Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner.
Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Alt virker så umuligt i mit liv
Kære Orla Lindskov
Jeg kan vel nærmest sige, at jeg er „ude på det dybe vand“, som man siger. Jeg er havnet i masser af besværligheder. Min kone er indlagt på hospitalet. Jeg er også syg. Jeg døjer med mavesår. For kort tid siden er min løn blevet skåret ned. Jeg døjer med at betale alle de regninger, som vi får. Skolen klager over min ældste søns opførsel. Den ene modgang synes for øjeblikket at følge efter den anden. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan en ulykke sjældent kommer alene.
Jeg er glad for, at jeg pr. brev og her til Brevkassen kan udøse mit hjerte. Det er jo nok ellers ikke noget, vi mænd er alt for gode til. Jeg er i hvert fald ikke. Jeg går for det meste og ruger over mine problemer selv. Jeg er opdraget til ikke at give problemer til andre, så jeg holder det meste for mig selv. Men lige for øjeblikket er jeg nær ved at give op. Det har ramt mig hårdt i mit selvværd, at min løn er blevet sat ned. Jeg har faktisk på en høflig måde fået at vide, at min indsats i firmaet ikke er mere værd. Vi får dagligt at vide i firmaet, at vi er presset af Østeuropa og Asien, og at det arbejde i firmaet, som vi udfører, kan blive udført langt billigere på de steder.
Som tingene står nu, synes jeg, at alt virker så umuligt i mit liv. Modgang, modgang, modgang.
Skulle jeg gå hen og blive fyret, bliver vi nødt til at sælge vores hus. Flytter mit firma en del af produktionen til udlandet, og det har været på tale, så er vi en del medarbejdere, som bliver fyret.
Hvorfor er der så lidt tryghed i vores samfund og i livet i det hele taget?
Jeg synes, det hele er så svært. Har du et godt råd?
Den deprimerede

Svar:
Lad dig fylde af Guds optimisme
Kære Deprimerede
Nogle gange kan det være godt at få sat ord på det, man føler og oplever. Det i sig selv kan være en lettelse.
Allerførst vil jeg sige til dig, at det efterhånden er almindeligt kendt, at vi mennesker har en indgroet tilbøjelighed til at blive netop det, som vi tror og forestiller os angående os selv. Nogle lader fortidens nederlag og nutidens besværligheder tegne billedet, og derved får det negative også magt over fremtiden.
Hvis resultatet af nederlag og modgang bliver, at vi begynder at tænke negativt om os selv og om fremtiden, så drives vi uundgåeligt ind i en selvødelæggende proces. Hvis man til stadighed udsender negative tanker og negativ tale, så aktiverer man sine omgivelser negativt. Den, som tænker og tror negativt og udsender negative tanker, han eller hun vil tiltrække negative resultater til sit liv.
Det er en åndelig lov, som ikke er til at ændre. Den gælder for alle mennesker. Jesus udtrykte dette i sit svar til officeren i Kapernaum: „Det skal ske dig, som du troede!“ Det kan du læse i Mattæus-evangeliet kap. 8 vers 13.
Men hvordan skal vi da tænke og tale?
Det fortæller Bibelen os faktisk. Det kan vi læse i 1. Peters brev kap. 4 vers 11: „Den, der taler, skal tale med ord fra Gud.“
Det betyder, at vi skal tænke og tale parallelt med den måde, som Gud tænker og taler på, og Guds tanker og Guds plan er positiv, kærlig, helbredende og fuld af håb, også for dig, kære Deprimerede.
Om Guds tanker og planer kan vi også læse i Jeremias‘ bog kap. 29 vers 11 (den ny bibeloversættelse): „Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.“
Det betyder, at Gud tænker positivt om din fremtid. Han ønsker at give dig positive tanker om din fremtid. Det er nemlig sindets naturlov, at som dine tanker og din tale er om din fremtid, sådan bliver din fremtid. Kast derfor dine negative tanker ud, og lad dig fylde af Bibelens, af Guds tanker, som rummer håb, optimisme og skaberkraft. Derved aktiverer du verden omkring dig i positiv retning, og du vil tiltrække positive resultater.
Vi kommer alle ud for skuffelser og modgang her i livet. Men det skal vi ikke lade standse os. Vi skal aldrig give op.
Tag alt, hvad der møder dig i livet positivt, for Bibelen siger, at alting i vores liv samvirker til noget godt for os, når vi elsker Gud.
Lad ikke din tanker og din tale blive bundet til de nuværende negative omstændigheder. Se vanskelighederne i øjnene. Men lad dig ikke slå ned af modgang. Vi ved jo, at ved Guds hjælp og ved anvendelse af vores egne gode kræfter, da har vi det, der skal til for at tackle ethvert problem, vi måtte komme ud for.
Åndelig sundhed består bl.a. i, at vi møder vanskelighederne uden frygt. Vi tror nemlig på, at Gud ikke vil slippe os og ikke forlade os, og at han altid har en udvej af vores problemer. Jeg personligt ser det på den måde, at når én dør lukker sig for mig, så er det fordi Gud vil åbne en anden og bedre dør.
Ingen af os undgår at blive angrebet af det negative. Men vi må kæmpe imod, for at det negative ikke skal få overhånd. For det negative nedbryder. Det positive opbygger. Det negative tvivler. Det positive tror. Det negative accepterer nederlag. Det positive stiler mod sejr. Hvorfor?
Fordi vi bygger på Bibelens ord, som siger: „Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.“ (Filipperbrevet kap. 4 vers 13).
Og på endnu et ord, som siger: „Vor tro er den sejr, som har overvundet verden.“ (1. Johannesbrev kap. 5 vers 4).
Jeg personligt taler disse steder fra Bibelen ind i al modgang og alle omskiftelser, som møder mig. Jeg har nemlig opdaget, at Bibelens løfter giver mig ny kraft og lader mig op på ny.

