Fra Sygdom til Sundhed

Troen kan virke ind og give styrke og modstands-kraft


Svar:

Kære K.B.
Lad mig starte med at sige, at det ikke altid er let for lægerne selv med grundige undersøgelser at diagnosticere fysisk sygdom.
Jeg kan selvfølgelig ikke afgøre, om dine smerter har en fysisk årsag. Men for dig opleves smerterne som en virkelighed uanset årsagen.
Der er selvfølgelig noget i din beskrivelse, der kunne tyde i retning af, at dine mavesmerter har psykisk årsag, en slags fantom-smerter, forstået på den måde, at smerterne opleves i maven, men udspringer fra psyken. Lægerne finder jo som sagt ikke nogen fysisk årsag.
Det leder os så ind i det, der kaldes psyko-somatik. I det emne-område beskæftiger man sig med, hvordan psykiske faktorer indgår i de sundheds-bevarende eller sundheds-nedbrydende processer.
At afgøre om en lidelse er psyko-somatisk er ikke en let sag. Det er nemlig sådan, at overgangene fra egentlig sygdom til psykiske forstyrrelser af kroppen langt fra er skarpt afgrænsede. Det gør det vanskeligt at stille den rigtige diagnose, undtagen i de helt tydelige, ekstreme tilfælde.
Se f.eks. på dit tilfælde: Udgår dine mavesmerter virkeligt fra sygdom i maven eller udgår de fra din psyke. Smerternes årsag befinder sig som allerede nævnt ikke altid der, hvor man mærker smerterne.
Der er i dag blandt lægerne forskellige opfattelser af, hvordan psykiske forhold påvirker forekomsten af sygdom. Der er læger, der mener, at sygdom mest er betinget af genetiske og biologiske forhold. Mens igen andre læger mener, at man i forhold til sygdoms opståen er nødt til at involvere også psykiske og sociale faktorer.
Hvordan skal vi da definere en psyko-somatisk lidelse og hvad er psyko-somatik?
Man kan vel forsigtigt sige, at en sygdom eller lidelse er psyko-somatisk, når psykiske faktorer synes at spille en stor rolle for sygdommens og smerternes opståen.
Men psyko-somatik handler ikke kun om krop-sjæl sammenhængen den ene vej rundt, dvs. hvordan de psykiske processer får kropslige følger. Sådan har vi traditionelt set på psyko-somatiske lidelser og psyko-somatik. Det handler faktisk også om, hvordan kropslige forandringer giver psykologiske virkninger, f.eks. humør-svingninger. Et typisk eksempel på dette er mange kvinders humør-svingninger i forbindelse de månedlige blødninger.
Den tidligere opfattelse, at enhver sygdom stort set hang sammen med en bestemt psykisk ubalance, som f.eks. at gigt skyldtes bitterhed og negative tanker, at mavesår skyldtes stress, denne opfattelse har man fra lægelig side stort set forladt i dag.
De fleste læger har i dag nok den mening, at fysisk sygdom skyldes et samspil af biologiske, psykologiske og sociale forhold. Men det er uhyre komplicerede mekanismer, det handler om. Tidligere sagde mange f.eks., at stress kunne fremkaldte mavesår. Flere læger mener i dag, at det måske snarere er mavesåret, der stresser personen og giver stress-adfærd.
Vi mennesker er forskellige med hensyn til modstandskraft overfor negative påvirkninger, også overfor sygdom. Denne forskellighed hænger i høj grad sammen med vores psyke.
Nogle bliver øjeblikkeligt smittet under influenza-epidemier, mens andre er upåvirkede og forbliver raske.
Nogle dør af voldsomme følelses-mæssige belastninger, som f.eks. sorg efter nærtstående personers dødsfald. Andre klarer det, og deres liv går videre på en god måde.
Nogle dør af livstruende sygdomme. Andre kommer igennem samme sygdomme og genvinder helbredet.
Der er ingen tvivl om, at psyken er involveret, når det handler om sygdoms opståen, eller for den sags skyld om sygdoms helbredelse. Men man ved ikke i dybden om, hvordan det hænger sammen.
Der har været undersøgelser af, hvordan troen kan virke ind og give styrke og modstands-kraft. Disse undersøgelser har faktisk givet forbløffende positive resultater. Man har set, at troen er en faktor, der kan bære igennem mange svære forhold i livet, også igennem sygdom. Indenfor psyko-somatikken er der derfor en voksende forståelse af troens og de åndelige forholds betydning.
Du er bestemt ikke uærlig, og du må ikke tro, at din lidelse er mindre „reel“ eller ærlig, end hvis lægerne havde kunnet finde konkret fysisk sygdom. Ud fra lægernes synspunkt er der tale om, at du befinder dig i en medicinsk uforklarlig tilstand.
Jesus ønsker selvfølgelig også, at du skal have det godt. Han ønsker at helbrede dig, selvom du måske ikke synes, at din lidelse er „rigtig“ sygdom.