Islam-ekspert til kristne ledere:
– Mød muslimerne uden fordomme

– De største kløfter mellem islam og kristendom beror på misforståelser. Det mener dr. Chawkat Moucarry, som var hovedtaler på Menighedsfakultetets islamkursus i Århus i sidste uge. Den kristne opfattelse af islam blev sat under lup af dr. Chawkat Moucarry på Menighedsfakultetet i Århus sidste uge. Han fremlagde sine teorier om Vestens integrationsproblemer og den religiøse strid mellem de to verdensreligioner, der synes at vokse sig større og større.
I det ugelange kursus lagde han vægt på, at fokus bør holdes på de ting, vi som kristne og muslimer har til fælles, før vi lader fordommene få frit løb.
Han mener, den vestlige opfattelse af islam beror på en række misforståelser, som giver grobund for fordomme og ubegrundet frygt. Men pendulet svinger begge veje, og også de muslimske samfund har ofte en misforstået forestilling om, hvad sand kristendom er, mener dr. Moucarry.
Som eksempler på både teologiske og kulturelle misforståelser hos både kristne og muslimer, fremlagde dr. Moucarry fem punkter, som de to religioner ser vidt forskelligt på.

Gudsbilledet – tilbeder muslimer
og kristne den samme Gud?

– En af de mest udbredte misopfattelser er forestillingen om, at kristne og muslimer tilbeder hver deres Gud. F.eks. vil mange kristne sige, at Allah er den muslimske gud.
På samme måde vil den muslimske majoritet sige, at Allah og den kristne Gud ikke kan være den samme, da kristne efter deres opfattelse tilbeder hele tre guder. Konceptet om treenigheden er i direkte strid med islamisk opfattelse, som dikterer, at der kun er én suveræn, alvidende Gud.
Desuden er det en udbredt misopfattelse blandt muslimer, at treenigheden består af Gud, Jesus og Maria, Jesu mor, og ikke Fader, Søn og Helligånd sådan som Bibelen fortæller, forklarer dr. Moucarry.
Han henviser til Koranens Sura 5 vers 117-118 som muslimer ofte bruger som argumentation mod treenigheden. Her spørger Allah Jesus, om han har lært menneskene, at de skal tage Jesus og hans mor som guder ved siden af Ham.
Og Jesus svarer: Jeg sagde ikke andet til dem end hvad Du havde befalet mig: Tjen Allah, min Herre og jeres Herre!
– Pointen er, at konceptet om treenighed er uforståeligt for mange muslimer. Vi skal derfor være opmærksomme på, hvordan vi forklarer vores tro til dem. Ting, som virker almindelige og fornuftige i vores religion, kan virke anstødende og absurde for en muslim, forklarer dr. Moucarry.

Skrifterne –
er både Koranen og Bibelen Guds ord?

– En anden udbredt misforståelse omhandler opfattelsen af religionernes hellige skrifter. Mange kristne vil sige, at Koranen er for muslimer, hvad Bibelen er for kristne.
Det er en grundlæggende fejlopfattelse, da Koranen, i muslimsk opfattelse, blot er én af de fire bøger som Gud har dikteret til profeterne.
De andre tre er: Jødernes helligste skrift, Toraen, som blev dikteret til profeten Moses. Den såkaldte ”Zabur”, som blandt forskere menes at være identisk med Salmernes Bog i Bibelen, dikteret til profeten David. Og til sidst ”Injil”, som er det skrift, eller den gruppe af læresætninger, Gud dikterede til ”profeten” Jesus, forklarer dr. Moucarry.
Blandt mange muslimer er det dog kun Koranen, som opfattes som 100 pct. ægte, da de andre bøger siges at være blevet ændret og forvansket af mennesker gennem tiderne.
De tror derfor f.eks. ikke på, at Jesus er Guds søn, men blot at han er en profet på lige fod med Moses, David og Muhammed.
– Derfor opfatter muslimer det meste af Bibelen som menneskeskabt, og vil derfor ikke godtage den som Guds egne ord på lige fod med Koranen.
Den kristne opfattelse af Jesus som guddommelig er for en muslim også med til at så tvivl om Bibelen som Guds Ord. For hvis Jesus er guddommelig, må han nødvendigvis være over Bibelen som er menneskeskabt, i modsætning til Muhammed, som aldrig kan være over Guds egne ord: Koranen, forklarer dr. Moucarry.
Her bruger han et velkendt muslimsk argument som en portal ind til den muslimske tankegang. Dette er kendetegnende for hans forklaringer, og han giver gentagne gange udtryk for, at det ikke er udtryk for hans personlige holdning, ej heller et oplæg til diskussion, men en indgangsvinkel til at forstå den muslimske begrebsverden.
– Det er vigtigt at forstå hinandens ideologiske og religiøse baggrund, før vi begynder at kommunikere, siger han.

