Kirke og mission hører sammen

Bogen handler om, hvad udtrykket ”missional kirke” er – ikke som et entydigt begreb – men som et forsøg på dels at nå frem til en teologi omkring det, dels at inspirere til mission med belysning af kirkens rolle.
Udtrykket skal forstås i lyset af, at Vesten ikke længere er en kristen enhedskultur, men i stigende grad pluralistisk, og kirken bør derfor tage bestik af dette i sin rolle som missional kirke; udtrykket ”missional” dækker over en lidt anden forståelse end ”mission”. Nikolajsen belyser, hvordan ”missional” er brugt i en økumenisk og historisk sammenhæng med flere henvisninger til Less-lie Newbigin, som har inspireret mange teologer ud fra sit livslange virke som missionær og biskop i Indien.
Det er interessant at læse de mange teologiske udlægninger af kirkens rolle i et postkristent samfund ud fra forskellige traditioner og tolkninger; disse forskelle kan ifølge forfatterne påvirke, hvordan man anskuer forholdet mellem kirke og mission. Forfatterne tager ellers udgangspunkt i luthersk teologi, men kan sagtens læses med udbytte af personer med anden teologisk baggrund end den lutherske. Kirke og mission hører sammen ifølge de fleste, selv om Danmark har haft en opdeling i kirke og missionsorganisationer. At knytte disse sammen har vist sig at være udfordrende, men bogen peger på de forsøg, der er sket, hvor man har diskuteret det praktiske og teologiske samspil og etableret nye netværk.
I sit kapitel ”Missional folkekirke” har Nikolajsen en god pointe om, at det er problematisk at tale om folkekirkens sammenhængskraft i samfundet, for der bør netop være forskel på kirke og samfund – ellers kan kirken ikke gøre en forskel i samfundet eller bidrage selvstændigt til det, hvilket betyder, at mission bliver undermineret og umuliggjort. I et senere kapitel peger han på, at det handler om at tage ansvar for samfundet – ikke om at udvikle sig sekterisk.
Biskop Steen Skovsgaard slutter forordet med at fremhæve, at bogen er vigtig og aktuel – ”… først og fremmest fordi den kalder på engagement og tro – tro virksom i kærlighed.”

Jeppe Bach Nikolajsen (red.):
Missional kirke
– En introduktion
200 sider • 200 kr.
Kolon/Lohse