Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Hvilken kraft er det?

Kære Orla Lindskov
For en tid tilbage mindes jeg, at du skrev, at det er Guds kærlighed, der helbreder de syge. Det ville jeg gerne, om du ville uddybe lidt. Vi læser jo i Bibelen om Jesus, at en kraft udgik fra ham og helbredte.
Hvad er det da for en kraft, der er tale om her?
Venlig hilsen K.N.

Svar 1:

Kærligheden er Guds kraft

Kære K. N.
Når vi kender Guds kærligheds sande væsen, ved vi, at Guds kærlighed er det højeste, der findes. Guds kærlighed er desuden det mest livgivende og styrkende, der findes. Guds kærlighed er tillige den største helbredende kraft i verden.
Mit synspunkt er derfor, at man ikke kan skille Guds kraft og Guds kærlighed fra hinanden. De er integrerede i hinanden og som sådan uadskillelige. Gud selv er nemlig kærligheden ifølge apostlen Johannes. Men han er også kraftens kilde.
Alt ondt, uharmonisk og fejlagtigt, som mennesker foretager sig over for hinanden, det sker, fordi man er uvidende om kærligheden. Menneskeheden har fulgt sin kødelige og syndige natur og er kommet på afstand af Gud. Men på trods af det søger Guds kærlighed de golde steder i det menneskelige hjerte, og hver gang kærligheden finder en åben hjertedør, begynder der en forvandling.
Kærligheden er som sagt Gud, evig og uden grænser. Kærligheden er derfor også en mægtig kraft. Kærligheden er uforanderlig og ufattelig for os mennesker. Kærligheden er uendelig. Kærligheden åbenbarer Kristus i vores sjæl.
Kærligheden søger altid en åbning ind i menneskets sjæl og legeme for at udøse godhed. Hvis den ikke modarbejdes af menneskenes vrangbilleder, så flyder Guds evige og uforanderlige kærlighedskraft bestandigt, og den fjerner alt, som forstyrrer menneskets fred. Kærligheden er Åndens modne frugt.
Lad mig runde af med at gentage, at Guds kærlighed og Guds kraft er uadskillelige. For mig at se er de eet.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Et ord belyst

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne have et ord af Jesus Kristus belyst. Måske kan det have en relation til min sygdom og dens helbredelse. En broder i Herren gav mig dette skriftsted i forbindelse med forbøn for min sygdom. Det er fra Apostlenes Gerninger kap. 1, vers 8: – ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, -”
Venlig hilsen
En gigtplaget mand

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er Helligånden der helbreder

Kære gigtplagede mand
Det er svært for mig nøjagtigt at vide, hvad din broder i Herren har tænkt på, da han gav dig det skriftsted.
Jesus sagde, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Med disse ord refererede han til pinsedagen og til menigheden; men også til det øjeblik, hvor Helligånden får sin indgang i det enkelte menneskes liv. Han talte i dette ord faktisk om sig selv levendegjort i menighedens og i den enkeltes liv.
Vi ved, at det er ved Helligåndens kraft, at mennesker frelses og helbredes. Man må bare ikke gå så vidt som til at antyde, at syge så ikke kan have Helligåndens kraft, eller at de ikke har nok af Helligåndens kraft. Det er forhåbentligt heller ikke det, din broder i Herren har ment.
Det er som sagt Helligånden, der giver frelse og helbredelse fra Jesus Kristus. Men mennesker, der har Helligånden, kan også blive syge og være syge. Det er vigtigt, at vi forstår det.
Et eksempel på dette får vi i 2. brev til Timotheus kap. 4, vers 20. Her skriver Paulus, at han har måttet efterlade Trofimos syg i Milet. Trofimos var medarbejder hos og i flere tilfælde medrejsende med Paulus.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Altid undret mig…

Kære Orla Lindskov
Orla Lindskov, der er en beretning i Bibelen, som altid har undret mig. Det er beretningen om den blindfødte, som vi finder i Johannes-evangeliet kap. 9, vers 1 – 3, hvor der står disse ord:
– På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham: ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?” Jesus svarede: ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”
Er synd, sygdom og det onde da noget, der skal være, for at give plads for Guds gerninger? Jeg ved godt, at det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg har spurgt flere præster om det uden rigtig at få noget svar. Nu spørger jeg dig.
Hilsen fra En Spørger


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Det er ikke Gud, der sender det onde

Kære Spørger
Det er i sandhed et af de store teologiske spørgsmål, du her bringer på bane. Jeg personligt ser det på denne måde:
– Det onde indeholder ofte kimen til det gode. Det udtrykker Paulus med ordene: – ”Alting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.”
Vi bør altså gennemskue det onde, og se det gode igennem det. Når vi gør det, vil vi ofte opleve, at det onde forsvinder, og man tilbage kun har følelsen af, at alle ting i vores liv arbejder sammen for det gode.
Mange onde ting ville forsvinde, hvis vi gjorde front imod dem for at finde det gode bag dem. Man kunne fx spørge:
– ”Hvad vil Gud lære mig igennem det onde, jeg oplever lige nu?” Men her vil jeg så gerne tilføje, at det kan være meget svært at spørge på den måde, når man står midt i smerte, sorg og krise. Ja, i situationer fx med tab af pårørende kan det synes helt umuligt.
Det er ikke Gud, der sender det onde over os. Sådan taler den nye Pagt, som kom til os i Jesus Kristus. Men Gud er i sandhed den, der kan vende det onde til noget godt, når vi i tillid overgiver det onde og det, der gør ondt i vores liv, til ham.
Det onde har faktisk ikke så stor magt. Men vi mennesker giver det ofte i vores uvidenhed og manglende kendskab til Guds ord alt for stor magt. I stedet for at tro på Gud, som vores kærlige Far og overgive alle vort livs situationer til ham, ja, så kan vi mennesker havne i den situation, at vi tror mere på det onde og på, hvad det onde siger os. Derved fastholder vi faktisk det onde i vores liv.
Jesu disciple havde travlt med at fordele skyld til enten den blindfødte eller hans familie. Men det med skyld som årsag til blindhed og sygdom blev afvist af Jesus.
Gud er ikke ophav til synd, sygdom og ondskab. Men da synd, sygdom og ondskab nu engang er kommet ind i verden ved syndefaldet, så formår Gud heldigvis i Jesus Kristus at afvæbne det og få noget godt ud af det.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Først mange, mange tak for din forbøn og for din gode brevkasse i Udfordringen. Min situation er den, at jeg har lymfekræft. Jeg havde en kræftknude ved øret for ca. 2 år siden, som fuldstændig forsvandt efter at jeg havde sovet på din salvedug. Men den er nu begyndt at vokse igen. Derfor vil jeg bede dig om fornyet forbøn for salvedugen. Jeg tror fuldt og fast på Gud og hans hjælp igennem dig. Jeg har oplevet hans hjælp og mirakler mange gange og føler dagligt hans nærvær. – Tak for din tjeneste og hjælp til så mange mennesker. Jeg beder ham dagligt om at velsigne din tjeneste.
Kærlig hilsen fra A.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Tak for forbøn. Min gigt er aftaget, så jeg har ringet afbud til blokade hos reumatologen. Eftersom jeg er højt oppe i årene, er jeg dybt taknemmelig til Gud for, at jeg ikke lider som mange andre i min alder. Al ære til Jesus.
Må Gud velsigne din tjeneste.
Med hjertelig hilsen G.


Artiklen fortsætter efter annoncen: