Udtalelse fra Indre Mission

Indre Missions hovedbestyrelse har ved sit møde den 13. september drøftet spørgsmålet om velsignelse og vielse af homofile.
Hovedbestyrelsen udtaler i den forbindelse følgende:
1) Vi stiller os uforstående over for det politiske pres, der lægges på kirken i et så væsentligt spørgsmål. Folkekirkeordningen hviler på et skrøbeligt grundlag, som forudsætter balance mellem stat og kirke. Ved de aktuelle indlæg og forslag til et lovindgreb truer politikerne folkekirkeordningens fortsatte eksistens.
– Et statsligt lovindgreb vil i sig selv øge presset på den debat, som allerede eksisterer inden for kirken.
– En lov, hvis indirekte formål er at presse et ritual frem, betragter vi som et statsligt overgreb på det, der traditionelt henregnes til kirkens indre anliggender.

2) Det er dybt foruroligende, at der både blandt biskopper og præster er erklærede tilhængere af et ritual for kirkelig velsignelse eller kirkelig vielse af par af samme køn.
– Kirkens ritualer har væsentlig betydning for dens identitet som kristen kirke.
– Den danske Folkekirkes ritualer er alle begrundet i klare og direkte udsagn i Bibel og bekendelse.
– Et ritual for velsignelse eller vielse af homofile vil danne ramme om en handling, der direkte modsiges af konkrete bibelske tekster i både GT og NT. Det vil tillige være i modsætning til den grundlæggende bibelske tankegang om ægteskabet mellem mand og kvinde som den samlivsordning, Gud eksklusivt har knyttet sit løfte om velsignelse til.

3) Indførelsen af et ritual for velsignelse eller vielse vil have betydelige konsekvenser for både folkekirken og Indre Mission.
– Fortalerne for et ritual må bære ansvaret for den ængstelse, uro og rådvildhed, som allerede nu er kastet ind i kirken.
– Et ritual vil have kirkesplittende karakter, idet kirken dermed ville bringe sig i strid med sit grundlag.
– De, der måtte bane vejen for et ritual, må bære ansvaret for den splittelse, som vil følge.
– Indførelse at et ritual vil også være et alvorligt svigt i forhold til de homofile, der lige som alle andre har brug for at høre Guds ord som lov og evangelium.
– For Indre Mission vil et ritual betyde, at den selvfølgelighed, hvormed bevægelsen er et arbejde inden for Den danske Folkekirke, ikke længere eksisterer.
– Indføres et ritual, vil der også for Indre Mission foreligge en helt ny situation. Hovedbestyrelsen vil da tage bestik af situationen og være rede til at handle ved at drage nødvendige konsekvenser.

4) Vi vil i den aktuelle situation henstille:
– til alle ansvarlige ledere i kirken om at besinde sig på det grundlag, vi i folkekirken i fællesskab er forpligtet på.
– til Indre Missions venner
– at bede for vort folk, vores kirke og os i den
– og at kæmpe for folkekirken og imod et ritual.
Lad os arbejde og tjene i vores kirke med glæde og frimodighed. Guds gerning skal gøres og Hans løfter for sin Kirke står ved magt.