Gennemgår beviser for at Jesus opstod

s3_stor_finn 2007 (PREP) - Kopi– Der er mange indicier for, at Jesus opstod fysisk. Jeg har også selv ’mødt’ ham, siger dommer Finn Morten Andersen.

– Hvis Jesus ikke opstod fysisk, bliver hele kristentroen meningsløs, siger landsdommer Finn Morten Andersen.

Udfordringen har bedt ham se med en dommers øjne på evangeliernes beretninger om Jesu opstandelse.

Var Jesus død?

Hvordan kan vi vide, om Jesus virkelig døde på korset?

Hvis vi ser på beviserne, er der navnlig tre indicier, som peger i den retning. For det første må det antages at have været et professionelt korsfæstelses-sjak, som stod for korsfæstelsen. De kunne deres arbejde og vidste, hvad der skulle til.
Det andet er de lægelige erklæringer, som kan udarbejdes på baggrund af dels beskrivelsen af den forudgående behandling af Jesus, dels selve korsfæstelsen og dels beskrivelsen af, at der kommer blod og vand ud, da han får et sværd stukket i siden. Alt dette peger i retning af, at Jesus virkelig var død.
Det tredje er den omstændighed, at de romerske soldater tillod, at han blev taget ned af korset og lagt i en grav.

Indicier for opstandelsen

Er der noget, som taler for, at Jesu opstandelse var en fysisk, historisk begivenhed?

Der er omstændigheder, som taler imod! Et stærkt indicium imod en fysisk opstandelse er naturligvis, at læger vil afgive sikre erklæringer om, at det ikke sker.
Det helt åbenbart naturstridige i, at Jesus skulle være opstået fra de døde, stiller store krav til beviserne for, at det er tilfældet. Det faktum gør, at vi bliver nødt til at indarbejde en guddommelig eller overnaturlig indgriben!
Der er indicier for, at han opstod. 50 dage efter påsken stod disciplene i Jerusalem og påstod, at graven var tom. Det var en dristig påstand, hvis den ikke var sand.
Graven må derfor have været tom! Der kan selvsagt være flere grunde til det. Nogen kan have fjernet liget. Det må så i givet fald have været disciplene, idet romerne og jøderne kun havde interesse i, at han blev i graven. Det er bare underligt, at de så gjorde sig den ulejlighed at tage ligklæderne af ham. Klæderne lå jo i graven.
Det er også underligt, hvis de i deres tilstand af chok og vantro skulle have været så udspekulerede. Endelig er det svært at tro, at de efterfølgende ville gå i døden for noget, de selv vidste, var løgn.
For opstandelsen taler de mange uafhængige og troværdige beretninger om, at han blev set. Der er forklaringer om, at han er blevet set i hvert fald 10 – 12 gange af mange mennesker.
Vidnernes forklaringer kan ikke afvises som massehallucinationer – den slags findes ikke. Der er tale om møder forskellige steder: ved graven, på vejen, i et hus, på et bjerg og ved en sø.
Der gives en række forskellige oplysninger; han er i visse situationer uigenkendelig, og i andre er han genkendelig, han taler, spiser og bevæger sig tilsyneladende uafhængig af tid og rum. Han kunne tage ting, røre dem, og han kunne røres ved. Dette giver måske nok et lidt flimrende billede, men taler ikke for, at der er tale om en symbolsk beskrivelse.
Når Paulus forklarer, at han har mødt den opstandne Jesus, giver det anledning til lidt overvejelser, idet det møde jo sker efter Jesu himmelfart. Man kan derfor spørge, om Paulus’ møde var af samme art, som de øvrige forklarer om.

