Indfølt Maria-indføring

Stinissens bog om mariologi er et tiltalende forsøg på at argumentere for forholdet mellem fromhed og Maria-dyrkelse.Wilfrid Stinissen er karme-litermunk, og det er altså en kristen mystiker, der i denne bog giver os sin indføring i mariologien, dvs. læren om Marias liv og hendes plads i frelseshistorien.For en gangs skyld må man medgive forlaget dets bagside-tekst: Bogens fremstilling af emnet er hverken udtryk for overdreven sentimentalitet eller forskræmt tilbageholdenhed.
Karmelitter-ordenen har et ganske særligt intenst forhold til Den Hellige Jomfru, historisk set nok allermest tydeliggjort ved muslimernes ødelæggelse af deres kloster på Karmels Bjerg i 1291; her istemte de ifølge traditionen Maria-hymnen Salve Regina, mens de én for én blev hugget ned.
Bogen er et tiltalende forsøg på at argumentere for forholdet mellem fromhed og Maria-dyrkelse. Forfatteren anfører, at mange mennesker i dag har mistet helheden i deres liv, og at dette er én af grundene til Kirkens (dvs. den katolske kirkes) lav-status i mange kredse. Også Kirken lever under en brudstykkevis erkendelse.
Den er f.eks. blevet maskuliniseret. Det er mændene, der har organiseret dens komplekse strukturer: komitéer, kongresser, synoder og meget mere – noget, Kirkens kvindelige aspekt (repræsenteret gennem Maria som Moderen) har lidt under. Pave Johannes Paul II søgte at rette op på denne åndelige misere, og Stinissens bog er en overordentlig helhjertet opbakning til dette projekt.

Udpræget katolsk

Selvfølgelig er Kirken mere end Maria; det er han fuldt ud klar over, „men i Maria er Kirken mest sig selv“. Forfatteren synes at sammenkæde nogle af Kirkens interne problemer med den manglende intensitet i Maria-dyrkelsen:
„Hvordan skulle ulydighed kunne finde grobund hos den, som kærlighedsfuldt forsøger at efterfølge Maria, hvis liv var et uafbrudt ja? Kirken kan kun blive helt sig selv, når Maria igen får sin selvfølgelige plads“. En udpræget katolsk sag, men protestanter og andre frikirker må helt sikkert gerne læse med.

Wilfrid Stinissen:
Maria i Biblen og i vort liv
134 sider • 130 kr.
Katolsk Forlag & Karmels Forlag