Mange beder for ny kirke i Ørestaden

Folk fra mange forskellige trossamfund har dannet en bedegruppe for den ny kirke
i Ørestaden – og et nyt, kristent mediehusEn bedegruppe har fra første spadestik mødtes i Ørestaden for at bede for den nye bydel og bedt for, at et fælleskirkeligt bedehus eller en frikirkemenighed må etableres.

Bedegruppen på plads i Ørestaden

På en blæsende og råkold martsdag mødtes Udfordringens udsendte med en del af bedegruppen og Thomas Baldur på åstedet, der hvor gruppen i starten mødtes for at bede byen.
Gruppen er blevet til på initiativ fra Kirsten og Per Nielsen fra Pinsekirken på Amager, men består også af medlemmer fra Apostolsk Kirke, Pinsekirken, Missionsforbundet og Baptistkirken. Per Nielsen fortæller om initiativet:
– For 5 år siden begyndte vi med bøn lørdag morgen 7:30, én gang om måneden. Først i en af arkitekternes skurvogne og siden i KUBEN hvor ingeniørerne holdt til, da byggeriet begyndte at tage form i Ørestad.
– I KUBEN har vi også holdt møder og koncerter bl.a. i forbindelse med åbningen af Metroen. Vi har haft flere møder med Ørestadens ledelse, bl.a. stadsarkitekten, for at drøfte mulighederne for at få en frikirke passet ind i planerne for Ørestaden, og der var stor velvilje.

Bad for Metroen

– Ved en af de første samtaler spurgte bedegruppen Ørestadens ledelse, om der var noget specielt, de ønskede,vi skulle bede for, og svaret faldt prompte: For det første at Metroen blev færdig til tiden.
For det andet at man måtte undgå arbejdsskader hos byggefolkene. Og for det tredie at Ørestaden måtte blive en velsignet by.
– Det har vi så bedt for, og ærlig talt, da Metroen skulle åbne, holdt vi vejret, for meget tydede på, at datoen ikke holdt, men Metroen begyndte at køre på datoen den 19. oktober 2002 som planlagt.
Endvidere har undersøgelser vist, at Ørestaden så at sige ingen alvorlige ulykker har haft i forbindelse med de mange byggerier. Det sidste bønneemne, at Ørestaden må blive en velsignet by, ligger stadig foran os, siger Per Nielsen.

Ingen by uden kirke

Når man talte om mulighed for at etablere en kirke i Ørestad, oplevede gruppen stor lydhørhed hos Ørestadsselskabets ledelse.
Der blev sagt, at der selvfølgelig ikke skulle være en by uden en kirke, og det måtte meget gerne blive en frikirke.
Ørestaden er et stort og strømlinet projekt, men nogle af bagmændene har spurgt: „Kommer der liv i byen?“.
Det skal der nu nok komme. Der bliver både biograf og teater, men kommer der også en frikirke, der kan være med til at sætte liv i den nye bydel?
Gruppen har tænkt i muligheden at skabe det åndelige liv og etablere et fælles frikirkeligt bedehus eller en egentlig frikirkemenighed.

Fælles frikirkeligt
mediehus er målet

Direktør Marianne Kristensen fra Fields var den gang meget villig til at stille et lokale til rådighed som et bederum i Fields.
Men til Udfordringen siger hun nu, at det hele var meget lidt konkret den gang, og at Fields nu har disponeret over mulige lokaler. I øvrigt var hun ikke sikker på, at tiden ville være moden til det i Danmark, og opfordrer i øvrigt gruppen til at henvende sig til Ørestadsselskabets ledelse og konkretisere, hvad det er man kan tænke sig.
Men det har gruppen allerede gjort. I 1999 fremsendte gruppen forslag om etablering af en vandrekirke i Ørestad. I 2003 gentog gruppen sin henvendelse og tilføjer idéen om at etablere et mediehus med Danmarks første landsdækkende kristne radio. Tiden er måske inde til at en fornyet henvendelse med et større netværk som bagland og med meget konkrete planer.

”Gå sammen om opgaven”

Thomas Baldur siger afslutningsvis:
– Set med mine øjne, vil det være godt, hvis et bredt frikirkeligt bagland af f.eks. Frikirkenet, Baptistkirken, Metodistkirken og Det Danske Missionsforbund m.fl. i denne sag kunne vægte synergien i en fælles indsats højere end teologiske særinteresser og så gå sammen om at løfte denne opgave.
– Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om et progressivt, tværkirkeligt uddannelsessted som SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi) kunne tage Ørestadens tænkte dynamik i betragtning og komme med et nytænkende bud på, hvordan en kirke i Ørestaden kunne og burde se ud.
– Fremtidens lederes bud på fremtidens kirke må da i sagens natur være interessant!


Artiklen fortsætter efter annoncen: