Udfordringen fra muslimer til kristne

Til integration af muslimer efter Muhammed-tegningerneJyllands-Postens Muham-med tegninger har udvirket en voldsom debat. Det betydningsfulde og sensitive emne er blevet belyst i den danske presse, tv, radio og i artikler, bøger og udsendelser fra alle tænkelige vinkler. Situationen er beskrevet i detaljer og der er mange forslag til, hvorledes krisen kan løses, hvad fremtiden kunne bringe, og hvilke muligheder sameksistensen mellem kristne og muslimer vil have.Den kristne vinkel til denne specielle religiøse udfordring, vi står overfor, er blevet berørt, men har imidlertid ikke fået den plads, som den i grunden har krav på i den omfattende danske debat. Det er denne kristne udfordring forfatteren af Muslimer blandt kristne i Danmark tager fat på.
Børge Schantz, Ph. D, er præst, lærer og missionær. Han har en praktisk, jordnær erfaring med muslimer i lande, hvor Shari’ah-loven er gældende, såvel som områder, hvor man har et mere afslappet syn på de strenge muslimske regler. Denne årelange kontakt med muslimer i deres hjemlande har han suppleret med vidtrækkende studier af islam som religion. Han grundlagde og ledte i en årrække et kristent-muslimsk studiecenter i England. Han er for nuværende ekstern professor ved Loma Linda University i Kalifornien og har i denne kapacitet bl.a. haft undervis-ningsopgaver også i mere konservative arabiske lande.

Om muslimernes tro og livsstil

Bogens første del forklarer enkelt og forståeligt, hvem muslimerne er, hvad de tror på og den for os alle ret synlige, men ofte uforståelige livsstil, muslimerne følger. Sammenligninger med danskernes kristne tro og livsstil drages for at få en bedre forståelse af islam og muslimen. Hovedvægten i bogen er lagt på den islamiske lov Shari‘ahen, som forfatteren fremhæver som den altoverskyggende, centrale faktor i islam og dominerende ledestjerne for muslimernes liv. Den er inspireret af Allah, og kan derfor ikke forandres, udvides eller ophæves. Shari‘-ahen er et udtryk for muslimens selvforståelse og indeholder detaljerede regler for, hvad der er tilladt og forbudt. Den omfatter alt i det integrerede islamiske samfund. De uhyrlige straffe for overtrædelser af Shari’ahen er beskrevet. Der er en kort oversigt over religions, friheds- og ytrings-frihedsbegreberne og fundamentalismen i islam.
Med disse grundlæggende, betydningsfulde baggrunde, som er basis for at forstå de komplicerede modsætningsforhold mellem kristendommen og islam, går forfatteren ind på aktuelle emner om islam i det 21. årh., muslimernes tilstedeværelse i Europa og specielt Danmark og sameksi-stensens problematik.
Muhammed tegningerne og de katastrofale følger, de har haft, opsummeres uden omsvøb, men dog modereret. De nye mere liberale muslimske netværk berøres. Der tages fat på spørgsmålet, om et demokratisk islam overhovedet er muligt. Hvad vil blive imamernes reaktion på en sådan udvikling? De negative og positive langtrækkende forskellige virkninger af konfrontationskrisen sammenfattes. Der drages interessante slutninger med eftertryk på de positive følger. Bogens sidste sider henvender sig til dem, som vil fremme integrationsproceduren. Her er der råd og anvisninger om, hvorledes man stifter ærligt bekendtskab med muslimske naboer, uden at man derfor kaster sine egne principper overbord.

Børge Schantz:
Muslimer blandt kristne
i Danmark (rev. udg.)
148 sider • 128 kr.
Dansk Bogforlag