Sognepræst foreslår: Modstandere af homo-ritual bør vælge Skovsgaard som biskop

Præster og kirkegængere føler sig ikke længere trygge ved deres biskopper.Hvad skal man som kristen gøre, når ens biskop vil ritualisere en handling, der er i direkte modsætning til Bibelens ord?

Steen Skovsgård

– Hvis alle modstandere blandt præster og lægfolk sluttede sig sammen i en fælles henvendelse til biskop Steen Skovsgård og bad om, at han ville stå i spidsen for den sande Folkets kirke, så kunne der stadigvæk være håb forude.
Det foreslår sognepræst Stig Christensen, Sønderborg.
Han henviser til, at der inden for den folkekirkelige lovgivning findes en mulighed for at være under tilsyn af en anden biskop end biskoppen i ens eget stift.

Grossbøl blev flyttet

Ifølge lov nr. 79 af 3. marts 1948: ”Lov om biskoppers fritagelse for tilsynspligt” kan Kirkeministeriet fritage en biskop for tilsyn, hvis der foreligger særlige grunde hertil, og biskoppen anmoder herom.
Det var det, der skete med sognepræst Grosbøll, da han gav udtryk for, at han ikke troede på Gud og flere af de kristne dogmer. Da biskop Liselotte Rebel ikke ville tage ansvaret for hans forskyndelse, blev Grosbøll overført til Roskilde-bispen Lindhardt, som ikke havde betænkeligheder. Fritagelsen gælder kun for tilsynet med prædikeembedet, sakramenternes forvaltning og sjælesorgen.

Behov for markering

Der er således ikke en lovfæstet ret til, at folkekirkepræster eller -medlemmer selv kan vælge, hvilken biskop de vil høre under.
Men Stig Christensen – der selv er uddannet cand. jur. – mener, at det ikke kun er et spørgsmål om jura, men om at kirkefolket markerer deres utilfredshed med biskoppernes svigt som hyrder – og udtrykker tillid til de to biskopper, som har vist mod til at gå imod det politiske pres.
– Jeg har ikke drøftet dette med Steen Skovsgaard, men jeg tror, at han vil være lydhør over for dette forslag, når man husker på hans udtalelser, siger Stig Christensen.
Der er oprettet en Facebook-side: facebook.com/MinBiskop – hvor man kan udtrykke sin tillid til biskop Steen Skovsgaard.
Henri

Se også kronikken