Nyt forum for dialog mellem kirker i Danmark

Modstand mod tværkirkelighed er baggrund for Danske Kirkers RådDanske Kirkers Samråd – DKS – afgår ved en stille død i nærmeste fremtid. Men samtidig fødes dets afløser – Danske Kirkers Råd – det bredeste fælles kristne forum i Danmark til dato. Hvis man ikke er kendt med faldgruberne i den kirkelige jargon kunne man finde på at kalde det nye råd ‘økumenisk’ – tværkirkeligt – som det hedder ude i den store verden, men det går ikke i Danmark. Heller ikke selv om det nye Danske Kirkers Råd også skal afløse en anden og langt ældre organisation, Det Økumeniske Fællesråd – DØF – som nu er 65 år gammelt.

Modstand mod økumeni

DØF har nemlig været samlingspunkt for kristne, der har været engageret i tværkirkelig dialog, fredsarbejde, ulandsoplysning, bekæmpelse af racisme og apartheid, osv., og disse former for aktivisme har været uspiselige for de fleste grundtvigianere.
De finder ikke aktive forbindelser med andre kirker ønskværdige – i hvert fald ikke hvis det førte til nogen form for social aktivisme – og den samme kritiske distance har også folkekirkens højrefløj, fra Indre Mission og Luthersk Mission til Tidehverv, holdt.
Den grundtvigsk-tidehvervske modstand mod økumeni blev markeret stærkt da Folketinget for 15 år siden skabte Det mellemkirkelige Råd – MKR – folkekirkens officielle organ for kontakt til andre kirker i ind- og udland.
Den blev videreført i rådet, og det førte i 1991 til oprettelsen af DKS, der i flere perioder gennem sine 13 års funktion blev præget af en voldsom strid om, hvorvidt rådet overhovedet kunne udtale sig om noget – hvilket grundtvigianere påstod, at det ikke kunne.
Samtidig har DØF fået stadig større økonomiske problemer – bl.a. fordi den altdominerende kirke, Folkekirken, ikke ville være medlem.

Nyt råd opdeles

Det har medført, at en del af DØFs arbejde nu kan videreføres i det nye Danske Kirkers Råd. Det får nemlig en dobbelt struktur så det kan give rum for både de frembrusende og de tilbageholdende.
Én af to medlemskredse bliver nemlig kun for kirker og i det forum forventes det iøvrigt, at f.eks. den katolske biskop Kozon for første gang indgår i et formelt samarbejde med andre danske kirker. Her vil det være naturligt at drøfte sager, som kirkerne i fællesskab har en interesse i at drøfte med staten.
En anden medlemskreds – Mellemkirkeligt Arbejdsforum – bliver bredere fordi den også giver plads for frie kirkelige organisationer, der gerne vil række ud over deres egen traditions grænser.

Tilfredshed

Den grundtvigske sognepræst Lars Bom Nielsen, Tistrup, der i Det mellemkirkelige Råd har kæmpet hårdt imod alle økumeniske tiltag, har været med til at skabe den nye struktur, og han er tilfreds med den.
Han siger til Kristeligt Dagblad, at for ham har problemet med en del mellemkirkeligt arbejde indtil nu ofte været, at alle skulle tages til indtægt. Det vil ikke ske med det nye råd, mener han.
Og Ane Hjerrild (billedet), der er sekretariatschef for Det mellemkirkelige Råd, er enig:
– Der er virkelig fælles opbakning fra alle kirker og énstemmig støtte fra MKR. Strukturen her ligner den, som Kirkernes Verdensråd også er ved at skabe – med et forum for snak og et andet for handling, hvor de mest aktive i en snæver kreds ikke skal have skeptikerne på slæb, konkluderer Ane Hjerrild.