Var vidnerne troværdige

Hvordan vil du vurdere vidnernes troværdighed?
Jeg vil som udgangspunkt være skeptisk indstillet til det, de forklarer, fordi de taler om noget naturstridigt.
Jeg har kun sparsomme oplysninger om deres forklaring, men så langt jeg kan se, er der tale om nøgterne og sammenhængende forklaringer fra mennesker, som ikke ellers har ord for at være utroværdige.
Jeg har noteret mig, at de kan forklare detaljer, som ikke bare synes at være opfundet til lejligheden, og at det også underbygger troværdigheden, når de åbent fortæller, at Jesus i visse situationer har været svær at genkende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den tomme grav

Hvad kan man udlede af den tomme grav?
Den tomme grav er et stærkt indicium, men vi har af mange gode grunde ikke oplysninger om efterforskning af den. Den tomme grav fortæller i hvert fald, at han ikke er der, hvor han blev lagt. Vi ved, at han var død.
Nogen må derfor have fjernet ham, hvis ikke han er opstået fra de døde og selv har kunnet forlade graven.
Der er som sagt meget, der taler imod, at nogen skulle have fjernet ham.

Det sammenfoldede klæde

Peter ser linnedklæderne ligge i graven, og et klæde, Jesus havde haft om hovedet, lå sammenrullet et andet sted. Det er en underlig detalje, som man godt kan undres lidt over. Det er en bemærkelsesværdig observation.
Den fortæller imidlertid, at Jesus er blevet afført ligklæderne, og at han eller nogen har givet sig tid til at rulle i hvert tilfælde hovedklædet sammen.
Det er også en bemærkelsesværdig detalje, at hovedklædet ligger for sig selv. Det taler imod, at disciplene skulle have fjernet Jesu legeme. Det lyder ikke så sandsynligt, at de skulle have afklædt deres ”herre og mester”, inden de fjernede det døde legeme.

Vagterne bestikkes

Episoden, som Matthæus omtaler i kapitel 28:11-15, er en anden interessant detalje. Det giver anledning til overvejelser om troværdigheden, når et vidne ændrer forklaring eller det kommer frem, at den pågældende ligefrem forsøger at konstruere en forklaring ved at få andre til at forklare noget, de ikke har oplevet.
Det er ikke i sig selv noget bevis for Jesu opstandelse, at ypperstepræsterne og de ældste betaler vagterne et stort pengebeløb for at forklare noget opdigtet. Men det svækker beskyldningen mod disciplene for at have stjålet Jesu legeme, at nogen har fået penge for at forklare sådan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kvinderne møder engle

Det giver anledning til en vis skepsis, at kvinderne også forklarer om et møde med engle. Det er ikke så sædvanligt! Det underbygger dog deres troværdighed, at de forklarer om det, selvom det vækker en vis skepsis.
Mødet med engle underbygger, at der ikke er tale om en ”hverdagsbegivenhed”, men at vi har at gøre med noget helt ekstraordinært, som også bevismæssigt må vurderes som noget helt enestående og ekstraordinært.

Vidnernes frimodighed

Det taler i hvert tilfælde imod, at det skulle være nogen af dem, der havde fjernet Jesu legeme, sådan som ypperstepræsterne og de ældste spredte rygter om.
Og det underbygger deres troværdighed i hvert tilfælde så langt, at der ikke er tvivl om, at de selv troede på opstandelsen.

En fysisk opstandelse

Hvad er det mest tungt-vejende bevis for, at Jesus opstod fysisk?

At jeg selv har mødt ham og erfaret kraften fra hans opstandelse i mit eget liv! Hermed vil jeg sige, at der nok ikke er ét tungtvejende bevis, men at der er en række indicier, og at det vigtigste i virkeligheden er, at jeg tror det!
Situationen efter en eventuel
retssag vil ikke være, at hele verden står med en erkendelse af, at Jesus opstod fysisk fra de døde. Men Bibelen siger, at den erkendelse nok skal komme – blot på et senere tidspunkt i historien!
Når vi taler om Jesu opstandelse, giver det for mig at se meget lidt mening at sige, at der nok er tale om en opstandelse, men at den ikke er fysisk.
Hvis der er tale om en opstandelse, så er det i sig selv så epokegørende og grænseoverskridende, at det ikke gør det mere troværdigt at sige, at den ikke er fysisk – hvad det så end er for en begivenhed, hvis den ikke er fysisk.
Og anses beretningen om opstandelsen kun som billedtale, så bliver kristentroen for mig meningsløs.


Artiklen fortsætter efter annoncen: