Kristne diskrimineres mest i Europa

Gudrun Kruger dokumenterer, hvordan troende kristne er blevet den mest diskriminerede gruppe i Europa.Ifølge en ny rapport er 85 % af alle religiøse diskriminationer/forfølgelser rettet mod kristne.

Gudrun Kruger er chef for Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen (Dokumentationsarkiv for intolerance over for kristne) – en østrisk organisation, som er medlem af et internationalt netværk af menneskerettighedssorganisationer.

Intolerancen vinder frem i Vest. I alt fald mod kristne. For kristne er den gruppe, som diskrimineres mest, og som udsættes for at blive lagt for had i Europa.
Ifølge en ny rapport/statistik er fx 95 pct. af alle religiøst motiverede voldstilfælde i Skotland rettet mod kristne.
– Vore undersøgelser viser, at 85 pct. af alle fjendtligheder, hvor baggrunden er af religiøs karakter i Europa, er rettet mod kristne. Det er på høje tid, at den offentlige debat tager dette faktum alvorligt, siger Gudrun Kruger.
Hun er chef for Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen (Dokumentationsarkiv for intolerance over for kristne) – en østrisk organisation, som er medlem af et internationalt netværk af menneskerettighedsorganisationer, som bl.a. er rådgivende organ for EU i spørgsmål om religion, ytringsfrihed og diskrimination. Organisationen har for nylig udgivet en rapport, som beretter om om forskellige typer af overgreb begået mod kristne i 2011.

Begrænsninger

Sammenlagt er der undersøgt 180 konkrete tilfælde af intolerance og diskrimination. Det er skræmmende læsning, som med al ønskelig tydelighed viser, at de kristnes udfoldelsesmuligheder yderligere begrænses – i enhver henseende.
Det handler om et bredt spektrum spændende fra indskrænkninger i grundlæggende rettigheder som religions- og ytringsfrihed, til at kristne udsættes for repressalier, og kirker vandaliseres.

Erhverv blokeres

– Vi mærker også, at kristne bliver ofre for erhvervsmæssige restriktioner. En begrænsning i frit erhvervsvalg leder til, at stillinger som dommere, læger, sygeplejersker og jordemødre og farmaceuter i al gedulgthed spærres for kristne, siger Gudrun Kruger.
Men hun peger også på andre grupper, som på grund af deres kristne tro kommer på kollisionskurs med den omliggende og stadig mere agressive omverden.
– Lærere og forældre som ikke tilslutter sig den af staten definerede sexualetik, udsætter sig for besværligheder, konstaterer hun og fortsætter:
– Vor undersøgelse viser, at kun ved en mere positiv indstilling til religion, og i særdeleshed kristendommen, kan Europa leve op til sine grundlæggende frihedsidealer.

Overgreb i 2011

Her følger et udvalg af de overgreb, som i 2011 ifølge den nu publicerede rapport blev foretaget mod kristne.

Januar: En katolsk religionslærer ved en højere læreanstalt i Zújar, i det sydøstre Spanien, blev tvunget til at fjerne et krusifix og en ikon fra væggen i det arbejdsrum, han delte med kolleger, efter at to af dem erklærede sig forulempede.
EU’s udenrigsministre tilbageviser et resulotionsforslag, som skulle fordømme skudattentaterne på kristne minoriteter i Egypten og Iraq, eftersom de, i bestræbelserne på at være politisk korrekte, ikke kan blive enige om definitionen af ”kristen”.

Februar: Af ”sikkerehedsårsager” er der opsat en glasvæg for at hindre troende i at komme ind i kapellet ved universitetet i Valladolid i det nordlige Spanien. Den kristne studenterorganisation klager forgæves til universitetets ledelse. Svaret fra ledelsen er: Gud findes overalt, I kan gå ud og bede på marken”.
Et engelsk ægtepar, med mange års erfaring som plejeforældre, forbydes at have plejebørn, eftersom ægtefællerne har et bibelsk syn på homoseksualitet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Marts: Irene Wiens, mor til 12, dømmes til at ruske tremmer i 43 dage i fængsel i Tyskland, eftersom hun vægrede sig ved at lade sine børn deltage i skolens seksualundervisning, som hun og hendes ægtefælle anså for at være for ”liberal”. Dommen er indbragt for den europæiske menneskeretsdomstol.
En fransk historielærer afskediges efter at have vist sine elever en video om abort og talt om den franske abortlovgivning.

