Religionsfriheden er under pres

De senere års stigende politiske pres imod religiøse holdninger får nu en lang række kristne og andre religiøse personligheder til at udsende et manifest med 21 teser om åndsfrihed.
Og i kronikken følger en historisk redegørelse for, at der er åndsfrihed (religions- og ytringsfrihed) i Danmark. Her bringer vi indledningen til manifestet:

”Åndsfrihed er et afgørende begreb i dansk forståelse af demokrati og fællesskab og har været et tydeligt pejlemærke i det danske samfund gennem de sidste århundreder.

Begrebet står centralt i en af Danmarks vigtigste love, Folkeskoleloven, hvor formålsparagraffens stk. 3 lyder: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

En menneskeret

Begrebet åndsfrihed er beslægtet med FNs menneskerettighedserklæring fra 1948, navnlig i artiklerne 18, 19, 20 og 26, hvor retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, til menings- og ytringsfrihed, frihed til oplysning og undervisning og forsamlingsfrihed formuleres.
Tilsvarende frihedsrettigheder indgår i den danske grundlov (§§ 67-68, 70 og 76-79). Ledetråden kan siges at være: Frihed til forskellighed, så længe man ikke skader andre.
Åndsfrihed er imidlertid ikke blot et værn om den individuelle frihed. Den er også en nødvendighed, hvis vore forskellige holdninger ikke blot skal tolereres, men skal kunne virke frugtbart til at opbygge vores fælles liv i samfundet.
I 21 teser om åndsfrihed bruger vi følgende definition:

Åndsfrihed i et samfund betyder, at enkeltpersoner og grupper har frihed til at have deres overbevisning i religiøse, ideologiske og etiske spørgsmål, udtrykke denne overbevisning, formidle den og handle i overensstemmelse med den.
Åndsfriheden afgrænses af medmenneskets ret til samme frihed og indebærer en forpligtelse til at kæmpe for den andens ret.

Frihed under pres

Når vi fremlægger disse teser nu, skyldes det, at åndsfriheden efter vores vurdering er kommet under pres. Vi ønsker derfor at pege på, at åndsfrihed er en nødvendighed, for at demokratiet ikke skal degenerere til ”flertalsdiktatur”.
I efteråret 2010 tog Kristent Pædagogisk Institut initiativ til at samle en række personer fra dansk kirkeliv for at drøfte åndsfrihed, dens natur og nødvendighed. Arbejdet munder nu ud i følgende 21 teser om åndsfrihed, som er færdigskrevet i november 2011.
Teserne efterfølges af afsnittet Åndsfrihed i Danmark, der skal betragtes som en kortfattet historisk og aktuel baggrund for de 21 teser. (Se kronikken i dette nummer.)

Medier har ansvar

Med 21 teser om åndsfrihed henvender vi os til danskere af enhver religiøs, politisk og ideologisk observans.
Vi er overbeviste om, at åndsfrihed er afgørende for, at mennesker med vidt forskellige overbevisninger kan leve sammen på en anstændig måde.
Vi henvender os også til danske politikere, meningsdannere og medier, fordi vi mener, de har et særligt ansvar for at fremme og praktisere åndsfrihed – til gavn for det danske og internationale samfund.

Læs mere her


Artiklen fortsætter efter annoncen: