Tro, håb og kærlighed – på katolsk

Kærlighed som et vigtigt tema i pave Benedikt XVI’s tænkning.Denne bog består egentlig af to dele, selvstændigt udgivet med 20 års mellemrum. Tilsammen udgør de et hele, der dels kan antyde en teologisk udvikling, dels vise kærligheden som et vigtigt tema i pave Benedikt XVI’s tænkning.Paven stiller indledningsvis spørgsmålet, om troen som holdning kan være passende for et moderne og myndigt menneske. Svaret er naturligvis bekræftende, og bogens første del, ”Se på Kristus”, forholder sig derpå til troen og dens udøvelse; den indbyder så at sige til øvelser i at leve troen, helt elementært og uden de store anstødssten for lutheranere. Derimod synes jeg, det er en endog meget væsentlig pointe, når han peger på den devaluering, ordet og begrebet ’kærlighed’ er udsat for i vor tid. Han tilslutter sig den tyske teolog Josef Piepers karakteristik af kærlighedens væsen: ”Godt, at du er til” og når frem til, at Jesu ”tilsyneladende så tunge og byrdefulde åg i virkelighed er kærlighedens byrde, det åg, som bliver til vinger” (s. 101).

Sociale spørgsmål

Størst interesse samler sig imidlertid nok om bogens andel del, da den er Pavens første rundskrivelse til den katolske menighed og dermed pr. definition har en højere vægt end bogens Kristus-del, der egentlig er baseret på en række foredrag. – Temaet er Gud Er Kærlighed, og her beskæftiger han sig bl.a. med kirkens forhold til sociale spørgsmål. – Muligvis med den såkaldte befrielses-teologi in mente (og som en diskret kritik af denne) skriver han:
”Kirken kan ikke og må ikke kaste sig ud i den politiske kamp for at virkeliggøre det bedst mulige samfund … Men den kan og må heller ikke holde sig udenfor i kampen om retfærdigheden. Den skal gennem argumenter deltage i fornuftens kamp, og den skal vække de sjælelige kræfter, uden hvilke retfærdigheden ikke kan sætte sig igennem og ikke kan trives, fordi den altid også kræver afkald. Det retfærdige samfund kan ikke være Kirkens værk, men må skabes af politikken. Dens egentlige opgave er derimod at kæmpe for retfærdigheden ved at åbne erkendelsen og og viljen for det godes krav” (s. 161).
En lille interessant uoverensstemmelse mellem bogens oversættelse og og en tilsvarende, udgivet på Ansgarstiftelsens Forlag i 2006: ”Vi har troet på kærligheden” er en noget anden gengivelse end sidstnævntes ”Vi tror på kærligheden”. Begge oversættelser må vel være autoriserede af den katolske kirke, så den betydningsfulde forskellighed kan undre? Sætningen optræder som en definition på den kristne tros centrum.

Skriver let og ubesværet

Men under alle omstændigheder må det være af interesse for de fleste kirkeligt orienterede at være bekendte med, hvad en så centralt placeret teolog har at sige. I betydningsfuldhed overgår kærligheden som emne alle andre, og Benedikt XVI skriver med let og ubesværet pen.

Josef Ratzinger /
Pave Benedikt XVI:
Se på Kristus
& Gud er kærlighed
183 sider • 175 kr.
Katolsk Forlag