Profeterne – hvem var Muhammed
og hvem var Jesus?

Dr. Moucarry forklarer her endnu en række misforståelser, der omhandler to af de vigtigste personligheder i hhv. kristendom og islam.
– Mange kristne opfatter profeten Muhammed som en kriger og en kvindebedårer. F.eks. havde han ni koner, hvilket ikke stemmer overens med Koranen, som foreskriver at en mand må tage op til fire koner.
Ligeledes var han involveret i mange krige, mens han levede, og det stemmer ikke overens med Jesus´ anti-voldelige adfærd og kærligheds-budskab. Her er en kritisk misopfattelse i den kristne anskuelse af islam.
Det er rigtigt, at Muhammed var involveret i mange krige, men kun for at udbrede eller forsvare religionen – på samme måde som kongerne David og Salomon også førte krig i Guds navn og levede i polygame forhold – de har jo stadig deres status som profeter i kristendommen.
Polygamien i sig selv er et kritisk punkt i den kristne anskuelse af islam. Kristne, og vestlig kultur i det hele taget, opfatter nemlig ikke bare polygami som et religiøst spørgsmål, men også som moralsk forkasteligt. Og hvis Muhammed fungerer som forbillede for muslimer, ligesom Jesus gør for kristne, hvorfor kunne han så have så mange koner?
Her er den muslimske forklaring, at Muhammed var et ekseptionelt menneske, og derfor kunne han, i modsætning til almindelige mennesker, behandle alle sine koner ligeværdigt, sådan som Koranen foreskriver.
Mht. polygamien er det for muslimer ikke et kritisk punkt overhovedet. Det er en del af deres kultur og derfor det mest naturlige i verden. Mange muslimer kan derfor ikke forstå, hvordan vi i vesten kan forbyde polygame ægteskaber, men samtidig tillade homoseksuelle at gifte sig. Dette anses som en seksuel udskejelse i islam og straffes i muslimske samfund med døden, forklarer dr. Moucarry.
Også den muslimske opfattelse af Jesus danner grobund for mange stridigheder. Her er det vigtigt at forstå, at Jesus i islam kun er en profet – altså kun et menneske.
– Koranen retfærdiggør Jesus og hans status som profet – men kun som profet. At de kristne evangelier kalder ham Guds søn, er en del af den forvanskning af Injil, som muslimer tror, er begået af mennesker. Derfor mener de ikke, at Jesus er guddommelig, som kristendommen lærer, men et menneske kaldet til profetisk tjeneste.
Det er også interessant i den forbindelse, at muslimer kan referere til Koranen i deres beskrivelse af Jesus, mens vi som kristne ikke kan referere til vores hellige skrifter i beskrivelsen af Muhammed, siger dr. Moucarry.

Religion –
er kristendommen en vestlig religion?

– Her er en grundlæggende misforståelse som især fylder meget i øjeblikket.
For mange muslimer er kristendom associeret med vestlig kultur. Næsten alle europæiske lande betegner sig selv som luthersk eller katolsk kristne lande, og Gud bliver flittigt inddraget i f.eks. den amerikanske præsidents taler.
De egentlige vestlige værdier, som seksuel frihed, fri abort, ligestilling for mænd og kvinder, alkoholforbrug osv. opfattes derfor af mange muslimer som kristne værdier, og det er med til at forstærke deres overbevisning om, at kristendommen er forvansket og ændret fra de originale Guds ord, som blev dikteret til Jesus.
Mange muslimer kender slet ikke til den sande evangeliske kristendom, og baserer så deres forestillinger på amerikanske serier og den grænseløse livsstil, medierne udstiller. Mange af dem har f.eks. aldrig haft en Bibel i hånden, forklarer dr. Moucarry.
Dette har, ifølge dr. Moucarry, tegnet et billede for muslimer af moderne kristendom som en voldsomt amputeret udgave af de hellige skrifters lære.

