Genoplæring af det danske folk?

„Kristendomskanon“ er udgivet som startskud til en kampagne, der bl.a. skal forsøge igen at gøre danskere kendt med, hvad (luthersk) kristendom egentlig er for noget.Gammelt og nyt mødes i titlen Katekismus Updated. Og det er en gammel, tilsyneladende „opslidt“ traver, der i disse „kanon-tider“ som en slags kristendommens kanon er forsøgt givet nyt liv med illustrationer og et moderne sprog.Den opdaterede katekismus markerer starten på et årelangt katekismus-projekt, som har til formål at gøre katekismen kendt og brugt (igen).
Som leder af projektet står Carsten Hjorth Pedersen, der også er leder af Kristent Pædagogisk Institut. Om illustrationerne i bogen udtaler han:
– Illustrationerne er jo på sæt og vis det mest epokegørende ved denne udgivelse, fordi det mig bekendt ikke er set i en dansk katekismus i flere hundrede år, og fordi det er en genopdagelse af, hvad Luther gjorde i sine første udgaver af den lille katekismus.
Så også på denne måde har man forsøgt at gøre den lille bog anderledes og mere indbydende.

Kendskab til kristendom

Overordnet set er formålet med katekismus-projektet at give et bedre kendskab til kristendommen. Danskere skal genoplæres i den kristne tro – en opgave, som folkekirke og -skole har svigtet gennem de sidste 30-40 år. Mange danskere har dermed mistet forbindelsen til nogle vigtige rødder – og kirken har fået en form for identitetskrise.
Således står Katekismus Updated for en markering af, hvilken lære og hvilken bekendelse den evangelisk-lutherske kirke er baseret på – som et modsvar til den vranglære og ugudelighed, der også findes inden for Folkekirken.

Illustrationerne vigtigst?

Teksten i bogen er nudansk og letforståelig. Gennemgangen af De ti Bud, Trosbeken-delsen (med Forsagelsen), Fadervor, Dåben, Nadveren og Skriftemålet opsummerer på bedste vis, hvad sand og sund (luthersk) kristendom er. I bogen er desuden medtaget et afsnit om Guds ord, som ikke er med i Luthers lille Katekismus; og den afsluttes med Luthers forslag til morgen- og aftenbøn.
Bogen er gennemillustreret med enkle helsidesillustrationer. De er konsekvent placeret på højresider – den side man først ser i et opslag, og hvor man almindeligvis placerer det vigtigste. Det undrer mig; tekst og illustration burde være placeret omvendt.

Mange materialer

De kommende år vil der i forlængelse af Katekismus Updated blive udgivet mange slags materialer i et forsøg på at gøre katekismen kendt.
Som base for disse materialer, der vil blive målrettet arbejdet med fx børn og unge, er oprettet en hjemmeside, katekismusprojekt.dk, hvorfra man bl.a. vil kunne hente undervisnings- og kursusmate-rialer og studie- og samtaleoplæg. Plakater til ophængning rundt omkring i kirker og hjem vil blive trykt og vil som sådan forhåbentlig kunne virke som en stadig ansporing til meditation og memorering – sådan som katekismen engang blev brugt.
Det er i væsentlig grad gode gamle gennemprøvede metoder, man har taget i brug. Et forslag om at trykke den nye katekismus som føljeton – evt. suppleret med forklaring – i aviser blev vel modtaget, så „med Guds hjælp og lidt håndkraft“ vil kristendomskanonen forhåbentlig sprænge nogle rammer og nå endnu længere ud …

Carsten Hjorth Pedersen m.fl. (red):
Katekismus Updated
40 sider • 49,95 kr.
Lohse i samarb.m. Credo, ELM og LogosMedia