Kun nye vinsække  kan rumme den ny vin

Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, så bevares begge dele. (Matthæusevangeliet 9:17)
Den tyske kirkevækst-forsker Christian A. Schwarz mener, at vi er inde i den tredje reformations tidsalder. Den første reformation fandt sted i det 16. århundrede, da Martin Luther genopdagede evangeliets inderste væsen: Frelse ved tro, vigtigheden og den centrale placering af nåden og Skrifterne. Det var en reformation af teologien.
Den anden reformation fandt sted i det 18. århundrede med de bøhmiske brødre (herrnhuterne) og senere bevægelsen omkring Wesley (metodisterne), hvor den personlige, nære kontakt med Kristus blev genopdaget. Dette var, siger han, en reformation af åndeligheden, som gav liv til en helt ny tidsalder af begejstret mission og evangelisation.
Men alt dette var stadig i høj grad at hælde ny vin på gamle lædersække og sætte nye lapper på gammelt tøj. Det romersk katolske kirke- og messesystem lå meget tæt op ad de gammeltestamentlige, tempelcentrerede gudstjeneste-mønstre, komplet med røgelse, præster, separate afdelinger for lægmænd og præsteskab, og et alter.
Luther reformerede indholdet af evangeliet, men ændrede ikke den grundlæggende struktur af „gudstjenesten”. Dette reformerte-romerskkatolske-jødiske møde-mønster blev døbt af baptisterne, salvet af pinsevennerne, misbrugt af kulter, fornyet af karismatiske kristne og klædt i uniform af Frelsens Hær, renset af kvækerne – men det blev aldrig virkelig ændret. „Gudstjenesterne” var stadig i alt væsentligt forestillinger, publikums-orienterede messer, hovedsageligt formelle og liturgiske religiøse begivenheder, hvor mange tilskuere og forbrugere ser på nogle meget engagerede religiøse specialister, som optræder for dem og med dem.
Den tredje og sidste del af reformationen er derfor en reformation af strukturen. Jeg mener ikke, at man skal foretage nogle kosmetiske ændringer eller forandringer her og der, men at man skal bygge det hele op i henhold til de nytestamentlige mønstre. Hvis det betyder, at vi skal begynde helt forfra, så er det helt nøjagtig det, det betyder og det vil være det, det kræver. Lad mig prøve at sige dette gennem nogle illustrationer og billeder:

Store biler under oliekrisen

Under oliekrisen i 70’erne var det ret vanskeligt at sælge store biler, fordi benzin var så dyrt. De, der fremstillede biler, kløede sig i hovedet, når de så på mængden af usolgte biler på deres parkeringspladser. Dette minder mig nogle gange om kirkernes situation i nogle lande. Er den type kirke, vi tilbyder, simpelthen for dyr, for stor? Kræver markedet et andet produkt?

Flaskehals- problemer

På lignende måde vil jeg sammenligne situationen omkring menighedsplantning i nogle lande med flaskehalsproblemer på et samlebånd. “Produktet” synes at være forfærdelig svært at sælge, og kirken ligger i overført betydning på et samlebånd og spærrer på grund af mangel på begejstrede kunder, som ønsker at købe produktet. Resultat: Systemet lukker ned, arbejdet skrider kun frem i sneglefart, mennesker bliver mere og mere frustrerede. Er vi måske blevet specialister i at producere på samlebånd, men har gjort den fejl ikke, at bruge nok tid på at undersøge prototypen af vores produkt?

En anstødssten eller en skat

Jesus sammenligner Guds Rige med en mand, der finder en skat, mens han pløjer en mark (Matt. 13:44) og så går hen og sælger alt, hvad han ejer, for at købe marken – og skatten. Det, som først ser ud som en anstødssten, en klippe, der ligger i vejen, afbryder den daglige rutine og i begyndelsen er til ærgrelse og ødelægger den fastsatte plan med at „pløje markerne dag for dag”, i det traditionelle kirkeliv, kan vise sig at blive det største fund i et menneskes liv. Tag imod et råd fra lignelsen om den skjulte skat. Når du opdager den, gå så ikke til byen og råb det ud som en proklamation på markedspladsen. Skjul den i marken igen, gå og sælg alt, hvad du ejer, og gå så hen og køb den og gør, hvad Gud viser dig, du skal gøre.

Fordelene ved små husmenigheder

Jeg kender til mindst 12 fordele ved en cellebaseret husmenighedsbevægelse i forhold til traditionelle menigheder.

1. Det er lettere at “gøre disciple”

Discipelskab foregår ikke blot „en-til-en”; det er en samfundsfunktion. Næstefter Helligånden er gruppepres nok den stærkeste lærer på jorden, hvad alle forældre til teenagere vil være enige i. Husmenigheder tillader et positivt gruppepres, idet et sundt og kærligt ansvar for hinanden leves ud, og nye værdinormer, som hører Guds rige til, indlæres.

2. Strukturen er “forfølgelses-sikker”

Gennem deres lille og fleksible måde at leve på kan husmenigheder have næsten „forfølgelses-sikker struktur” – i modsætning til den meget synlige og ubevægelige traditionelle „kirke med et kors på sit spir”.

