Kristent center hjælper unge med særlige behov

Sdr. Lundgård er stedet, hvor livet gror for unge, der har haft mange nederlag i deres barndom og ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem.
I snart 20 år har Sdr. Lundgård Undervisnings- og Aktivitetscenter ved Herning tilbudt erhvervsrettede uddannelsesforløb op til tre år for unge med indlæringsvanskeligheder.
Uddannelsesforløbet har fokus på personlig udvikling, social kompetence og erhvervsrettet afprøvning og dygtiggørelse.
Centeret er præget af det kristne menneskesyn og i overensstemmelse med Den evangelisk lutherske Folkekirkes bekendelse. Holdningen er den, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og er værdifuldt med de ønsker og evner, der er blevet givet.

Anerkendelse og ansvar

Med det kristne udgangspunkt prøver centerets ansatte at møde de unge ligeværdigt og anerkendende – og samtidig motivere dem til at dygtiggøre sig. De unge skal lære ansvarlighed, så de tager konsekvensen af deres handlinger.

På centeret underviser man i landbrug, gartneri – og i tømrerfag i det nye træværksted.
Erhvervsønsker tilgodeses

Sdr. Lundgård tilbyder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb både for døgn- og dagelever. En påbegyndt uddannelse i hjemkommunen kan suppleres med et tillæg på Sdr. Lundgård. Der kan også laves en yderligere erhvervsafklaring og overbygning.
Centeret har plads til 12 elever, men for tiden er der kun 8. Undervisningen foregår i Sdr. Lundgårds egne træ-metal-glas- og lerværksteder, køkkener, sportshal, fitnessrum og friluftsliv. Der er også landbrug og minigartneri.
– Erhvervslivet bruges til erhvervspraktikker 2 mdr. om året alt efter elevernes erhvervsønsker. Vi har kontakt til omkring 100 virksomheder, fortæller lederparret Gudrun og Ernst Skipper.
Sdr. Lundgård Undervisnings- og aktivitetscenter Tlf.: 9712 9110, e-mail: post@sdr-lundgaard.dk Hjemmeside: www.sdr-lundgaard.dk

Sdr. Lundgårds tilbud er ikke unikt. Der er ca. 50 lignende uddannelsessteder i landet, som er tilknyttet landsforeningen Ligeværd, men det kristne grundlag og menneskesyn får alligevel Sdr. Lundgård til at skille sig ud.
Det er kommunerne, der skal betale for opholdet, og de mener at kunne spare ved at beholde de unge i kommunernes egne tilbud. Der er stor søgning til Sdr. Lundgård; men ofte giver kommunen afslag pga. besparelser. – Mange må nøjes med et sparsomt dagtilbud og stadig bo hos forældrene.
Ved f.eks. at komme hos os kommer de hjemmefra og bliver aktiveret ca. dobbelt så lang tid hver dag. Derudover er der aften- og weekendtilbud, men det kan være givet godt ud, fordi den unge da ofte udvikler sig meget på kort tid og får en bedre selvforståelse og selvaccept både erhvervsmæssigt og socialt.
En god indsats for den unge kommer som regel mangefold igen, og det forebygger mange ting, som kan blive meget dyrere for vort samfund.
Hvordan klarer forældrene og den unge sig i kampen med kommunen?
Mange unge og deres forældre er ikke klar over, hvilke rettigheder de har overfor kommunen. – I FN`s handicapkonvention står der: ”personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl og hvor de vil bo på lige fod med andre og er ikke forpligtet til at leve i en bestemt boform”.
Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at en kommune ikke kan afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med.
Sdr. Lundgård er registreret på Tilbudsportalen og godkendt af Herning kommune. Hvis der er brug for juridisk bistand i forbindelse med en ankesag, kan der søges hjælp hos Landsforeningen Ligeværd eller Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).
Efter et ophold på Sdr. Lundgård tilbyder vi forskellige former for efterværn – f.eks. i form af pædagogisk tilsyn i et bofællesskab. eller i egen lejlighed.
Er der brug for yderlige informationer, kan det fås fra vores hjemmeside www.sdr-lundgaard.dk , hvor også brochuren og det seneste nyhedsbrev kan hentes.
Med venlig hilsen Gudrun og Ernst Skipper