Har du lyst til at begynde forfra?

Billy Graham
Amerikansk prædikant
og forfatter

Hvis jeg som prædikant ville komme og bede om en personlig samtale med dig i din dagligstue, ville du sandsynligvis vende dig mod mig og bekende: ”Jeg er fuldstændig ude af det. Jeg har overtrådt Guds love. Jeg har levet stik imod hans befalinger. Jeg mente, jeg kunne klare mig uden Guds hjælp. Jeg har prøvet på at klare mig selv; men det mislykkedes. De bitre lektier, jeg har lært, lærte jeg gennem lidelse og sørgelig erfaring. Hvad ville jeg ikke give for at blive født igen? Hvad ville jeg ikke give for at blive i stand til at begynde forfra – i så fald ville jeg følge en helt anden vej!”

Hvis det stemmer overens med de tanker, som er gået gennem dit sind, ønsker jeg at fortælle dig nogle dejlige nyheder. Jesus sagde, at du kan blive født på ny! Du kan opnå den ny start, som du har bedt om. Du kan sige farvel til dit foragtede og syndefulde selv og begynde som et nyt menneske, et rent og fredfyldt væsen, hvis synd er blevet aftvættet.
Ligegyldigt, hvor tilsølet din fortid har været, ligegyldig, hvor forkludret din nutid er, ligegyldig, vor håbløs din fremtid synes at tegne sig – der er en vej frem. Der er en sikker og evig vej frem – men der er kun én. Du har kun et valg at træffe. Du har kun en vej at følge, en helt anden end den lidelsesfyldte og utaknemmelige vej, du hidtil har fulgt.
Du kan fortsætte med at være ulykkelig, utilfreds, frygtsom og fuld af foragt for dig selv og dit liv; eller du kan straks bestemme, at du ønsker at blive født på ny. Du kan bestemme netop nu, at du vil græde over din fortids synder, og at du vil begynde på ny. Du kan beslutte nu at blive det menneske, Jesus lovede, at du kunne blive.

Bibelen lærer os, at vor gamle natur er en jeg-natur. Den er ude af stand til at blive fornyet. Bibelen lærer, at bliver vi født på ny, aflægger vi det gamle menneske – vi pudser ham ikke op. Det gamle jeg må korsfæstes, ikke kultiveres. Jesus sagde, at rensningen af bægeret og fadet udvendigt lader det indre være akkurat, som det var. Bibelen lærer os også, at medmindre vi har oplevet den nye fødsel, kan vi ikke komme ind i himmeriget. Jesus sagde det endnu skarpere. ”Du må fødes på ny”.
Frelse er ikke blot at reparere det gamle jeg. Det er et nyt jeg, skabt af Gud i retfærdighed og sand hellighed. Genfødelses er ikke engang forandring af naturen eller forandring af hjertet. At blive født igen er ikke nogen forandring – det er en genfødelse , en ny fødsel. Det er en anden fødsel.
”Du må fødes på ny.”

Fra Billy Grahams bog ”Fred med Gud”