Brev:
Bliver urolig
Kære Orla Lindskov
Hvad mener du er årsagen til kræftsygdommen? – Og hvad mener du, man selv kan gøre, for ikke at blive ramt af denne sygdom?
Man kan ikke undgå at blive urolig, når alle medierne dagligt fokuserer på denne dødelige sygdom, og man hører om, hvor mange, der bliver ramt.
Én, der ønsker at forebygge. København.

Svar:
Mange teorier om kræftsygdommen
Kære du, der ønsker at forebygge
Du spørger om årsagerne til kræftsygdommen? – Til trods for, at kræftsygdommen har været genstand for intensiv og langvarig forskning, er det endnu ikke lykkedes for lægevidenskaben at komme med det endelige svar, og det kan jeg heller ikke give.
Menneskelegemet består jo af en lang række organer og væv, som hver især har deres specielle funktioner. Betragtes vævene under et mikroskop, ses det, at de består af endnu mindre enheder, nemlig cellerne. Og det er helt ned på celleplan, at spørgsmålet om sundhed og sygdom afgøres. Forudsætningen for enhver alvorlig sygdom, inklusive kræftsygdommen, er fejlfunktioner i en gruppe celler.
Hvordan opstår da disse fejlfunktioner, som fører til kræftsygdommen?
Der er mange teorier, og jeg skal her nævne nogle af de hyppigst nævnte:
Arvelig disposition synes at være en mulighed, men langt fra den eneste. Endvidere nævnes: Langvarig fysisk og mental stress, som svækker og invaliderer immunforsvaret. Totalforstyrrelse af kroppens biologiske balance forårsaget af fejlernæring, det vil sige mineralmangel, vitaminmangel eller forgiftning.
Om de mentale sammenhænge kan man sige, at immunforsvaret har optimale muligheder for at fungere godt, når mennesket er harmonisk og lykkeligt. Når vi i længere tid bærer på kvæstede følelser, som f.eks. sorg, vrede, fortrydelse, modvilje, had, frygt, bekymring, så svækkes immunforsvaret, og kroppens celler kan lettere nedbrydes, og deres normale vækst og funktion kan komme ud af kontrol.
Kræftsygdommens udbrud kan også forårsages af et samspil af de her nævnte plus andre – plus endnu ukendte faktorer.