Menneskene – er alle muslimer
potentielle terrorister?

– Dette er en af de mest hårdnakkede fordomme at slippe af med.
Selvfølgelig er alle muslimer ikke terrorister, og det ved vi i Vesten jo godt. Men på grund mediernes evige fokus på få ”rådne æbler”, er det svært for vesterlændinge helt at slippe denne fordom.
I realiteten er det faktisk muslimerne selv, som lider mest under den islamisk ekstremistiske minoritet – netop pga. af Vestens opfattelse.
Der er ca. 1,2 mia. muslimer i verden i dag. Lad os for argumentationens skyld sige, at 1,2 mio. af dem er terrorister. Det er stadig kun 0,1 pct. af alle verdens muslimer. Men pga. at de altid stjæler rampelyset med deres voldelige og kontroversielle adfærd, går det i Vesten lynhurtigt med at generalisere.
Faktum er, at langt de fleste muslimer er uenige i ekstremisternes fortolkning af hellig krig. F.eks. begår en selvmordsbomber ifølge Koranen ikke en matyr-handling, da han jo ved, at han skal dø. Faktisk dræber han sig selv, og mord er ikke tilladt i islam og er endda en af de tre synder, som kan straffes med døden, fortæller dr. Moucarry.
– Mange muslimer har ligeledes misforstået det kristne menneske.
Som jeg nævnte før, er deres syn på kristendommen baseret på vesterlændingenes frie livsstil, mediernes fremstilling og populære amerikanske serier og film.
Da det vestlige samfund opfattes som kristent, opfattes den kultur og moral, som fremstilles i medierne, som kristen moral. Muslimer har derfor ofte den opfattelse, at de kristne lever efter meget lave moralske standarder, forklarer dr. Moucarry.

Men hvad kan vi så gøre
for at komme i dialog?

Her kommer dr. Moucarry til kernepunktet i sin undervisning: Fokusér på de fællestræk, der findes i islam og kristendom, og brug dem til komme i snak på tværs af religionerne.
– Muslimer er ofte meget venskabelige og imødekommende, når man snakker med dem på tomandshånd.
Læg derfor fordommene på hylden, og koncentrer jer om de positive ligheder, I har. Faktisk fortæller Koranen flere gange om Skriftens Folk eller Bogens Folk, som er betegnelsen for kristne og jøder, som også har modtaget hellige skrifter fra Gud.
Et eksempel er Koranens Sura 29 vers 47 som lyder: ”Og strides ikke med Skriftens Folk undtagen med det bedste og skønneste (argument), men (strides) ikke med de uretfærdige blandt dem. Og sig til dem: Vi tror på det som blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og jeres Gud er én (og samme Gud), og vi har underkastet os Ham.”
– Lad os derfor mødes om de fælles forpligtelser og løfter, som Gud har givet os, siger dr. Moucarry.

Om Dr. Chawkat Moucarry
Dr. Chawkat Moucarry er født i Syrien i en kristen familie. Han har boet i Frankrig i en årrække, hvor han har arbejdet blandt arabere og muslimske familier.
Han har en doktorgrad i Islamstudier fra Sorbonne Universitet i Paris. I 12 år underviste han om Islam og i Mellemøststudier på All Nations Christian College i England og rejser nu over hele verden som underviser og konsulent i organisationen World Vision.
Dr. Chawkat Moucarry har skrevet en række bøger om islam, hvoraf en er oversat til dansk: ”At være tro mod tro” (Faith to Faith, 2001). Han har i 2004 udgivet ”The search for Forgiveness – Pardon and punishment in Islam and Christianity”, som bygger videre på hans doktorafhandling om samme emne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: