Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

UCB om mistet sendetilladelse:
Overgreb imod ytringsfriheden

Det kan vel næppe komme bag på nogen, at UCB MEDIA er uenige i Radio- og tv-nævnets afgørelser vedrørende UCB TV.
Vi skal forsøge i korthed at redegøre for blot et par af vore divergerende synspunkter.
Programmet: Krogmand – flugten til Sverige, handler ikke – som nævnet har formulerer det – ”om en dansk mands egen flugt til Sverige under besættelsen”, men om de danske jøders flugt til Sverige, fortalt af et stadig levende øjenvidne, der selv måtte flygte. Naturligvis er det optaget i Snekkersten; det var derfra flugten fandt sted i en lille fiskerbåd. At det skulle diskvalificere programmet til at blive sendt i Østjylland, forstår vi simpelthen ikke!
Vi oplever i disse år en stadig stigende antisemitisme og holocaust-fornægtelse. Den har ikke blot sine talsmænd blandt personer som Hassan Nasrallah eller Mahmud Ahmadinejad; de samme synspunkter finder vi beklageligvis også stærkt repræsenteret i Østjylland – hvor en dansk jøde ved sine sansers fulde brug ville tøve med at bevæge sig ind i Gjellerup-parken.
Desværre mener vi, at det er endog meget nødvendigt at producere og sende netop denne slags programmer med Østjylland for øje.
Når Nævnet så replicerer, at det argument kunne man så bruge om alle programmer, kan vi kun konkludere, at en dialog åbenbart ikke er mulig!
Vi er også fuldstændig uenige i Nævnets udtalelse om, at vi har overtrådt tilskudsreglerne groft. Det virker som om, Nævnet i forvejen havde besluttet at lukke os, og nu blot har ledt efter argumenter til at legitimere beslutningen.
Vores serie i påskeugen om Jesu liv – krydret med vidnesbyrd og udtalelser om Jesu betydning i dag – bliver af Nævnet nedgjort til ”to amerikanske film”. Det er en både forenklet og grov beskrivelse af programserien og det store redaktionelle arbejde, vi har lagt i det. Vi har fremstillet en unik tv-serie op til påske med udgangspunkt dels i filmen om Jesus (fra Lukas evangeliet) dels fra Millenium Tribute med vidnesbyrd og udtalelser fra kendte personer i hele verden, og hvor vi i øvrigt selv har bidraget i den store produktion. At man oven i købet kalder det ”et sammenstyk af udenlandske programmer” er en grov fordrejning af det meget store arbejde, der er lagt i at redigere tv-serien. At Nævnet påstår, at man ikke kan skabe egenproduktion ud af et eksisterende materiale, er i vore øre noget vås! Masser af dokumentarprogrammer kan kun produceres ved at anvende og redigere allerede eksisterende optagelser.
Når Nævnet nu yderligere påstår, at der ikke må anvendes materiale, som er produceret før november 2009, sættes alle tv-stationer i en penibel situation, og vi stiller os tvivlende over for, om Nævnet i det hele tale har loven med sig i den fortolkning.
Desværre er der ingen ankemuligheder i forhold til Nævnets afgørelser. De samme embedsmænd, der skrev bekendtgørelsen, fortolker og træffer afgørelser med vidtrækkende konsekvenser – uden at der er nogen form for klageinstans eller tilsyn med deres enevælde.
Ikke engang ministeren har mulighed for at gribe ind! Så vi står med et demokratisk problem her.
Når Nævnet fører tilsyn med fire tv-stationers programmer, og de alle fire bliver bedømt til ikke at opfylde kravene, er der unægtelig noget, der tyder på, at bekendtgørelsen er endog meget uklar!
I pressen kunne det også lyde, som om UCB TV har sendt en masse amerikanske prædikanter. Når vi spørger ind til, hvilke prædikanter der er tale om, bliver svaret noget usikkert. Muligvis fordi vi ALDRIG har sendt så meget som et minut med en amerikansk prædikant!
Men nu siger UCB TV nej til det regionale sendenet og JA til satellit!
En væsentlig årsag er Nævnets helt urimelige behandling af kristne stationer (der ligger stadig en klage hos ombudsmanden vedrørende fravalget af kristne stationer i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelser) dels de meget dårlige seertal, som det regionale digitale net i Danmark har opnået i løbet af det første år.
I 3. kvartal 2010 var den faktiske andel af den samlede tv-sening nede på 0,1 %. Det er dybt utilfredsstillende i betragtning af det store arbejde, der udføres på de mange regionale tv-stationer.
I stedet går UCBMEDIA på satellitten THOR, der kan ses i Danmark, Norge, Sverige, Færøerne og Island. Programmerne vil blive samlet i en blok søndag aften fra kl. 18:00 – 22:30 og genudsendes mandag morgen fra kl. 07:00.
I forvejen arbejder UCB i hele Norden, hvor andagtshæftet ”et Ord til Dagen” bliver udgivet på dansk, norsk og svensk med et oplag på 30.000 hver tredje måned.
UCB har indledt et samarbejde med Kanal 10 Norge, som begyndte sine udsendelser fra THOR den 1. november 2010. Hver søndag vil UCBMEDIA stå for ”den danske aften”, og på længere sigt er det planen at etablere en 24-timers dansk kristen satellit-kanal.
Ved at gå på satellit løfter vi os også ud af Radio-tv Nævnets enevælde og sikrer os samtidig muligheden for at sende kristent tv til hele Norden.
Længe leve ytringsfriheden!
Per Nielsen,
UCB, Kbh.

