At være hinanden nær

Der er kommet en bog, der nærmest er helt ydmyg. I al fald, hvis man ser på det udvortes. For lader man indholdet være det, der tæller, er det en ganske anden sag. Så bliver det nemlig en ganske tungtvejende sag.
Hinanden. Alene i Det Ny Testamente findes der over 50 formaninger, hvori ordet indgår. De mange skriftsteder, der nævner ordet, antyder samtidig emnets vigtighed.
Henrik Nymann Eriksen gennemgår i denne bog disse hinanden-ord og når dermed frem til en betydningsfuld pointe: at forsoningen med Gud også indebærer forsoningen mellem mennesker. Flere af de skriftsteder, der her tales om, nævner direkte både Gud og mennesker i forbindelse med, hvordan menighedens medlemmer bør forholde sig til hverandre (fx Joh 13,34; Rom 15,7; Ef 4,32; Fil 2,5).
Forfatteren lægger ud med at fastslå, at den måde, hvorpå man omgås andre i menigheden, kan kaldes selve mørtelen i det kristne fællesskab. Agter man således ikke hinandens styrker, undlader at formane eller tilgive hinanden eller at have fællesskab med hinanden i lyset, binder mørtelen ikke menigheds-huset tilstrækkeligt solidt sammen.
Derfor er sagen så vigtig. Som forfatteren afslutningsvis skriver, er menighedens vidnesbyrd ikke alene missionsindsatsen og dens klare, evangeliske tale, ”men i lige så høj grad den samværskultur, som er kendetegnet af indbyrdes kærlighed – udfoldet i hinanden-ordenes mangfoldighed. For den kristne menighedskultur er i sin inderste nerve en Jesus-kultur” (s. 94).
Bogen kan fint læses og eftertænkes på egen hånd, men maksimalt udbytte – som den ubetinget bør afstedkomme – vil afgjort bedst opnås i hus-grupper og bibel-kredse. Især her vil de mange inputs til eftertanke og diskussion komme til deres ret!
En fortjenstfuld lille bog om et vigtigt emne. Må den nå vidt og bredt rundt i menighederne, uanset nærmere tilhørsforhold. Her er kun godt at hente.

Henrik Nyman Eriksen:
Hinanden
– Indspil til en kristen menighedskultur
94 sider
60 kr. Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening (i kommission
hos Lohse)