Bogen om kristendom og kulturkamp

Ifølge den amerikanske politolog Samuel P. Huntingtons bog The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order fra 1996 vil vor tid være mere præget af konflikter mellem forskellige kulturer (civilisationer) end af tidligere tiders kampe om territorier og naturressourcer.

Og ifølge den amerikanske specialist i Mellemøstens historie, den tidligere professor i historie ved Princeton University, Bernard Lewis, vil det ikke mindst være den militante islamisme med rod i den islamiske revolution i Iran i 1979, der vil dominere forholdet mellem det kristne Vesten og den islamiske verden i vor tid.

Dette sammenstød mellem den kristne og den islamiske verden eller kultur gør sig også gældende i Danmark og det øvrige Europa i disse år, hvilket er et af denne bogs centrale temaer.

Et andet tema er synet på naturen og mennesket. Indtil udgivelsen i 1859 af den engelske naturforsker Charles Darwins bog om arternes oprindelse var det dominerende syn herpå i den kristne kulturkreds, at verden og mennesket er skabt af den Gud, vi møder i Bibelen, vor kulturs grundbog.

Darvinismen

Stort set alle den moderne naturvidenskabs pionerer i 1600- og 1700-tallet delte denne opfattelse. Det ændredes med Darwins teori, for ifølge den er der en naturlig (i modsætning til en guddommelig) forklaring på fx dyrenes og menneskets udvikling (evolution) fra en række enkle eller primitive livsformer til den enorme mangfoldighed (biodiversitet) inden for dyreriget, vi i dag ser i naturen.

Darwin kombinerede det velkendte begreb artsvariation med det nye begreb naturlig selektion (udvælgelse) som forklaring på evolutionen: det er kun de bedst egnede, dvs. fysisk robuste og tilpasningsdygtige, individer, der overlever i kampen om føderessourcerne og dermed videregiver deres gunstige egenskaber til deres afkom, mens de øvrige individer går til grunde.

Over tid, millioner af år, ville denne selektionsproces ifølge Darwin resultere i mange nye arter, dem vi ser i dag, via utallige evolutionære overgangsformer. Denne besnærende naturopfattelse har domineret den vestlige kulturkreds helt op til vor tid og har dermed været en udfordring for det kristne menneskesyn og den kristne etik.

Med fremkomsten af en række nye og avancerede forskningsteknikker og bemærkelsesværdige forskningsresultater op mod og efter årtusindskiftet, især inden for biokemien, herunder celleforskningen, har stadig flere biologer imidlertid erkendt, at evolutionsteorien ”er i krise”, fordi teorien hverken understøttes af biokemien eller fossilmaterialet, men at disse forskningsresultater tværtimod understøtter den bibelske skabelsesberetnings troværdighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så måske forestår der på dette område et paradigmeskift, som igen vil understøtte det klassiske kristne syn på verden (naturen) og mennesket.

Den liberale abortpolitik og familie politik

Et tredje tema i bogen er en lang række interne politiske forhold i Danmark og de øvrige vestlige lande, som udfordrer og underminerer det kristne syn på mennesket, herunder den kristne etik. Det gælder fx synet på ægteskabet og livet som ukrænkeligt, hvor retten til ægteskab mellem to personer af samme køn og rutinemæssig aflivning af uønskede fostre i dag kun anfægtes af få kristne.

1000 år gamle kristne kultur

Selvom ca. 80 pct. af danskerne er medlemmer af folkekirken eller andre kristne trossamfund, er de kritiske spørgsmål i disse sammenhænge stort set forstummet. Mærkeligt nok, for resultatet af fx den liberale abortpolitik er, at vi i dag mangler omkring 800.000 danskere, der skulle indgå i et naturligt generationsskifte på arbejdsmarkedet, det private såvel som det offentlige. I stedet må mange virksomheder og offentlige institutioner hente arbejdskraft i udlandet, hvilket i praksis mestendels er mennesker fra Mellemøsten, Asien og Afrika, altså mennesker fra helt andre kulturer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fortsætter denne kortsigtede og ukloge udvikling, kan resultatet meget vel blive, at de etniske danskere kommer i mindretal hen imod slutningen af dette århundrede, hvilket så også kan blive dødsstødet for vores omkring 1000 år gamle kristne kultur.

Kristendommens fremtid i Danmark

Som angivet i bogens titel er der i alle disse sammenhænge tale om en kulturkamp, hvor det er selve kristendommens fremtid for ikke kun den enkelte kristne danskers tro, men også kristendommen som en grundlæggende kulturfaktor og etisk rettesnor i den vestlige verden, der står på spil.

For at citere den tidligere Roskilde-biskop Jan Lindhardt: »Kristendommen er altid kun en generation fra at uddø!«

Jørgen Vium Olesen, Forlaget Scandinavia


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søren Harslund og Bent Honoré: Kristendom og Kulturkamp. Bogen er rigt illustreret.
420 sider. 299 kr. Forlaget Scandinavia