3. Vokser forbi ‘kirkevækst-barrierer’

Når det er lykkedes at forhindre husmenigheder i at bevæge sig fra en organisk til en organisatorisk form, vil husmenigheder kunne multipliceres gennem celledeling – en organisk proces, der praktisk talt går fri af „kirkevækstbarriererne.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:4. Involverer mange flere mennesker mere effektivt

Større forsamlinger er ofte programbaserede. De kræver mange ressourcer og involverer normalt 20% udmattede medlemmer af menigheden, som gør arbejdet for de andre mere passive 80%. I husmenigheden kan næsten alle let og naturligt involveres, og „dødt træ skæres væk”. Da involverede mennesker er tilfredsstillede og derfor lykkelige mennesker, så vil den almindelige kvalitet – og effektivitet – i menigheden vokse.

5. Bryder hyrdeomsorgens dilemma

Husmenighedsmodellen bryder hyrdeomsorgens dilemma – noget, der er et kendt problem i “forsamlingskirken”: Når der bliver flere og flere, sænkes den pastorale kvalitet, fordi hyrden ikke mere kan sørge for alle sine får.

6. Mennesker står til regnskab

Husmenigheden er et ideelt forum for at skifte værdigrundlag, overføre liv og derfor forvandle livsstil. En analyse af den vestlige kirke viser, at forsamlingsmodellen er næsten totalt ineffektiv med hensyn til, at ændre grundlæggende værdier og livsstil.


Artiklen fortsætter efter annoncen:7. Hjemmet er et sundt miljø for nye kristne

I den traditionelle forsamlingsstruktur ærgrer man sig ofte en lille smule over de nye, der „bringer uorden i situationen”. I modsætning hertil er „cellen” eller husmenigheden en virkelig effektiv, naturlig og indbydende zone for nye mennesker at komme ind i og være i berøring med det kristne samfund i. Den sørger også for åndelige fædre og mødre, ikke lærere og papir.

8. Løser lederskabskrisen

Husmenigheder ledes af ældste, der er hvad ordet siger: ældre end de fleste uden nødvendigvis at være gamle. Ældste skal ikke være uddannede ceremonimestre og uddannede lærere, men beskedne og autentiske fædre og mødre med lydige børn. De er på dette tidspunkt allerede mange år inde i et modent, ikke nogle der lige er kommet ud fra et seminar, istand til at udføre nogle religiøse funktioner. Dette lederskab er let at finde og udvikle alle steder uden tidskrævende skoler til religiøse specialister.

9.Overvinder adskillelsen mellem præster og lægfolk

Husmenigheden har overhovedet ikke brug for en pastor i traditionel forstand, fordi de ældste fungerer sammen med husmenighedens andre tjenester. Dette bryder derfor forbandelsen ved adskillelsen mellem præster og lægmænd som forsamlingssystemet forstærker.

10. Den er mere bibelsk

Vi skal ikke have lov til at ignorere den bibelske åbenbaring. Tradition er en stærk lærer, men Guds ord er mere pålideligt og simpelthen bedre. Selv i en tidsalder med postmodernisme og relativitet lærer Bibelen os stadig absolutter. Men Bibelen lærer os absolut ikke at kalde en hellig forsamling, der samles på en hellig dag på et helligt tidspunkt i en hellig bygning for at deltage i et helligt ritual, der udføres af hellige mænd i hellige klæder mod en hellig betaling, for en nytestamentlig menighed! Guds arbejde udført på Guds måde tiltrækker sig stadig Guds velsignelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:11. Er unægtelig billigere

Forsamlingsmenigheden kan defineres som „opsætning + bygning + præst + løn + programmer”. Husmenigheden er „folk + almindelige hjem + tro + livsfællesskab”, hvad der unægtelig er billigere.

12. Den genrejser bymenigheden

Menigheden i Det ny Testamente blev opkaldt efter sin beliggenhed, ikke efter sin kirkeretning. Med en ny bølge af husmenigheder åbner dette også en vej tilbage til „bymenigheden”, bogstaveligt byens menighed, alle kristne i en by eller en egn sammen, som mødes mere eller mindre regelmæssigt til åndelige “byfester”, hvor Lammets ydmyge tjenere glemmer alle titler og politikker og i en ny modenhed ofrer deres eget navn, deres kirketilhørsforhold, deres rygte og egenhændige succes for blot at bringe fremgang til den eneste konges, Guds Lams, Rige. Forestil jer publikums begejstring, når dette samlede, lokale og ægte lederskab regelmæssigt deler profetiske visioner, lærer apostolske standarder, står enigt, velsigner hinanden og taler til verden med én stemme. Det, djævelen så hårdt har prøvet at forhindre, vil igen blive virkelighed.
Mange steder i verden er lokale og regionale præstefællesskaber og bønnenetværk ved at udvikle sig. Lad os sammen tage udfordringen op og gøre vores by eller region til disciple – sammen!