Maj: Richard Scott, britisk læge med 28 års pletfri tjeneste, indkaldes til ”korrigerende samtale” for at have talt om sin tro til en patient, som tidligere havde givet sit samtykke til det.
Sveriges rigsdag beslutter aktivt at bekæmpe Europarådets resolution om trosfrihed.

August: Volker Beck, medlem af den tyske Bundestag og De Grønnes talsmand i menneskerettighedsspørgsmål, ønsker, at Den tyske Lægeforening stævner Tysk forening for katolske Læger, eftersom sidstnævnte på deres hjemmeside informerer om muligheden for at håndtere ikke ønskede homosexuelle følelser.
En østrigsk grundejer, Josef Rothwangl, opsatte et skilt, som udtrykkelig forbyder præster, at de i selskab med børn og unge betræder hans mark på vej til landets største katolske valfartssted, Maria Zell på bjerget. Han motiverer sit forbud med, at alle præster misbruger børn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:September: Mike Weatherley, konservativt parlamentsmedlem i Storbritannien, opfordrer til, at kristne ægteskaber forbydes, dersom de indgås i kirker, som vægrer sig ved at vie homofile og lesbiske par.
En terapikonferense med den opgave at hjælpe mennesker, som kæmper mod homoseksuelle følelser, fik forbud mod at benytte lokaler tilhørende en medicinsk uddannelsesinstitution i polske Poznan. Det var efter at konferencen havde været udsat for en heftig kritik i Gazeta Wyborcza, en af Polens største aviser, at institutionen nedlagde forbuddet.

November: Politiet i Zürich, Schweiz, var tvunget til at anvende tåregas og vandkanoner mod mod demonstranter, som ville forhindre ca. 1000 Prolife-fortalere i at marchere på gaderne i den schweiziske hovedstad.

Fodnote: Hele rapporten kan downloades i pdf format på: http://www.Intoleranceagainstchristians.eu/fileadm/user_upload/Report_2011_on_Intolerance_and_Discrimination_against_Christians_in_Europe_Webversion.pdf.

Kristne i Storbritannien føler sig stadig mere marginaliserede

En dækkende undersøgelse, som i cifre giver et billede af intolerancen mod kristne i Europa, findes ikke.
Det konstaterer Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen, som også påpeger, at det på nationalt plan er yderst sparsomt med statistik, som kan kaste lys over situationen.
Men i sin rapport kan organisationen dog henvise til tre nationale undersøgelser, som alle publiceredes i fjor, og som giver et vist overblik over omfanget af de vanskeligheder, europæiske kristne møder.
I henhold til en undersøgelse i Storbritannien, foretaget af ansete ComRes, føler de kristne sig mere marginaliserede end nogensinde, og 74 pct. af de adspurgte beretter, at kristne diskrimineres meget mere end udøverne af andre religioner. I november 2009 oplyste 66 pct., at det var tilfældet.
Mere end 60 pct. af de adspurgte briter siger, at marginaliseringen er øget i regeringen, på arbejdspladserne og i det offentlige liv. 71 pct. mener at have bemærket en øget marginalisering af kristne i medierne.
En skotsk regeringsrapport, offentliggjort i november i fjor, viser, at 95 pct. af al religiøst motiveret vold er rettet mod de kristne. I perioden 2010-2011 rapporteredes 693 anmeldelser. 580 af disse omhandlede forbrydelser, som var nedsættende mod katolicismen, 37 pct. mod protestantismen, 2.3 pct. mod jødedommen, mens 2,1 pct. var retttet mod islam.
En fransk rapport viser, at 84 pct. af de tilfælde af beskadigelser, som indrapporteredes i 2010, var rettet mod kristne mål.
Året igennem blev 522 religiøse bygninger, pladser og lignende udsat for vanhelligelse. En forøgelse på 34 pct. i forhold til 2009. I 214 tilfælde var vandalernes angreb rettet mod kirkegårde, og i 272 tilfælde mod kapeller. Dertil kommer angreb på 26 krigsmindesmærker og 10 kors.
Annica Skenberg


Artiklen fortsætter efter annoncen: