Debat

Aftægt var en familiepligt

Jeppe Aakjær skrev i sin tid om forskellige samfundsproblemer. Bl.a. om aftægtsfolkene ude på landet. Sociallovgivningen var dengang meget begrænset i forhold til senere. Aftægt var en familiepligt. I mange tilfælde blev aftægten også aftalt ved generationsskifte udenfor familie på gårdene.
Så længe, aftægtsfolkene kunne yde den aftalte arbejdsindsats for kost og logi, gik det. Men når kræfterne tog af, eller der kom sygdom, gik det ikke alle steder. Heller ikke, selv om aftægtstuen kun var et fraskilt rum i stalden eller hønsehuset. – Så endte det ofte med, at aftægtskonen/ -manden tog sit eget liv.
I nutiden er selvmord blandt gamle også blevet almindeligt. Ofte p.g.a. langvarig eller kronisk sygdom, som kan være vanskelig at behandle.
I Udfordringen var der for lang tid siden et fint interwiev med den gamle radiodoktor, Carsten Vagn-Hansen, som på sine gamle dage har en fin hjemmeside, hvor han anbefaler og rådgiver om nødvendig kostforandring ved langvarig sygdom. – Mange selvmord – uanset alder – kan undgåes ved god, faglig rådgivning – og nogen at snakke med om problemer.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Hvad er hellig ledelse?

Herskesyge er ikke det samme som ledelse, men det ligner.
Det er et generelt problem, og ikke blot i skolerne, der er strid om retten til at lede og fordele arbejdet. Hvem bestemmer fx. i Folkekirken?
Når en biskop har et bestemt synspunkt, f.eks. går ind for velsignelse/vielse af homofile, lægger han et unødigt pres på præster og menighedsråd i sit område. Er det god ledelse? Det er næppe hellig ledelse.
Begrebet ledelse er desværre mange steder afløst af herskesyge. I takt med afkristningen er Jesus, som den største leder, gået i glemmebogen. Han vaskede disciplenes fødder for at tilkendegive, hvad ledelse også handler om. Han delegerede ansvar og beføjelser til sine disciple og gjorde nærmest sig selv overflødig. Og det virkede og virker stadig. Folk gik ud og praktiserede deres tro ved bl.a. at helbrede syge og uddrive onde ånder.
Jesus kan citeres for denne udtalelse: I skal ikke lade jer kalde “førere”, for én er jeres fører Jesus Kristus. Han er altså helt klart de sande kristnes fører eller leder.
(Forkortet, red.)
Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv.
9210 Aalborg SØ

Det Kristus-frie EU

”Europæisk domstol afviser kristne” står der i en overskrift i Kr. Dagblad d. 31/5 med henvisning til tre kristne briter, der ikke får lov at bære på sig det kristne kors. De er allerede dømt ”ude”, og den europæiske domstol mener, at det må være nok, og at der derfor ikke er grundlag for nogen appel.
Kristne reagerer forståeligt nok på en sådan uret, men bør i stedet minde hinanden om evangeliets præmisser og efterfølgelsens vilkår i den korte tid, vi skal være i denne verden.
Hitler ønskede som bekendt et ”judenfrei” tusindårsrige. EU ønsker et Kristus-frit fredsrige. Ironisk nok er en (måske overvejende) del af EU-parlamentet katolikker, som pligtskyldigt går i kirke om søndagen, hvor en Kristus-centreret trosbekendelse fremsiges højt, men allerede om mandagen er Han dog ikke-eksisterende i parlamentsbygningen og ved domstolen.
Vilkårene er: “Disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans Mester” (Matt. 10:32) og: “Når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer!” (Joh 15:18). Jesus Kristus er stadig Ham, som verden hader – også den verden, som hedder EU. Det største indtryk Kristi efterfølgere, med eller uden et kors om halsen, kan gøre på en gudløs verden, er med den korsfæstede og opstandne Frelser at vidne mod verden. Være samtidig med Kristus som Søren Kierkegaard sagde. Det lyder som et paradoks, men det er lige præcis hvad det også er!
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Lidelsen er fyldt med kraft

Der bruges i disse uger utrolig meget spalteplads i medierne på at debattere for og imod aktiv dødshjælp.
Debatten undlader helt, at omtale lidelsens dybe og rensende betydning når den bliver modtaget som en mulighed. Jesus selv gennemgik lidelsen for at skænke mennesket “livet” og udholdt pinslen på korset, indtil Han døde på naturlig vis. Da den tyske Franciskanerpræst Maximillian Kolbe gik i døden for en medfange i Auchwizt under krigen, vandt både han og medfangen “livet” og efterfølgende holdt han modet oppe hos sine medfanger i sultecellen, hvor de alle døde.
Men de levede, indtil de døde, trods sult og smerte og tortur og det er hele pointen. Den dødens kultur som både den fri abort og aktiv dødshjælp er et udtryk for, udviser en total mangel på “lidelsens mysterium” altså det at ofre sin smerte og sit liv sammen med Jesus for den gode sags tjeneste, som er at fastholde den dybe respekt for livet fra undfangelsens øjeblik indtil den naturlige død, for kun én er Herre over liv og død, nemlig Gud alene.
Aktiv dødshjælp, hvadenten det er i begyndelsen, midt i livet eller ved slutningen er total fremmed for kristendommen, hvor det drejer sig om leve livet og stå ved hinandens side i glæde som i sorg og i smerte.
pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg

KD vil give tryghed

”Min regering værner om trygheden”, sagde Statsminister Helle Thorning Schmidt (S)ved afslutningsdebatten den 30. maj. Ordet ”tryghed” blev nævnt 13 gange.
Tillad mig i al beskedenhed at fortsætte talen på Kristendemokraternes vegne.
KD vil give de børn, hvis forældre i dag knokler på umulige tider af døgnet, tryghed derhjemme, frem for at blive anbragt på en døgninstitution om natten. Og KD vil yde tryghed til de forældre, der kæmper for at holde sammen på deres familie, alt imens både rød og blå fløj presser dem til at øge bruttonationalproduktet.
KD vil også yde tryghed for alle de mange børn, der presses ind i en normal klasse i inklusionens navn, på trods af at de mistrives. Og tryghed for de børn, der nu tvinges til lange skoledage til ud på eftermiddagen. I Finland er skoledagen kortere end i Danmark, men alligevel er den finske skole i top. Det skyldes forældrenes nærhed til børnene.
KD vil have tryghed for borgerne. I år sparer Københavns politi 200 stillinger væk. Heraf 25 kontormedarbejdere.
Det betyder, at betjentene skal lave mere administrativt arbejde frem for at servicere borgerne og øge trygheden.
Jeg er personligt vidende om, at nogle dagligvarebutikker i Bagsværds Værebropark ser igennem fingre med, at rocker-relaterede grupperinger rapser og stjæler i den lokale Nettobutik. Og personalet tør ikke gribe ind. Det er alt andet end tryghed i fremtiden, hvis den slags ikke stoppes.
KD vil give tryghed til alle de børn, der frasorteres ved nakkefoldsscanninger. Og KD vil øge trygheden og støtten til de forældre, der får et barn med ekstra store udfordringer.
Ret skal være ret. Der er grund til at tale tryghed i Danmark. Regeringen har bare ikke øget denne. Men samtidig er det tvivlsomt om jeg vil være mere tryg ved en blå regering, uden KD som støtteparti.
For mens både rød og blå side har øjnene stift rettet mod indtjening, vækst og effektivisering, glemmer de, at det er mennesker af kød og blod, der betaler prisen. Kristendemokraterne er et økonomisk ansvarligt parti, men borgerne lever ikke for pengene. Borgerne lever for alvor i de forpligtende fællesskaber, de indgår med hinanden – hvad enten det er i familien, på arbejdet eller i sportsklubben. Det er her mennesker kan opleve den største grad af tryghed og accept. Det er her, vi skal skabe trygheden.
Stig Grennov
Landsformand for
Kristendemokraterne