Vigtigt at vi nu får en værdi-kommission

Kristendemokraternes ene mandat, Per Ørum Jørgensen, havde partiets landsmøde bag sig, da han valgte at tage medansvar for at ”redde”, hvad reddes kunne, i fht. ødelæggende besparelser for efterskoler, højskoler og friskoler.
Og selv om det kun blev til 5 mill., stigende til 55 mill. i 2014, er det dog en hjælp for skolerne.
Regeringen er såvist ikke de frie skolers venner. Så det var afgørende, at der blev ændret på det punkt.
Dernæst var det vigtigt, at 25 mill. blev sikret til de yderligere indsatser for de svageste i vort samfund, og ligeså ekstra støtte til KFUMs sociale arbejde samt ekstra hjælp til alkoholiserede familier og deres børn.
Og så oprettes 42 nye hospicepladser, ligesom der tildeles Palliativt Videnscenter 4 mill.
Landdistrikternes Fællesråd får yderligere 1 mill. til arbejdet for udkantsområderne.
Og endelig bliver der nu nedsat en Værdikommission, der over de næste to år skal samle viden ude fra forsamlingshus-Danmark og borgermøder om det værdigrundlag og de fællesskaber, borgerne ønsker, vi i fremtiden skal bygge på.
Kristendemokraterne har altid søgt indflydelse til gavn for de svage. Det er fortsat partiets linie. Det er let nok at stå med ”de rene hænder”. Men derved er der ingen, der bliver hjulpet.
Jens Steffensen, fhv. MF.
Aabenraavej 49, Haderslev
6100 Haderslev

Dialogcentret er selv skyld i nedlæggelse

Dialogcentret gjorde gennem mange år under Johannes Ågårds ledelse et godt og nødvendigt arbejde.
Men efterhånden som virkeligheden ændrede sig, fulgte Dialogcentret ikke med, samtidigt med, at det kørte af sporet.
Dialogcentret fokuserede fejlagtigt de senere år primært på religions-kritik. Religions-kritik bredt – også af kristendommen. Det er ikke det, vi i vores materialistiske tid har brug for som kristne. Vi har derimod brug for kritik af religionskritikken.
Jeg skrev til Dialogcentret om, at det skulle tage sig af troens adskillelse fra teologien på de teologiske fakulteter. Det nægtede Dialogcentret at gøre. Det vil sige, at det vendte ryggen til, at folkekirkens præsteuddannelsessted ikke beskæftiger sig med troen, men tværtimod lærer de kommende præster ikke at tro på noget som helst.
Dialogcentret ville ikke tage sig af de to vigtigste områder i dag inden for sit virkeområde, 1) troens adskillelse fra teologi på de teologiske fakulteter og 2) islams gradvise indtrængen i Europa. Det første punkt forholdt det sig liberalteologisk til. Det andet punkt forholdt det sig falsk politisk korrekt til.
Under disse omstændigheder forsvandt Dialogcentrets eksistensberettigelse.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Aborttallet på 16.000 skal ned

Tak til Benny Blumensaat for indlægget “Er abort mon kvindens ret?” Desværre må vi sige, at ifølge dansk lovgivning, så ER abort kvindens ret, men vi må sige lige så klart, at det er mod Guds retningslinier for sit skaberværk. I et mere og mere afkristnet Danmark fjernes ca. 16.000 fostre om året.
“Mere end hver tredje kvinde mellem 20 og 24 år, som får en provokeret abort, har tidligere fået en abort”, fremgår det af Sundhedsstyrelsens undersøgelse af aborter blandt unge kvinder.
“Det har overrasket os temmelig meget, at der er så mange gengangere, og det understreger et behov for stærkere rådgivning”, udtalte overlæge Charlotte Wilken-Jensen, der har siddet med i følgegruppen bag undersøgelsen, til Jyllandsposten den 3. juni.
I Kristendemokraterne er vi ikke så overraskede. Men undersøgelsen understøtter KDs forslag om obligatorisk rådgivning før et abortindgreb. Forslaget om obligatorisk rådgivning vil dukke op i vores forslag til Aborthandlingsplan III, der vil blive fremsat inden jul.
Kristendemokraterne var i sin tid forslagsstiller af Aborthandlingsplan I og II og fik dem vedtaget i folketinget. Da Aborthandlingsplan II udløb, var KD ikke længere i folketinget. Vi har hele tiden sagt, at når vi er tilbage i folketinget, vil vi stille forslag om en Aborthandlingsplan III – og det sker så nu. Aborthandlingsplan III skal arbejde målrettet på at få nedsat det alt for høje aborttal i Danmark. Planen lægger vægt på oplysning blandt udsatte grupper om forebyggelse af uønsket graviditet. Det har aldrig tidligere været så let at forebygge graviditet som i dag. Derfor er det noget sjusk, når et par ender i en uønsket graviditet. Der skal sættes mere ind på forebyggelse. Desuden skal kvinder/par, der ønsker at få foretaget en abort have en grundig rådgivning, der tager hensyn til fosteret. – Der gør det klart, hvad et foster er, og hvad indgrebet indebærer – også om mulige psykiske problemer bagefter. Desuden skal det i rådgivningen præciseres, hvilken hjælp man kan få, hvis man gennemfører svangerskabet, og der skal oplyses om muligheden for bortadoption. Vi forventer, at Aborthandlingsplan III vil kunne reducere aborttallet med 5.000 over en 3-5 årig periode.
Aborthandlingsplanen lægger også op til, at den kvinde, der får psykiske problemer efter en abort, skal have mulighed for hjælp. Det kan være hos en psykolog eller en præst.
Kristendemokraterne er modstander af fri abort, og vores langsigtede mål er at komme ned på 0 aborter. Med Aborthandlingsplan III håber vi at kunne komme et godt stykke på vej.
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
MF-kandidat for KD

En yndig skikkelse?

At gå på Guds ord indvirker tit også rent fysisk på os!
En dansk prædikant-ven gjorde engang opmærksom på ordet i Højsangen 2:14: ”Lad mig skue din skikkelse, høre din røst, thi sød er din røst og din skikkelse yndig!”
Han fremholdt udtrykket ”din skikkelse” og sagde med et glimt i øjet: ”Uanset om vor skikkelse er tynd eller tyk, er du og jeg i Herrens øjne yndige!”
Ja, for det står der jo. For Gud ser os fuldkomne i Kristus. Kol. 1:28.
Min vens udlægning var med en vis munter selvironi. Han og jeg har nemlig det fælles problem, at vi tit kæmper med overvægt. Og folk, der gør det, er ikke altid så glade for spejlet og ser ikke sig selv som specielt ”yndige”.
Tværtimod. Hvor er det da godt at høre et evangelium om vor fuldkomne, dadelfri stilling i Jesus Kristus. Efes.br. 1:4. Uanset vor måske ”deforme” skikkelse.
Jo mere vi ser det, og jo mere vi tør ”gå” på det, jo større frihed i Ånden oplever vi, og jo gladere bliver vort Kristus-vidnesbyrd.
Og apropos ”at gå”- ja, det kender nogle af os rent bogstaveligt som et praktisk ”nådemiddel” mod overflødige kilo!
Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved