Fra „firehjulskristen“ til hverdagskristen

Det nye kursusmateriale Folk i Kirke har som formål at være et folkekirkeligt supplement til Alpha-kurset og at få folk i kirkeHvordan kan man få folk i kirke? Hvordan kan man indføre mennesker i kirkens liv og lære?
Boganmeldelse Af Bjørn Ellerbek

Det er to af folkekirkens store udfordringer i en tid, hvor regelmæssig kirkegang og kendskab til kirkens liv og lære er yderst begrænset blandt mange af kirkens medlemmer. Folk i Kirke er først og fremmest en grundbog til den kursusleder, der vil arbejde med disse udfordringer.
Til Folk i Kirke hører der en deltagermanuel, som kursisterne får. Materialet er delt i to halvdele, første del har gudstjenesten som fokus, anden del tager udgangspunkt i folkekirkens liv og lære med afsæt i Luthers lille Katekismus.
Det er et materiale, der er præget af bibeltroskab, og det skinner tydeligt igennem, at forfatterne har en stor kærlighed til Folkekirken og et stort ønske om at få flere mennesker med i gudstjenestefællesskabet. Materialet er et tilbud til præster og til kirkeledere, der føler, at de har ansvar for kirkens liv og vækst, men også andre interesserede kan have udbytte af bogen, også uden at deltage i et kursus.

Fra Alpha til Folk i Kirke

Materialet Folk i Kirke er udgivet af Alpha Danmark i 2003 på forlaget Mediacellen. Materialet er tænkt som et supplement til et Alpha-kursus. Hvad gør man, når man efter endt Alpha-kursus står med en gruppe mennesker, der er blevet tændt af den kristne tro, og som ønsker et kristent fællesskab og måske også et guds-tjenestefællesskab, når disse mennesker på samme tid er ukendt med folkekirkens liv og lære og står fremmede over for folkekirkens gudstjeneste? Det er her, kursusmaterialet Folk i kirke skal stå sin prøve.
Folk i Kirke er udarbejdet efter samme grundmodel som et Alpha-kursus, med en ugentlig aften med en god blanding af socialt samvær, undervisning, gruppesamtale og omsorg for den enkelte, og det hele foregår under afslappede forhold.
Der er også afvigelser. Et Alpha-kursus strækker sig over 12 aftener samt en weekend om Helligånden. Folk i Kirke-kurset er lidt kortere, her er der 10 aftner og en weekend med gudstjenesten som tema, med opfordring til at lave sin egen gudstjeneste, som eventuelt kan afholdes i kirken. Alpha- materialet er tværkirkeligt. Med materialet Folk i Kirke er man ikke et øjeblik i tvivl om, at kurset har retning mod Den Danske Folkekirke, som er en evangelisk luthersk kirke.
Folk i Kirke har en undervisende stil og er dansk i sin form. Der tages udgangspunkt i det kendte, hvor alle kan være med, og der gives flere steder en historisk redegørelse for, hvordan en kirkelig tradition har udviklet sig til det, vi kender i dag.

Sigter klart på at få folk i kirke

Hele materialet har det klare sigte at få folk i kirke. Lidt populært kan man sige, at kursusmaterialet henvender sig til „firehjulskristne“, til de mennesker der benytter kirken i forbindelse med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse og måske også juleaften.
Første kursusaften har advent og jul som tema. Anden aften tager udgangspunkt i begravelser for derefter at gå over til påskens budskab. Tredje aften behandler konfirmation som optakt til pinsens budskab. Den sidste aften er det brylluppet, som gennemgås, og det danner optakten til de to efterfølgende samlinger, der har gudstjenesten som tema.
Det er en smart måde at gøre det på, men der er en vis fare for, at man bliver hængende i de kirkelige handlinger uden at komme videre. Man skal nok være opmærksom på, at materialet både vil være et tilbud til dem, der er blanke i den kristne tro, og samtidig vil være en forlængelse af et Alpha-kursus, hvor kursisterne allerede har en god fornemmelse af troens liv.

Fuldt udbytte

Hvis man skal have det fulde udbytte af kursusmaterialet Folk i Kirke kræves der 1) ressourcer, 2) et levende fællesskab ved kirken og 3) en højmesse for kirkefremmede.
1) Et Folk i Kirke-kursus kræver ikke helt så mange ressourcer at gennemføre som et Alpha-kursus, og derfor vil kurset kunne gennemføres, hvis man i forvejen har afholdt et Alpha-kursus.
2) Kurset lægger op til et varmt og levende fællesskab, og efter endt kursus vil det være godt, hvis man kan knytte til ved en cellegruppe, en bibelstudiegruppe, en studiegruppe, o.l.
3) Når man i flere måneder målrettet har arbejdet for at motivere en gruppe mennesker til at blive trofaste kirkegængere, er det vigtigt, at de føler sig velkomne og godt tilpas, når de kommer til gudstjeneste. Der bliver i materialet lagt op til, at man har en højmesse, hvor nye føler sig velkomne, og det er en vigtig pointe.
Folk i Kirke er et godt redskab til styrkelse af folkekirkens liv og vækst. Det er et prisværdigt initiativ. Det er en gave til Folkekirken.
God arbejdslyst!

Finn Rosenberg, Signe Vold-by og Bess Serner-Pedersen:
Folk i Kirke
– Grundbog:
208 sider • 158 kr.
– Deltagermanual:
60 sider • 40 kr.
Alpha Danmark (i samarb. m. Mediacellen)