Giv hele evangeliet

Tal enkelt! Men vær ikke bange for at bruge Bibelen i hele dens bredde og rigdom – også når du taler til børn. (s.18)

For nogen tid siden anmeldte jeg en bog af tidligere teologisk professor i Ny Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus, Peter V. Legarth, det var en fagbog om forholdet mellem lov og frelse. Legarth gik grundigt til værks og udfoldede paradokser på flere hundrede sider. Men mindre kan også gøre det, hvilket ”Forkynd for børn – om lov og evangelium” er et eksempel på. Der er faktisk tale om en gammel sag fra 1939, hvor Carl Fr. Wisløffs undervisning for søndagsskolelærere blev udgivet første gang. Og den letlæste bog har absolut ikke mistet sin relevans.

Selv om Wisløff egentlig bare udtrykker en luthersk tradition i sit syn på lovens rolle vs. evangeliets og nådens betydning, så har han nogle helt centrale budskaber til den, der forkynder for børn. Først og fremmest skelner han mellem lov, som opdrager til syndserkendelse, omvendelse og helliggørelse, og evangeliet som den eneste vej til frelse af nåde og uden gerninger. Det får betydning for den kristne morallære, fordi han dermed advarer imod en italesættelse af en kristen som en, der gør eller ikke gør noget – fx bander, mobber, er venlig osv. Forfatteren peger på, at når Jesus bruges som forbillede, så ligger det snublende nært at gøre hans gerninger til noget, den kristne burde gøre. Men man kan ikke forkynde en betinget pagt, hvor menneskets lovoverholdelse er forudsætningen for frelse, og stadig hævde evangeliets betingelsesløse nåde.

Børn forstår lige så lidt som vi andre

Hvordan skal vi forkynde for børn? – sådan lyder overskriften til bogens andet kapitel. Det er naturligvis vigtigt at forholde sig til undervisning og forkyndelse som pædagogiske virkefelter. På den måde må formen nødvendigvis være en anden, når man henvender sig til børn, end når der prædikes for voksne. Forfatteren tager fat på de åbenlyse forskelle i abstraktionsniveau, og hertil kunne man godt tilføje erfaringsniveau, interesser og meget andet, hvor alder og mental modenhed har betydning. Men, siger forfatteren, det er vigtigt at skelne mellem det, børn ikke forstår, fordi de er børn, og så det, de bare ikke forstår, fordi det bryder med almen menneskelig erfaring.
Det er helt centralt at forkynde Jesus som helt menneske og helt Gud. Født af en jomfru. Korsfæstet og død i vores sted. Opstået fra de døde. Og som den, der engang skal komme igen. Alle disse bibelske sandheder er lige så uforståelige for den, der er 70 år, som for den, der er 7 år, siger forfatteren. For det er hemmeligheder, som skal åbenbares for hvert enkelt menneske. Denne pointe er så væsentlig, at den berettiger hele bogen. Alle mennesker har brug for at høre et helt evangelium, uanset alder, og vi må ikke gå på kompromis med dette i et forsøg på at undgå det uforklarlige og uforståelige.

Carl Fr. Wisløff: Forkynd for børn – om lov og evangelium
32 sider • 29,95 kr. • Logos Media