Boganmeldelse
Forsvarsskrift for mission i lukkede lande

I sin nye bog giver H.K. Neerskov bl.a. et indblik i den åndelige virkelighed, der lå bag jerntæppets faldSejrende martyrer kan bedst betegnes som en kirkelig pendant til bøger som Det historiske Svigt eller Gulag og Glemsel. Formålet er det samme. At fastholde bevidstheden om forholdene under Den kolde Krig for eftertiden.Nu er nogle af os så gamle, at vi har oplevet Øst/Vestkonflikten og Berlinmurens fald. Men forfatteren har nok ret i, at mange unge ikke har den virkelighed inde på livet. Bogen er spændende, men først og fremmest vigtig.

Dansk Europamission i modvind

H.K. Neerskovs pionerrolle inden for mission i lukkede lande kan man ikke tage fra ham. Bogen tager da også afsæt i Dansk Europamission, som forfatteren stiftede og var formand for i en lang årrække.
Forfatteren kommer dels med nogle betragtninger over kommunismens opståen og væsen. Dernæst dokumenterer han den modstand, man i Dansk Europamission mødte, først fra verdslige medier og meningsdannere, men også fra kirkelige kredse. Den sidste er naturligvis særlig beklagelig, specielt set i eftertid. Forfatteren holder sig ikke tilbage for at identificere organisationer og enkeltpersoner med navns nævnelse, som – forhåbentlig i naivitet – forsvarede Sovjetunionens „religionsfrihed“ og fordømte bibelsmugling. Dog er tonen nøgtern og saglig.

Virkelighed bag jerntæppet

Bogen rummer også mange eksempler på den forfølgelse, de kristne bag jerntæppet var udsat for, i strid med menne-skerettighedserklæringer og til tider tilmed landenes egen lovgivning.
Fra et kristent synspunkt er det vigtigste måske, at bogen giver et indblik i den åndelige virkelighed, som lå bag jerntæppets fald. Det faktum, at en sådan begivenhed reelt kunne finde sted uden blodsudgy-delser er enestående. Ifølge forfatteren er det tæt knyttet til kirkens indflydelse og den folkelige mobilisering mod kommunismen, der ofte var kristent inspireret. Bogen giver en lang række eksempler herpå fra de forskellige lande i den tidligere Østblok.
Sidst i bogen finder man lidt faktamateriale omkring kom-munismens fremvækst og medvirken til folkemord. Endelig en kronologisk oversigt over Dansk Europamissions arbejde fra starten til nu. Men sidstnævnte er vel trods alt kun af interesse for „fans“.

Om at adlyde Gud

Specielt i forbindelse med den modstand, man mødte fra dele af kirkelivet, er der også nogle væsentlige betragtninger over det bibelske i, at vi som kristne skal adlyde Gud mere end mennesker, og at vi er forpligtet til at adlyde Missionsbefalingen, uanset lovgivning og lukkede grænser. Her lægger forfatteren sig – naturligvis – på linie med en bog som Guds smugler gør status af Broder Andreas.

Berettiget dokumentation

Som historiebog er den i sagens natur ensidig og set ud fra forfatterens og Dansk Europamissions synsvinkel. Men som dokumentation, eller som en apologi, et forsvarsskrift, for mission i lukkede lande, har den klart en berettigelse.

H. K. Neerskov: Sejrende Martyrer
206 sider • 190 kr.
Doxa
Udfordringens bogsalg

Køb bogen her