En flod med levende vand

– Vi ønsker fl oderne i dag, siger pinseprædikanten William J. Seymour i denne prædiken. Han var med for 100 år siden, da der opstod vækkelse i Los Angelses og Pinsebevægelsen blev startet.

William J. Seymour
Amerikansk prædikant
fra Pinsekirken i
Azusa Street i Los Angeles

I det fjerde kapitel af Johannes-evangeliet står der: »Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.« Pris Gud
for det levende vand, der i dag fl yder frit, for det kommer fra Gud til ethvert sultent og tørstigt hjerte. »Jesus sagde: Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal
der rinde strømme af levende vand.‹ «
Så er vi i stand til at vandre i Jesu mægtige navn til de fjerneste egne i verden og vande de tørre steder, ørkener og forladte steder, indtil disse indtørrede, sørgmodige og ensomme hjerter
fi nder glæden i frelsens Gud. Vi ønsker fl oderne i dag. Halleluja! Ære til Gud i det højeste.

I Jesus Kristus modtager vi tilgivelse for synd, og vi bliver gjort hellige i vores ånd, sjæl og legeme, og oven i det får vi den Helligånd som gave, sådan som Jesus lovede sine disciple, og som Faderen har lovet. Alt dette modtager vi gennem forsoningen.
Halleluja!

Profeten sagde, at Jesus har taget vore sygdomme og båret vore lidelser. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Så vi modtager helbredelse, frelse,
glæde, liv – alting i Jesus. Ære til Gud!

Der er mange brønde i dag, men de er alle tørret ud. Der er mange tørstende sjæle i dag, der er tomme. Men lad os komme til Jesus og modtage ham og hans ord, og da vil vi fi nde frelsens brønd, og være i stand til at øse vand af frelsens brønd. For Jesus er den brønd.

William J. Seymour var en central skikkelse i den vækkelse, der startede i kirken på Azusa Street i Los Angeles i 1906, hvad der blev det, vi kender som Pinsebevægelsen. Mange af William Seymours prædikener blev nedskrevet og trykt i avisen
Apostolic Faith.
Denne tekst er fra William J. Seymours prædiken ”Rivers of Living Water”.