Når Djævelen frister

Anja Dünweber analyserer beretningen, hvor Jesus bliver fristet af Djævelen i ørknen. Jesus viser, hvordan sejren kan vindes, og hvordan hans disciple kan leve et sejrrigt liv.At Jesus blev fristet af Djævelen i ørkenen er ikke et tilfælde. Matt. 4 vers 1–11. Når vi læser om Jesu Kristi vandring på jorden, er der ingen tilfældigheder, og Gud ønsker altid at fortælle os noget gennem Jesu vandring.
Af Anja Dünweber

Så da Jesus af Ånden bliver ført ud i ørkenen, er det ikke kun en proces, som Jesus gennemgår, men en proces som alle os, der ønsker at følge Jesus og blive hans discipel, kommer til at gennemgå.
I Matt. 4 vers 1 står der, at Jesus af Guds Ånd bliver ført ud i ørkenen. Jesus bliver her fristet af Djævelen, og Han viser os, hvordan sejren vindes over Djævelen, og hvordan Hans disciple (os) kan sejre over Djævelen og leve et sejrrigt liv i Ånden, hvor Djævelen ikke kan trænge ind.
Først viser Jesus os gennem 40 dages faste, at det at leve et sejrrigt liv koster noget af dig, det koster noget af din bekvemmelighed.
Vi ser efterfølgende, at Djævelen kom til Jesus netop på det tidspunkt, da Jesus var sulten efter fyrretyve dage og nætter i faste.
Djævelens arbejde var at friste – det samme er hans opgave i dag. Han kommer på tidspunkter, hvor mennesket føler sig aller-svagest. Men Jesus viser os, at selvom han i fysisk forstand var svag, så var han stærk i ånden.
Jeg ser tre faser i vandringen i ørkenen. Jeg oplever, at vi skal se på den taktik som Jesus brugte, og at vi i dag kan anvende den samme taktik for at komme ud af ørkenvandringen og ind i Guds velsignelser og tjenester. På samme måde skal vi også se på Djævelens taktik og afsløre hans angrebsmetoder.

Fase 1:
Vær rodfæstet i Guds ord

I Matt. 4 vers 3 siger Djævelen til Jesus: ”Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene der skal blive til brød”.
Her ser vi, at Djævelens første taktik er at så tvivl: ”Hvis du er Guds søn?”, siger han. Han forsøger at få rykket ved Jesu tanker, han forsøger at så tvivl i Jesus tanker.
Den samme taktik bruger han i dag overfor kristne. Er man ikke bevidst om dette, er man heller ikke bevidst om, hvor meget råderet man har tilladt Djævelen at have over sit sind.
Djævelen vil forsøge at få dig til at tro på hans løgne som ” Du kan ikke..”, ”Du er ikke Guds barn?”, ”Du er ikke frelst?”, m.m. Han forsøger at plante frygt og spekulationer i dit sind.
Djævelens strategi har ikke ændret sig, siden Jesus mødte ham i ørkenen, men vi har bare ikke altid set og forstået dette.
Når du taler Guds sandheder ind over dit sind, prøv så at blive opmærksom på hvor meget
Djævelen vil sige dig imod.
Gud siger: ”Du er mit barn”, Djævelen vil spørge dig: ”Er du nu Guds barn?”. I taktikken ligger også et forsøg på, at få Jesus og os kristne til at bevise
vores værd, altså udfordre os og herved forsøge at lokke os ud af Åndens virke i os igennem provokation som ”kom nu, bevis hvad du er værd”. Han prøver, at få os til at gå i egen kraft, fra Åndens virke i os og over til kødets virke.
Jesus svarede uden tøven i vers 4: ”Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund”.
Djævelen kommer med indsigelser/ postulater som en anklager gør. Jesus afviser med sandheden, Han fejer løgnen bort med Guds egne ord: ”Der
står skrevet”. Guds ord kan der ikke rokkes ved.
Jesus viser os, at det vigtigste våben imod Djævelens angreb er Guds ord. Jesus siger, at vi skal leve af hvert eneste af de ord, der udgår af
Guds mund. Vi skal altså alene leve af det, som Gud siger i sit ord og kun tro på dette. Her kommer omvendelsen ind.
Vi skal tage ejerskab over Guds ord og iklæde os sandheden, så vil løgnene, som Djævelen prøver at ødelægge vores liv med, forsvinde, og vi vil leve det sejrrige liv som Jesus tilbyder os.
Gud er ordet, og når vi gør ordet til vores virkelighed, dvs. tror det, taler det ud og lever efter det, vil vi blive stærke.
Vi sidder derved i den højestes skjul og har vores bolig i den Almægtiges skygge, det vil sige, at vi er skjult i Gud. Og når stormen kommer udefra, er vores hus bygget på det rette fundament nemlig klippen, som er Jesus Kristus.
Vi vil ikke blive ramt af Djævelens gloende pile, men er beskyttet under Guds ord. Når du har lært Guds væsen at kende gennem ordet, og du begynder at forstå, hvem du er i Ham, vil du som kristen være i stand til at tilbagevise Djævelens angreb mod dig; ”Der står skrevet” og du vil blive urokkelig i dit sind. Dette er den første fase til sejr. Men der er mere endnu.

Fase 2:
Bliv i Guds plan

I vers fem angriber Djævelen igen. Han bruger samme fremgangsmåde, men har en ny strategi. Djævelen forsøger at så tvivl og lokke. Men målet
er her at få Jesus til at bruge den autoritet han har fået tildelt af Faderen til egen favør.
Djævelen bruger Guds egne ord mod Jesus på en måde så det ligner en befaling fra Faderen selv. Djævelen ønsker gennem list at få mennesker til ”at hoppe på hans vogn” så vi ”falder” ud af Guds plan for os.
Her er mennesket beskyttet (helliggjort) gennem ordet. Men hvis Djævelens plan lykkedes, kan vi mennesker komme til at bruge Guds ord til at få magt over andre mennesker, situationer eller tjenester, som ikke kommer fra Gud. Vi kommer
herved væk fra Guds beskyttelse over os, og Djævelens gerning er lykkedes.
Jesus svarer tilbage; ”Der står også skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud”. Jesus svar på denne prøvelse syntes at være, at gudsfrygt og ydmyghed ind for Gud besejrer fjenden i denne prøvelse.
Du træder fjenden under din fod, ved at bruge Guds ord samt blive i samhørighed med Ham og den plan, som Han har for dig. Det vil sige at blive i ordet og blive i Guds vilje for dig. Det er kærligheden til Gud og et ønske om at følge Ham, der vil bringe dig ind i Hans velsignelser for dig.

Fase 3:
Modstå løgnen og verdens begær

I denne prøvelse tager Djævelen Jesus med til et højt bjerg og viser ham alle verdens riger og herligheder og siger til Ham; ”Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig”. Det samme forsøger Han at lokke os kristne med. Han vil prøve at lokke dig med status, kraft, penge eller magt, hvis blot du vil tilbede ham – hvilket vi gør, hvis disse ”herligheder” betyder mere for os end Gud.
Jesus taler her direkte til Djævelen: ”Vig bort Satan! Thi der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene Ham alene. Da forlader Djævelen Jesus, og se, engle kom til Ham og tjente ham”.
Her er Guds ord og din kærlighed til Gud dit vigtigste våben. Dit hjerte skal være overgivet til Gud, ellers er der risiko for at falde. Djævelen lokker ved at påvirke os til at tro at ”vi har et behov”. Jesus, som er i dig, kan modstå alle fristelser. Og når vi er iklædt Hans sandhed, er det Jesus selv, der forsvarer os.
Vi skal blot have vores øjne rettet mod Ham og søge Ham af hele vores hjerte. Igennem sand tilbedelse vil vores hjerter være overgivet til Gud, og der vil ikke være plads til afguder af nogen art. Du vil da, som ordet siger, tilbede Herren og
tjene ham alene.
Det slående er, at Jesus først efter denne prøvelse påbegyndte sin tjeneste og gik ud med budskabet: ”Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær”.
Og når Jesus skulle disse prøvelser igennem, er det mon så ikke et vidnesbyrd om, at enhver kristen også må gennemgå denne proces, før Gud villigt sender os ud med det samme budskab? At vi kristne må omvende os til Guds rige og være fyldt op af Guds sandheder, før Gud kan bruge os til at bringe Himmeriget nær?