Essensen af mission

Hvorfor er Guds folk til? Hvad skal de være og gøre i verden? Hvad er deres mission? Hvad har Bibelen i sin helhed at sige om det? Det forklarer Wright i denne fremragende bog.
Bogen er en bibelteologi, som giver indsigtsfulde vinkler på mission. Ikke som noget vi selv sætter i gang, men som Gud lige siden historiens begyndelse i Første Mosebog satte i gang ved at sende mennesker. Det skete, længe inden Jesus udtalte missionsbefalingen i Matt 28,19-20, som var en følge af historien indtil da ifølge Jesu undervisning i Luk 24; og fortsætter som følge af Guds løfter til Abraham om, at alle folkeslag skal velsignes.

Guds mission – og vores

Da disciplene og Paulus begyndte at forkynde evangeliet, så byggede de videre på en lang historisk tradition fra GT. De kendte deres historie og forstod, at Jesus var opfyldelsen af GTs profetier, og vidste, hvad resten af historien krævede.
Historien viser, ”hvordan Gud i sin suveræne kærlighed har planlagt at bringe sin faldne skabelses syndige verden til sin nye skabelses verdens forløste verden” (s. 46). ”Al vores mission udspringer af Guds forudgående mission” (s. 21), skriver Wright. Mission hænger derfor sammen med Guds store overordnede plan for hele skaberværket og er det kald, som samarbejder med denne plan.

Helliggørelse – et led i missional identitet

Wright fremhæver, at hvis man prædiker et livsforvandlende budskab, skulle man gerne selv i nogen grad vise, hvordan en forvandling ser ud! Et led i missional identitet er derfor personlig helliggørelse. Guds folks mission udspringer af Bibelens Guds unikhed, først og fremmest åbenbaret i Kristus, og det er både kilden og indholdet for mission; det uddyber Wright med mange bibelske eksempler.

Temaer i bogen

Bogens temaer er GT som udgangspunkt for mission fortsat i NT og fremover, skaberværket og vores ansvar, syndefald, forløsning, sendelse, Abraham som model for mission, alle folkeslags velsignelse, nåden, målet er Guds ære (bøn og lovprisning som missionale handlinger), vidnesbyrd, mission på ”torvet”, discipeloplæring, etik og social bevidsthed.

Egnet til studiekreds

Efter hvert kapitel er der gode spørgsmål egnede til at besvare i en studiekreds. Det er en bog, alle burde læse, fordi den viser Guds mission og plan fra 1. Mosebog til og med Åbenbaringsbogen.

Christopher J.H. Wright:
Guds Folks Mission – en bibel-teologi for kirkens mission 346 sider • 300 kr. • Lohse