Forstå Anden Mosebog i lyset af Det Nye testamente

Jørgen  Bækgaard  Thomsen  Anden Mosebog - Credo Kommentaren 444 sider  300 kr. Credo
Jørgen
Bækgaard
Thomsen
Anden Mosebog – Credo Kommentaren
444 sider
300 kr.
Credo

Det er berigende at læse Bækgård Thomsens grundige kommentarbog, et værdifuldt opslagsværk, som også fortjener at blive læst i sin helhed.

Det er inspireret af, at han i 1984-1989 var udsendt af Den Danske Israelsmission som præst i Jerusalem, hvor han fik indblik i jødisk forståelse og fortolkning af Anden Mosebog (2 Mos). Ellers læser han det som et vigtigt skrift i den bibel, der har Det Nye Testamente som afgørende del.
Frelsen i Det Gamle Testamente (GT) danner baggrund for frelsen i Det Nye Testamente (NT) og kan ikke løsrives fra GT, som var de første kristnes ledetråd til at forstå og forkynde Kristi lidelseshistorie. Desuden præsenterer indledningen basisviden, hovedtemaer, kerneord og kilder samt overblik over 2 Mos dels i GT-, dels i NT-belysning.
Jødiske fester peger
frem mod de kristne
I fortolkningen af værket ses, hvordan de jødiske fester og skikke er nært knyttet til de kristne, da GT foregriber NT-begivenhederne. Fx er den jødiske påske central i at forstå påsken i NT, da GTs påske peger frem mod Jesu lidelser, og nadveren har rod i GT. At disciplene sov i Gethsemane Have lige før, Jesus blev pågrebet, var katastrofalt i jødisk forståelse: den nat i den jødiske påske skulle være en vågenat for Herren, da Herren vågede over folket for at føre dem ud i friheden. Derfor skulle folket våge for Herren den første påskenat.
I 2 Mos er Shavuot/pinsen beskrevet som en høstfest, men på NT-tid var pagtslutningen og lovgivningen på Sinaj det centrale i fejringen, og den nye pagt med den kristne dåb blev indstiftet på samme tidspunkt.

Fra telt og
tempel til Jesus
Centrale dele af den kristne tro går tilbage til GT; fx var helligholdelsen af sabbatten oprindeligt en fest for skabelsen (1 Mos 2,2-3) med Jesu opstandelse som grundlaget for den evige sabbat (Hebr 4,3-10), og Jesus som opfyldelse og erstatning af Åbenbaringsteltet og templet.
Bækgaard forklarer også de hebraiske ord, som kan være udfordrende at oversætte. Fx taber de hebraiske ord for nåde og sandhed (hæsæd, mæt) i GT ved oversættelser og får ikke hele indholdet af de hebraiske ord med.