Guldgravning i kristen digtekunsts billedbrug

”Kristendommens retorik” er første bind i dr.phil. Erik A. Nielsens stort anlagte firbindsværk om kristent billedsprog.Professor Erik A. Nielsen vil med sin ret bemærkede bog Kristendommens retorik imødegå og genindvinde det kæmpe traditionstab, vi befinder os midt i, fordi den almindelige dansker bliver mindre og mindre bekendt med kristendommens og Bibelens univers.Erik Linow
Vejle, er cand.phil. i musik-videnskab og
organist ved Vor Frelsers kirke i Vejle.

Og dermed også med hele den vesterlandske kulturs sproglige billedbrug fra antikken og frem til moderne tid. Et sigende eksempel på det er en artikel i Kristeligt Dagblad om nye danske altertavler uden kristne symboler, der i stedet er erstattet af en sol eller af tegn for de fire årstider o.l., fordi folk ikke ville forstå den gamle kristne symbolik i fx korset.
Mange af os, der er vokset op i kristne sammenhænge med bibellæsning og samtaler om bibelske emner, er måske ikke særlig bevidste om, hvor stort et fond af billeder, symboler og metaforer der er i den verden, vi tit forholdsvist ureflekteret benytter os af og er fortrolige med.
I bogen bruges et stort antal sproglige billedeksempler såsom træet, hjertet, skyggen, drømmen osv., hentet fra talrige bibelske skriftsteder og danske salmer, men også fra anden religiøs litteratur.
Kristendommens retorik er i to dele. Del 1 har overskriften ”Hermeneutisk” og del 2 ”Eksegetisk”.

Verdensfortolkende

Det er forfatterens tese, at kristendommen ikke bare har, men er en hermeneutik, og at dens budskab er verdensfortolkende. Det er fremmed, ny tale ind i det velkendte (i bogen kaldt horisontbruddet).
Indtil nu har man ment, at kristendommen som sådan blot er en fortsættelse af den antikke retoriske tradition. Men kristendommen tilføjer mysteriet – den indre synskraft, det man kan se med lukkede øjne. Og troen er forudsætningen for fortolkningen.
Der sker en betydningsudvikling, en stigning i betydning, fra GT til NT. Jesus peger fx i Joh 6 på sig selv som det brød, de skal spise og blive mætte af, og viser tilbage til mannaspisningen i GT. Jesus åndeliggør – her og gennemgående i evangelierne – denne stigning i betydning.

En udvikling i klarsyn

Den tidligere meget anvendte firefoldige udlægning af Skriften er grundlaget for 2. del. Forenklet opstillet ser den sådan ud:
1. den bogstavelige: fænomenets (det sansede indtryks) tilstedeværelse; det du sanser,
2. den typologiske (allegoriske): fænomenets betydning; det du tror eller erkender,
3. den moralske (tropologiske): fænomenets virkning; det du gør, og
4. den eskatologiske (anagogiske): fænomenets plads i helheden; det du sigter imod.
De østerlandske vismænd i Grundtvigs ”Dejlig er den himmel blå”, der ledtes af stjernen, ”fandt dog stjernen der igen” i Betlehem, men der er her talt allegorisk om Jesus. Jesu ”stjerne” (ord) skal lyse for vor fod (det moralske aspekt), v. 16: ”Han sidder nu deroppe … hos Gud Faders højre hånd” (det eskatologiske).
Der sker en udvikling og stigning i indsigt og klarsyn i denne anskuelsesmåde, og der er kun anvendt ganske dagligdags sprog og billeder. I Paradiset vil alle billeder være forsvundet, for da er der ikke behov for dem mere, da er vi i en evig ubrudt skuen!
Der sker lange rækker af betydningsforvandlinger fra GT til NT og videre ind i fx vores gudstjenestefejring. GT’s Salme 118 skildrer en syngende og takkende rituel festprocession, der bevæger sig gennem tempelgården mod alteret. Gud besejrede fjenderne ved udgangen af Ægypten. Jøderne på salmistens tid genopførte i ritualiseret form symbolsk denne historie. Og kulten åndeliggør og almengør, skriver Erik A. Nielsen. Betydningsforvandlingerne fejres derfor hos os, når vi i kirken læser denne tekst palmesøndag, og den frelsende indgriben i en kultisk aktualisering universaliseres, så den for os kommer til at dreje sig om Jesu død, opstandelse og sejr.

Særdeles bemærkelsesværdig

Professor Erik A. Nielsens bog har vakt stor opsigt, bl.a. på sidste års bogmesse i Forum; der har været en radioudsendelse med forfatteren og et stort portrætinterview med ham i Kristeligt Dagblad. Erik A. Nielsen, gift med Margrethe Auken, har før gjort sig bemærket med bøger, der bevæger sig i krydsfeltet mellem hans eget fag, dansk litteratur, og teologi. Det er en sprogligt og æstetisk spændende rejse at begive sig ind i hans erkendelsesunivers og formuleringsformåen, hvor han i et velgørende poetisk og kraftfuldt sprog formulerer teologiske emner, man ofte før har hørt, på nye måder. Det er en sprænglærd og ikke letlæst bog, med utroligt mange emner og begreber, der bygges op og gennemgås progressivt. Begreber udredes og defineres altid indledningsvist særdeles fint etymologisk.
Kristendommens retorik er blot første af fire bind, som i sidste ende skal kunne bruges som et ikonografisk opslagsværk under emneord.

Ros – og ris

Bogen har overalt fået de fornemst tænkelige anmeldelser. Johs. Christensen (JyllandsPosten) skriver fx: ”..uomgængeligt storværk i dansk litteraturforskning, tekstteori og teologi … skelsættende og epokegørende inden for samtlige de vidensområder, som det dækker! … den mest betagende, medrivende og lærerige bog nogensinde på sit område”.
Det må dog stå helt for egen regning, når Politikens Lars Sandbeck konkluderer, at bogen ”utvetydeligt og (forhåbentlig) endegyldigt får gendrevet den moderne myte om, at bibelfundamentalisme er oprindelig og autentisk”, en myte, der videre siger, at videnskabelig bibelkritik er et moderne fænomen. ”Det forholder sig faktisk stik modsat”, siger han. Det er ikke noget, han kan uddrage ved læsning af bogen, for den støtter i den grad læren om Helligånden som inspirator for de mennesker, der skrev de bibelske skrifter. Og forsvarer en uadskillelighed mellem GT og NT, for vil man ellers ikke underkende ”den kristne Helligånds dybe samviden med Guds planer igennem frelseshistorien?”. Erik A. Nielsen retter netop mange gange en skarp kritik mod nyere og moderne rationalistisk bibelvidenskab. Det er vederkvægende at høre den slags toner fra samtidig humanistisk videnskab.

Kan skabe sammenhæng

Bogens ”skabte viden” kan være med til at skabe sammenhæng, mening og helhed i en ofte fragmentarisk oplevet verden. Åbne op for nye rigdomme og perspektiver i det at se videre ud og ind i tilværelsens forunderlige synlige og metafysiske/åndelige sammenhænge. Kun ved at generobre eller fastholde indsigten i kristendommens billedbrug, dens koder, er troens verden i bred målestok tilgængelig for os. Vi skal være under stadig forvandling og fornyelse i både sanser og ånd – det er det, forfatteren kalder en poetisk teologi, hvor forkyndelse, poesi og livsførelse glider over i hinanden.

Erik A. Nielsen:
Kristendommens retorik
– Den kristne digtnings billedformer
Billed-sprog I
544 sider • 399 kr.
Gyldendal


Artiklen fortsætter efter annoncen: