordan kristendommen og kirken har udviklet sig over tid, så læseren forstår selve processen og de trin undervejs, som doktrin og praktikker har gennemgået.
Forfatterne, fire teologer fra Århus Universitet, tager hensyn til nyere forskning; fyldige registre gør opslag i de to bind nemt, og hvert kapitel slutter med en litteraturliste og bibliografiske noter. De mange smukke, lærerige illustrationer gør værket til en fornøjelse at læse – blot er det en god ide at bruge et læsestativ, der kan håndtere de 2 kg, som hvert bind på 5 cm’s tykkelse vejer!
Kirkens Historie er tænkt som lærebog, men er mindre i omfang end tidligere tiders kirkehistoriske værker for at nå ud til en bredere kreds end universiteterne. Det er fuldt ud lykkedes, værket fortjener at blive læst af alle, som er interesseret i historie og kristendom. Selv med færre detaljer kommer de to bind langt omkring mange af kirkehistoriens emner, personer og strømninger.
Kirkens Historie dækker udviklingen fra Det Nye Testamentes tid, spredningen til Romerriget og resten af Europa. Fra og med år 1054, hvor kirken deler sig i to grene, den østlige ortodokse og den vestlige kirke, handler værket primært om Vesteuropas kirkehistorie inkl. den danske kirkehistorie, men bind 2 har beskrivelser af kristendommens spredning til det øvrige Norden, Østeuropa, lande uden for Europa, især Amerika, og slutter med kirken i syd og internationalt.

Oldkirken og Middelalderen

Bind 1 giver i afsnittet Oldkirken en glimrende gennemgang af kristen tro ud fra Det Nye Testamente; man får også en forståelse af, hvordan de mange strømninger, der grænser op til kristendommen, gør det nødvendigt at sætte grænser for kristen tro ved hjælp af en Trosbekendelse og dens forløbere. Afsnittet belyser, hvordan gudstjenestens og troens elementer udvikler sig, og hvordan den kirkelige organisation og kirkeret tager form.
I afsnittet Middelalderen er grænserne for, hvad der kan accepteres som kristen tro og praktikker stadig aktuel; kirkehistorien flettes sammen med kongers og landes historie, så vi kan forstå, hvorfor og hvordan konge-/kejsermagt i perioder knyttes til pavemagt. Gennem tiden bølger balancen mellem sekulær magt og pavemagt frem og tilbage, et emne som giver associationer til nutidens balancegang mellem tro og det offentlige rum.
Kristendommens indtog i Danmark belyses, missionsvirksomheden i Europa berøres, og Ungarn har med kong Stefans overgang til kristendommen og sin kroning som kristen konge i år 1000 en lignende historie som Harald Blåtands, da Harald erklærede sit rige kristent i 965. I højmiddel-alderen overgår pavemagten fra en tysk-romersk institution til en universel kirke i form af nationale kirker. Efterhånden kommer der fokus på pastoral teologi, frelsen sker i kirken (ifølge præsterne) gennem sakramenternes store betydning, om end nåden betinger frelsen. Men lægfolket bliver tiltagende fromt, det ønsker indflydelse i kirken og presser på for reformer samtidig med, at de gejstliges og mændenes monopol bliver brudt.
I renæssancen opstår humanisme fulgt af kristen humanisme, som var ”en litterær og videnskabelig bevægelse, der søgte en fornyelse af samtidens kristendom ved at gå tilbage til dennes kilder i antikken, altså Bibelen og kirkefædrene” (p.748f) og blev en vigtig banebryder for reformationen.

Fra Reformationen til i dag

I bind 2 bliver det mere og mere klart, hvordan politik og religion historisk set i høj grad har påvirket hinanden – til tider med dramatiske resultater. Kirkehistorie er ind imellem gyserlæsning, fx den hårdhændede behandling af mennesker stemplet som kættere!
Bind 2 omhandler kirkehistorien i flere europæiske lande med på den ene side brydningen mellem katolicisme og protestantisme, på den anden side brydningen inden for protestantismen mellem de forskellige kristne strømninger og deres forskellige vægtning af den kristne tros elementer. Det er spændende at læse, hvordan kirken i Danmark udvikler sig fra gejstlig ledelse til statslig ledelse, idet kirken bliver direkte underlagt kongen i 1600-tallet for ved Grundloven i 1849 at blive folkekirke. Værket beskriver pietismens udfoldelse i Danmark, og hvordan det påvirkede kirkeliv og samfund positivt gennem skolevæsen og socialomsorg længe efter; et afsnit handler om de kristeligt-sociale initiativer i Danmark i sidste tredjedel af det 19. århundrede. Afsnittet 1800 til i dag giver tankevækkende beskrivelser af kristendom og kirke op til, under og efter totalitære styrers regime.

Utroligt nyttigt

Kirkens Historie er et utroligt nyttigt værk skrevet i et sprog, så alle kan være med; kirkehistorie er en del af vores kulturarv og giver en forståelse for, hvordan kirke, kristendom og teologi har udviklet sig i samspil med det omliggende samfund.

Per Ingesman, Nils Arne Pedersen (Bind 1),
Carsten Bach-Nielsen og Jens Holger Schjørring (Bind 2):
Kirkens historie Bind 1-2
1600 sider • 698 kr.
Hans Reitzel