Hvad hjertet er fuldt af

Af Jens Fisher-Nielsen
Sognepræst ved Kvaglund Kirke i EsbjergMissionen stopper ikke. De første disciple blev sendt ud for at gøre resten af verden til disciple. Ca. 100 generationer længere fremme er vi i dag Jesu disciple.

Jens Fisher-Nielsen

Kaldet til at være Jesu disciple er gået fra generation til generation, så kristendommen i dag omfatter ca. 1/3 af jordens befolkning. Der er en stor vækst i Afrika og Asien, men (statistisk set) stagnation i den vestlige verden – selvom der også her mange steder er åndeligt liv og vækst.
Versene i Mattæus 28:19-20 kaldes som regel ”missionsbefalingen”, men der er også nogle, som kalder dem ”dåbsbefalingen”.
Men den rette betegnelse må være ”gøre-til-disciple-befalingen”: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple…

En discipel er altid i lære

Hvad er en discipel? Det er en, som lærer (modtager undervisning, lærer faget) fra sin mester.
Den, som ønsker at være en Jesu discipel, må finde sig i at være i lære – hele livet endda. Vi bliver aldrig udlært, aldrig færdige!
Der er noget befriende heri: Det gælder ikke om at blive færdige – vi bliver aldrig perfekte – der er ikke et eksamensbevis, som skal i hus.

På vandring med Jesus

Det er en vandring. Sammenlign med de første disciple: De vandrede rundt sammen med Jesus. Gang på gang stoppede han op for at undervise i teori eller praksis vedrørende Guds rige.
Til stadighed måtte de undre sig og lære. Deres blik var fæstnet på deres læremester – at lære af ham var deres liv. Det hørte med i læringsprocessen, at han sendte dem ud, og at han sidenhen forlod dem. Men han var, gennem Helligånden, stadig hos dem, og læringen fortsatte.

Gør altid til disciple

Ligesom vi ikke bliver færdige med læringsprocessen, sådan bliver vi ikke færdige med arbejdet med at gøre alle mennesker til Jesu disciple.
Det er en stor mundfuld – det største projekt nogensinde. For at nå målet vil Jesus bruge os som redskaber, hans munde og hænder i verden. Og han vil bruge os som kanaler for Helligåndens virke.
Til begge dele vil han udruste os med Helligåndens kraft og med Helligåndens gaver. Gennem Helligånden vil han være med os alle dage indtil verdens ende.

Jesus befalede os at ’Gøre-til-disciple’. Vi skal holde øje med, hvad Gud har gang i – og så tage del i det.
Hele tre-enigheden med

Trinitatis søndag er festen for tre-enigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Jeg mødte en 90-årig kvinde, som inden sin død udtrykte glæde over, at hun var blevet så gammel, at hun havde fået det hele med.
Hun fortalte, at hun i sin barndom havde lært om Gud Fader blandt de grundtvigske, og at hun i sin ungdom havde lært om Gud Søn i KFUM & KFUK, og at hun nu i sin alderdom havde lært om Gud Helligånd blandt karismatikerne.
Nu kunne hun dø med fred efter at have fået det hele med.
Gøre-til-disciple-befalingen lægger op til trinitarisk kristendom, hvor det hele er med hele livet: Troen på Gud Fader som skaberen og Gud Søn som frelseren og Gud Helligånd, som skaber levende tro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den treenige Gud er der for os i discipellivet

Det er let at forstå tre-enighedsdogmet, hvis man tænker på en mand, som er far til sine voksne børn, søn af sine gamle forældre og aktuelt i dagligdagen lever sammen med sin kone.
Han har tre vidt forskellige roller/opgaver/forhold til disse tre sider, men han er stadig én person.
Den treenige Gud er der for os på alle de vigtige områder af vores discipelliv.

Hvorfor er du glad for at være en kristen?

Discipellivet (kristenlivet) er et fantastisk liv – hvorfor er du glad for det?
Hvorfor er du glad for at være kristen? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv og mine konfirmander og folk i almindelighed – også folk, der ikke regner sig selv for meget troende.
Det er en øjenåbner at stille sig selv og andre spørgsmålet: Hvorfor er du glad for at være en kristen?
Jo mere vores hjerte bliver fyldt af det, jo mere løber munden over med det, og jo mere effektive bliver vi som kanaler for Helligånden – i det store projekt om at gøre folk (og folkeslag) til Jesu disciple.

Mission i Danmark

Vi lever i en tid, hvor man ikke behøver at rejse til den anden ende af verden for at møde fremmede folkeslag. Lige der, hvor vi er, er der mange fremmede, både kirkefremmede og kristendomsfremmede.
Begge grupper er oplagte mål for gøre-til-disciple-missionen. Heldigvis er der kommet forstærkning i Danmark og i den vestlige verden i form af mange kristne indvandrere – og i form af indvandrere med anden baggrund, som er blevet kristne og derefter ivrige forkyndere.
Missionen stopper ikke – Gud gennemfører sin plan i Helligåndens kraft. Hold øje med, hvad Gud har gang i, og tag del i det!


Artiklen fortsætter efter annoncen: