Kristen ’stødpude’ mellem folk og regering

Jes Fabricius Møllers biografi om kirkehistorikeren Hal Koch giver et godt indblik i besættelsestidens dilemmaer.Går man på jagt i en antikvarboghandel, støder man uvægerligt på forfatternavnet Hal Koch. Hans bøger vil omfatte alt fra værker om kirkehistorie og Danmarkshistorie til bøger og pamfletter om demokrati og det kristne ansvar.Hans Koch (1904-63) nåede at blive både cand. theol., dr. theol. og professor i kirkehistorie, inden han fyldte 32 år. Han døde kun 59 år gammel.
I Jes Fabricius Møllers Hal Koch – en biografi får vi en detaljeret gennemgang af et særdeles aktivt og engageret liv for studerende på Københavns Universitet, Krogerup Højskole og for hele Danmarks ungdom i besættelsestiden.
Vi følger hans opvækst i Indre Mission, og hvordan han bliver påvirket af både grundtvigianismen og Tidehverv. Vi følger hans akademiske karriere, indtil han danner et Institut for Kirkehistorie på Københavns Universitet som en krydsning mellem et hjem, et bibliotek og et klasseværelse.

Balancegang

Men det, som fylder mest i biografien, er Hal Kochs betydning som ”stødpude” mellem folket og samlingsregeringen under tyskernes besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Hal Koch blev formand for Dansk Ungdomssamvirke, der var paraplyorganisation for de allerfleste ungdomsorganisationer i Danmark. Først efter krigen stod det klart, hvor stor betydning han havde haft som både dæmper på de unges gemytter og som skarp kritiker af regeringens samarbejdspolitik med tyskerne. Hal Koch gik ikke med i modstandsbevægelsen, og blev heller aldrig regeringens lakaj, men formåede netop at balancere mellem de to yderpunkter for at nå et højere mål: at holde Danmark samlet indtil stormen var drevet over.

Demokratiets sjæl

Efter krigen kom han med i overgangsregeringens ungdomskommission og gjorde et stort arbejde for det folkelige demokrati. Demokrati var i Kochs optik ikke kun et spørgsmål om valgsystem og ikke en gang kun om økonomisk og politisk lighed. For ham var demokratiets sjæl selve samtalen mellem modsætninger, indtil de nåede så langt til enighed som muligt. Hans lille bog Hvad er demokrati? bliver stadig brugt som inspiration i spirende demokratier verden over. I efterkrigstiden møder vi også Koch i et skarpt opgør med retsopgøret efter Anden Verdenskrig. Hvorfor straffe, når alle mere eller mindre var blevet hvirvlet ind i en relation til besættelsesmagten? Han brød sig bestemt ikke om et retsopgør, der mest af alt lignede behovet for at finde syndebukke.
Jes Fabricius Møllers biografi om Hal Koch er et must for historieinteresserede, især for dem med forkærlighed for besættelsestiden. Bogen er overordentligt detaljeret og giver indblik i de mange etiske dilemmaer, der opstår, når man lever under en fremmed magts overherredømme.

Mission og ulandshjælp

Biografien giver kun lidt indblik i personen Hal Koch, måske fordi han selv i modsætning til hustruen, kirkeminister Bodil Koch, holdt kortene tæt ind til kroppen i sine breve. Derimod får vi indblik i hans skarpe argumentationer i debatindlæg til aviserne og lederartikler i Lederbladet, som han var redaktør for. Bogen giver korte og præcise definitioner af bevægelser og organisationer – en hjælp for udenforstående – og Fabricius Møller er god til at sammenfatte strømninger og modsætninger i aktørernes teologi og historiesyn og politiske holdninger.
Hal Koch startede i Indre Mission, bevægede sig i mellemtiden vidt omkring og sluttede sine dage mildere stemt for barndommens kirkelige bevægelse. Han kom med i bestyrelsen for Dansk Santalmission (det nuværende Danmission) og nåde at besøge missionsarbejdet i Kina. Han mente, at kirke og stat burde adskilles, at ulandsbistand og mission skulle holdes hver for sig, men indrømmede, at det i praksis var svært. Missionærer kunne ikke nøjes med at prædike, de skulle også være ordets gørere. Og statens ulandshjælp kunne hente megen ekspertise hos missionærerne.

Jes Fabricius Møller
Hel Koch – en biografi
351 sider • 349 kr.
Gad